پیوست شماره ۴ (گزارش جامع فرم های مشاوره شغلی و فنی تخصصی)

شناسه ورودیردیفویرایشتاریخ مشارهنام خانوادگی مشاور:شهرستان مشاوره:کدملی متقاضی:نسبت ایثارگری:مقطع تحصیلی :درخواستنتیجه مشاوره:نیاز به آموزشمشاوره فنیتخصصسوابق شغلنام مشاور:کدملی مشاور:شماره موبایل مشاور:نام موسسه طرف قرارداد دکر شودآدرس موسسه مشاوره:مقطع و رشته تحصیلی مشاور:نحوه همکاری:شماره و تاریخ مجوز همکاری موسسه مشاور:تاریخشماره و تاریخ قرارداد با مشاور:تاریخاطلاعات فردی مشاورهنام متقاضی:نام خانوادگی متقاضی:شماره موبایل متقاضی:درصد جانبازی:وضعیت تاهل:تاریخ تولد متقلضی:رشته / گرایش:نام مرکز آموزشی:سال شروع و پایان:تمایل به ادامه تحصیلات و توضیحات تکمیلیاطلاعات مشاوره سوابق شغلیمحل انجام مشاوره:مدت زمان مشاوره:عنوان شرکت / سازمان / حرفه:تاریخ شروع / پایان:علت ترک کار:عنوان توانمندی یا آموزش حرفه ای:دارای مدرک:بدون مدرک:محل تجربه یا آموزشنتیجه شخصیت سنجی شغلیمزدبگیریخوداشتغالیکارآفرینینتیجه استعداد سنجی فردی:علایق و توجهات شغلی متقاضیملاحظات و ارزیابی نهایی مشاور:اولویت بندی و تعیین مسیر نهایی شغلی:کارآفرینیخوداشتغالیاستخدام در بخش دولتیاستخدام در بخش غیر دولتیمشاوره شغلی مجددارجا به مشاور امور طرحهابهره مندی از معاشتهای استخدامیبهره مندی از حمایتهای خوداشتغالیارجا به مددکاری و مشاورهاقدامات نهایی بر اساس ارزیابی مشاور:تاریخ تشکیل
شناسه ورودیردیفویرایشتاریخ مشارهنام خانوادگی مشاور:شهرستان مشاوره:کدملی متقاضی:نسبت ایثارگری:مقطع تحصیلی :درخواستنتیجه مشاوره:نیاز به آموزشمشاوره فنیتخصصسوابق شغلنام مشاور:کدملی مشاور:شماره موبایل مشاور:نام موسسه طرف قرارداد دکر شودآدرس موسسه مشاوره:مقطع و رشته تحصیلی مشاور:نحوه همکاری:شماره و تاریخ مجوز همکاری موسسه مشاور:تاریخشماره و تاریخ قرارداد با مشاور:تاریخاطلاعات فردی مشاورهنام متقاضی:نام خانوادگی متقاضی:شماره موبایل متقاضی:درصد جانبازی:وضعیت تاهل:تاریخ تولد متقلضی:رشته / گرایش:نام مرکز آموزشی:سال شروع و پایان:تمایل به ادامه تحصیلات و توضیحات تکمیلیاطلاعات مشاوره سوابق شغلیمحل انجام مشاوره:مدت زمان مشاوره:عنوان شرکت / سازمان / حرفه:تاریخ شروع / پایان:علت ترک کار:عنوان توانمندی یا آموزش حرفه ای:دارای مدرک:بدون مدرک:محل تجربه یا آموزشنتیجه شخصیت سنجی شغلیمزدبگیریخوداشتغالیکارآفرینینتیجه استعداد سنجی فردی:علایق و توجهات شغلی متقاضیملاحظات و ارزیابی نهایی مشاور:اولویت بندی و تعیین مسیر نهایی شغلی:کارآفرینیخوداشتغالیاستخدام در بخش دولتیاستخدام در بخش غیر دولتیمشاوره شغلی مجددارجا به مشاور امور طرحهابهره مندی از معاشتهای استخدامیبهره مندی از حمایتهای خوداشتغالیارجا به مددکاری و مشاورهاقدامات نهایی بر اساس ارزیابی مشاور:تاریخ تشکیل