ظرفیت اشتغال و کارافرینی روستا

[vc_row][vc_column][vc_column_text][vc_row]

اشتغال و کارافرینی روستا

به منظور شناسایی ظرفیتها و پتانسیلهای موجود در روستاها و کمک به توسعه پایداری روستاها از طریق کارآفرینی و ایجاد کسب وکار و توسعه اشتغال ساکنین تحت پوشش فرم ارزیابی اولیه وضعیت موجود و قابل توسعه ارائه گردیده است

کلیاتی از سوابق و رزومه و پیشیینه روستا ذکر مگردد

کلیاتی از جمیت ساکن و وضعیت تحصیلی و شغلی ذکر گردد

کلیاتی از فعالیتهای کسب و کار و اشتغال موجودساکنین ذکر گردد

کلیاتی از ظرفیتهایی که امکان ایجاد و توسعه دارند ذکر گردد
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text][vc_row][vc_column][vc_column_text][vc_row][vc_column][vc_column_text]

(فرم ارزیابی روستا) (لیست) (نقشه)

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column]

وارد شدن کاربر به سامانه ضروری میباشد

[/vc_column][/vc_row]