آرشیو نویسنده

اهداف اجرای سمینار کارآفرینی و بهبود کسب و کار افزایش آگاهی از طرح‌های کارآفرینی و خوداشتغالی در میان جامعه...

همایش کارآفرینی برای کودکان و نوجوانان تبریز

اهداف اجرای سمینار کارآفرینی و بهبود کسب و کار افزایش آگاهی از طرح‌های کارآفرینی و خوداشتغالی در میان جامعه...

اهداف اجرای سمینار کارآفرینی و بهبود کسب و کار افزایش آگاهی از طرح‌های کارآفرینی و خوداشتغالی در میان جامعه...

همایش کارآفرینی و بهبود کسب و کار در حوزه کشاورزی

اهداف اجرای سمینار کارآفرینی و بهبود کسب و کار افزایش آگاهی از طرح‌های کارآفرینی و خوداشتغالی در میان جامعه...

اهداف اجرای اردوی راه اشتغال افزایش آگاهی از طرح‌های کارآفرینی و خوداشتغالی در میان جامعه هدف فاقد شغل و...

فعالیت اردوهای راه اشتغال بنیاد شهید ئ امور ایثارگران استان آذربایجان غربی

اهداف اجرای اردوی راه اشتغال افزایش آگاهی از طرح‌های کارآفرینی و خوداشتغالی در میان جامعه هدف فاقد شغل و...