بایگانی دوره

سـامانه مـدیریـت آموزش ترکیبی ایران

جهت اطلاع از آخرین مطالب و رویدادها در خبرنامه عضو شوید ثـبـت درباره ما در عصر حاضر با توجه...

سـامانه مـدیریـت آموزش ترکیبی ایران

جهت اطلاع از آخرین مطالب و رویدادها در خبرنامه عضو شوید ثـبـت درباره ما در عصر حاضر با توجه...

آکادمی استعدادیابی و توسعه فردی

جهت اطلاع از آخرین مطالب و رویدادها در خبرنامه عضو شوید ثـبـت دفتر خلاقیت و گسترش کارآفرینی، تابستان امسال،...

آکادمی استعدادیابی و توسعه فردی

جهت اطلاع از آخرین مطالب و رویدادها در خبرنامه عضو شوید ثـبـت دفتر خلاقیت و گسترش کارآفرینی، تابستان امسال،...

گزارش برگزاری دوره تحلیل رفتار حوزه مراکز اداره فرش – روز اول – چهارده بهمن ۱۴۰۰ اداره فرش استان...

گزارش برگزاری دوره تحلیل رفتار حوزه مراکز اداره فرش

گزارش برگزاری دوره تحلیل رفتار حوزه مراکز اداره فرش – روز اول – چهارده بهمن ۱۴۰۰ اداره فرش استان...

گزارش برگزاری دوره تحلیل رفتار حوزه معاونت بازرگانی و معدن – روز اول – سیزده بهمن 1400 معاونت پشتیبانی...

گزارش برگزاری دوره تحلیل رفتار حوزه معاونت بازرگانی و معدن

گزارش برگزاری دوره تحلیل رفتار حوزه معاونت بازرگانی و معدن – روز اول – سیزده بهمن 1400 معاونت پشتیبانی...

گزارش برگزاری دوره تحلیل رفتار حوزه اداره فرش – روز اول – هفت بهمن 1400 اداره فرش استان با...

گزارش برگزاری دوره تحلیل رفتار حوزه اتحادیه های اداره فرش

گزارش برگزاری دوره تحلیل رفتار حوزه اداره فرش – روز اول – هفت بهمن 1400 اداره فرش استان با...