اخبار

اخبار

درراستای تحقق بخشیدن به منویات ریاست جمهوری و وزارت متبوعه مبنی بر ارائه خدمات الکترونیکی به ارباب رجوع ، درجلسه میزخدمت سازمان درجهت برنامه ریزی وبررسی موانع موجود در زمینه مدیریت توزیع کودهای شیمیایی و درخواست حواله الکترونیکی کودی توسط کشاورز به صورت غیرحضوری مباحثی مطرح شد واجرای برنامه مصوب به صورت پایلوت در یکی از مراکز جهاد کشاورزی و همچنین بسترسازی سایر خدمات الکترونیکی واحدهای تخصصی قابل ارائه به ارباب رجوع در آینده نزدیک از مصوبات این جلسه بود که در صورت نهایی شدن و تایید مراجع نظارتی به کلیه شهرستانهای استان تسری داده خواهد شد.
این جلسه باحضور رئیس گروه نوسازی و تحول اداری،معاون زراعت سازمان،رئیس اداره پشتیبانی و شبکه ترویج،رئیس اداره آماروفن آوری اطلاعات و مسئول میزخدمت استان و نیز رئیس اداره ترویج و کارشناس معین پهنه مرکز جهاد کشاورزی شهرستان و شرکت آموزش و پژوهش بیلگی سایار برگزار گردید.
ضمنا ارائه خدمات به صورت چرخه لینک ارباب رجوع ، دفترپیشخوان _میزخدمت سازمان و پیشخوان _ ارباب رجوع ازجمله فعالیتهای میز خدمت سازمان و نیز الکترونیکی نمودن صورتجلسات در دستور کار است.

 

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه