افتتاح مراکز مشاوره و کاریابی

افتتاح مراکز مشاوره و کاریابی

افتتاح مراکز مشاوره و کاریابی شرکت آموزش و پژوهش بیلگی سایار:

مجوز فعالیت

افتتاح مراکز مشاوره و کاریابی شرکت آموزش و پژوهش بیلگی سایار:

مجوز فعالیت

افتتاح مراکز مشاوره و کاریابی شرکت آموزش و پژوهش بیلگی سایار:

مجوز فعالیت

افتتاح مراکز مشاوره و کاریابی شرکت آموزش و پژوهش بیلگی سایار:

مجوز فعالیت

افتتاح مراکز مشاوره و کاریابی شرکت آموزش و پژوهش بیلگی سایار:

مجوز فعالیت

اخذ مجوز مرکز مشاوره، اطلاع رسانی و خدمات کارآفرینی از اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی استان از سال ۱۴۰۱

مجوز فعالیت

اخذ مجوز مرکز مشاوره شغلی و کاریابی غیر دولتی از اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی استان از سال ۱۴۰۱

مجوز فعالیت

اخذ مجوز باشگاه کارآفرینان نوجوان از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی کشوزاز سال ۱۴۰۱

مجوز فعالیت

اخذ مجوز مرکز مشاوره شغلی و کاریابی غیر دولتی از اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی استان از سال ۱۴۰۱

مجوز فعالیت

افتتاح مراکز مشاوره و کاریابی شرکت آموزش و پژوهش بیلگی سایار:

مجوز فعالیت

افتتاح مراکز مشاوره و کاریابی شرکت آموزش و پژوهش بیلگی سایار:

مجوز فعالیت

افتتاح مراکز مشاوره و کاریابی شرکت آموزش و پژوهش بیلگی سایار:

مجوز فعالیت

افتتاح مراکز مشاوره و کاریابی شرکت آموزش و پژوهش بیلگی سایار:

.:: شرکت آموزش و پژوهش بیلگی سایار ::.

دیدگاه ( ۱ )

ارسال دیدگاه