پیشگیری از اعتیاد و آسیب های اجتماعی

Certificate Logo Right

گواهینامه اتمام دوره

گواهی می شود آقای/خانم

در دوره مجازی پیشگیری از اعتیاد و آسیب های اجتماعی با موفقیت شرکت نموده است.