ارسال مجدد کد یکبار مصرف (00:120)

کاربرگرامی: بدلیل اینکه احتمال داده میشود در آینده به تکمیل تر نمودن فرم نیاز پیدا بشود پیشنهاد میگردد ابتدا در سامانه ثبت نام نموده و سپس اقدام به تکمیل فرم نمایید. (ثبت نام نمایید)


ردیفغکی پرسنلینامنام خانوادگیسازمان/شرکت/واحد فعالیتمدرک تحصیلیرشته تحصیلی، محل و سال اخذسابقه همکاری/تدریس دوره هاي برگزار كرده با ذكر تعداد و نام دورهسابقه شركت در دوره هاي مهارت آموزي با ذكر تعداد و نام دورهموضوع همکاری/دوره آموزشینحوه همکاری/برگزاری دورهشناسه ورودیتاریخ تشکیلیرایش
ردیفغکی پرسنلینامنام خانوادگیسازمان/شرکت/واحد فعالیتمدرک تحصیلیرشته تحصیلی، محل و سال اخذسابقه همکاری/تدریس دوره هاي برگزار كرده با ذكر تعداد و نام دورهسابقه شركت در دوره هاي مهارت آموزي با ذكر تعداد و نام دورهموضوع همکاری/دوره آموزشینحوه همکاری/برگزاری دورهشناسه ورودیتاریخ تشکیلیرایش
عکسردیفنامنام خانوادگیمدرک تحصیلیرشته تحصیلیسازمان/شرکت/واحد فعالیتشهرستان محل فعاليتموضوع همکاری/دوره آموزشینحوه همکاری/برگزاری دورهویرایش
عکسردیفنامنام خانوادگیمدرک تحصیلیرشته تحصیلیسازمان/شرکت/واحد فعالیتشهرستان محل فعاليتموضوع همکاری/دوره آموزشینحوه همکاری/برگزاری دورهویرایش