فرم شماره ۲: لیست حضور وغیاب فراگیران دوره فرش

فرم شماره 4: فرم رزرو کارگاه آموزشی فراگیران

"*" فیلدهای مورد نیاز را نشان می دهد

مستندات پیوست

عکس پرسنلی
انواع فایل‌های مجاز : jpg, jpeg, png, gif.
عکس شناسنامه (کارت ملی)
انواع فایل‌های مجاز : jpg, jpeg, png, gif.
عکس مجوز فعالیت (گواهی مهارت)
انواع فایل‌های مجاز : jpg, jpeg, png, gif.
عکس رسیدپرداخت
انواع فایل‌های مجاز : jpg, jpeg, png, gif.
Hidden