پیوست شماره ۴ (نتیجه شخصیت سنجی شغلی فرم های مشاوره شغلی و فنی تخصصی)

شناسه ورودیردیفنتیجه شخصیت سنجی شغلینتیجه استعداد سنجی فردی:علایق و توجهات شغلی متقاضیملاحظات و ارزیابی نهایی مشاور:نتیجه مشاوره:اولویت بندی و تعیین مسیر نهایی شغلی:اقدامات نهایی بر اساس ارزیابی مشاور:تاریخ تشکیلویرایش
شناسه ورودیردیفنتیجه شخصیت سنجی شغلینتیجه استعداد سنجی فردی:علایق و توجهات شغلی متقاضیملاحظات و ارزیابی نهایی مشاور:نتیجه مشاوره:اولویت بندی و تعیین مسیر نهایی شغلی:اقدامات نهایی بر اساس ارزیابی مشاور:تاریخ تشکیلویرایش