پیوست شماره ۴ (اقدامات نهایی بر اساس ارزیابی مشاوره فرم های مشاوره شغلی و فنی تخصصی)

شناسه ورودیردیفتاریخ تشکیلنام خانوادگی مشاور:نام خانوادگی متقاضی:محل انجام مشاوره:درخواست ویژه متقاضی از مشاور:علایق و توجهات شغلی متقاضینتیجه استعداد سنجی فردی:ملاحظات و ارزیابی نهایی مشاور:اقدامات نهایی بر اساس ارزیابی مشاور:ویرایش
شناسه ورودیردیفتاریخ تشکیلنام خانوادگی مشاور:نام خانوادگی متقاضی:محل انجام مشاوره:درخواست ویژه متقاضی از مشاور:علایق و توجهات شغلی متقاضینتیجه استعداد سنجی فردی:ملاحظات و ارزیابی نهایی مشاور:اقدامات نهایی بر اساس ارزیابی مشاور:ویرایش