پیوست شماره ۴ (ارزیابی مشاوران شغلی و فنی تخصصی)

ردیفنام خانوادگی مشاور:نام خانوادگی متقاضی:وضعیت تاهل:مقطع تحصیلی :تمایل به ادامه تحصیلات و توضیحات تکمیلیعنوان توانمندی یا آموزش حرفه ای:عنوان شرکت / سازمان / حرفه:درخواست ویژه متقاضی از مشاور:نتیجه شخصیت سنجی شغلینتیجه استعداد سنجی فردی:علایق و توجهات شغلی متقاضیملاحظات و ارزیابی نهایی مشاور:اقدامات نهایی بر اساس ارزیابی مشاور:تاریخ تشکیلویرایش
ردیفنام خانوادگی مشاور:نام خانوادگی متقاضی:وضعیت تاهل:مقطع تحصیلی :تمایل به ادامه تحصیلات و توضیحات تکمیلیعنوان توانمندی یا آموزش حرفه ای:عنوان شرکت / سازمان / حرفه:درخواست ویژه متقاضی از مشاور:نتیجه شخصیت سنجی شغلینتیجه استعداد سنجی فردی:علایق و توجهات شغلی متقاضیملاحظات و ارزیابی نهایی مشاور:اقدامات نهایی بر اساس ارزیابی مشاور:تاریخ تشکیلویرایش