پنجره واحد مدیریت محتوای مهارتهای کاردانش

عکسشناسنامهپرداختیفایل پروژهشناسهردیفنامنام خانوادگیویرایششماره موبایلکدملی (نام کاربر)کدپستیتاریخ تولدمحل (خدمت/فعالیت/کسب و کار)توضیحات مختصر تخصص (شغل/فعالیت/کسب و کار)معرف (آدرس و مرکز ایجاد کننده کاربر)درخواست تحصیل/شغل/استعدادیابی/مشاورهودیعهتسویهنتیجههزینه تامین زیر ساخت پرداخت شده؟معرفثبت کننده کاربرتایید شد؟ (فقط ادمین)کد پستیتاریخ تشکیلCreated By (User)Date Updatedآدرس IP کاربرنشان ورودیمنبع URL
عکسشناسنامهپرداختیفایل پروژهشناسهردیفنامنام خانوادگیویرایششماره موبایلکدملی (نام کاربر)کدپستیتاریخ تولدمحل (خدمت/فعالیت/کسب و کار)توضیحات مختصر تخصص (شغل/فعالیت/کسب و کار)معرف (آدرس و مرکز ایجاد کننده کاربر)درخواست تحصیل/شغل/استعدادیابی/مشاورهودیعهتسویهنتیجههزینه تامین زیر ساخت پرداخت شده؟معرفثبت کننده کاربرتایید شد؟ (فقط ادمین)کد پستیتاریخ تشکیلCreated By (User)Date Updatedآدرس IP کاربرنشان ورودیمنبع URL