پنجره واحد مدیریت ایده های خلاقانه

نام خانوادگینامعکس پرسنلیآیا ایده و طرح نوآورانه ای برای طرح در رویداد و جشنواره دارید؟ایده و طرح نوآورانه خود را برای شرکت در رویداد و جشنواره وارذ نماییدLink to Edit EntryResult Number
نام خانوادگینامعکس پرسنلیآیا ایده و طرح نوآورانه ای برای طرح در رویداد و جشنواره دارید؟ایده و طرح نوآورانه خود را برای شرکت در رویداد و جشنواره وارذ نماییدLink to Edit EntryResult Number