لیست استاندارد شغل (شناسنامه مشاغل) ناواکو

شناسه ورودیعنوان شغل:3. عنوان معاونت سازماني:11- تغریف شغل:Link to Edit Entry
شناسه ورودیعنوان شغل:3. عنوان معاونت سازماني:11- تغریف شغل:Link to Edit Entry