فرم رزرو شرکت

فرم رزرو شرکت

عکس پرسنلیشناسه ورودیردیفنامنام خانوادگیمحل (خدمت/فعالیت/کسب و کار)معرف (آدرس و مرکز ایجاد کننده کاربر)درخواست آموزش/اشتفال/استعدادیابی/مشاورهتوضیحات مختصر تخصص (شغل/فعالیت/کسب و کار)شماره موبایلنام کاربری (کدملی+a)تاریخ تولدودیعهتسویهنتیجهمعرفتاریخ تشکیلویرایش
عکس پرسنلیشناسه ورودیردیفنامنام خانوادگیمحل (خدمت/فعالیت/کسب و کار)معرف (آدرس و مرکز ایجاد کننده کاربر)درخواست آموزش/اشتفال/استعدادیابی/مشاورهتوضیحات مختصر تخصص (شغل/فعالیت/کسب و کار)شماره موبایلنام کاربری (کدملی+a)تاریخ تولدودیعهتسویهنتیجهمعرفتاریخ تشکیلویرایش

بدون دیدگاه

دیدگاه ها بسته شده اند