فرم رزرو دوره های آموزشی اداره فرش(سازمانی)

شناسه ورودینامنام خانوادگیکدملی (نام کاربر)شماره موبایلمحل (خدمت/فعالیت/کسب و کار)معرفنیازسنجی دوره های آموزشی پیشنهادی اداره فرشتاریخ تشکیلویرایش
شناسه ورودینامنام خانوادگیکدملی (نام کاربر)شماره موبایلمحل (خدمت/فعالیت/کسب و کار)معرفنیازسنجی دوره های آموزشی پیشنهادی اداره فرشتاریخ تشکیلویرایش