شناسنامه محلات-پروژه محلات

نام اجتماع :نام استان :نام شهرستان :آدرس اجتماع :جمعیت تحت پوشش : جدول شماره یکتاریخ شروع فعالیت تیم داوطلبتاریخ شروع فعالیت سازمان اجتماع محور (گروه اجتماع محور ثبت شده)تعداد اعضای فعال تیمجمعیت تحت پوشش : جدول شماره دوفعالیت هایی که کارشناس تسهیلگر تا مرحله تشکیل تیم در آن اجتماع انجام داده استسرفصل های آموزشی که به تیم داوطلب آموزش داده شده استبرنامه یا برنامه های تدوین شده توسط تیمعنوان فعالیت های انجام شده توسط تیم یا سازمان اجتماع محور
نام اجتماع :نام استان :نام شهرستان :آدرس اجتماع :جمعیت تحت پوشش : جدول شماره یکتاریخ شروع فعالیت تیم داوطلبتاریخ شروع فعالیت سازمان اجتماع محور (گروه اجتماع محور ثبت شده)تعداد اعضای فعال تیمجمعیت تحت پوشش : جدول شماره دوفعالیت هایی که کارشناس تسهیلگر تا مرحله تشکیل تیم در آن اجتماع انجام داده استسرفصل های آموزشی که به تیم داوطلب آموزش داده شده استبرنامه یا برنامه های تدوین شده توسط تیمعنوان فعالیت های انجام شده توسط تیم یا سازمان اجتماع محور