جشنواره رهیاران باشگاه

عنوان فعالیت باشگاهمحل برگزاری فعالیت باشگاهتوضیحات مختصر در مورد محتواارسال گزارش باشگاهارسال تصویر باشگاهارسال فیلم باشگاهتاریخ فعالیت باشگاهتاریخ تشکیلشناسه ورودی
عنوان فعالیت باشگاهمحل برگزاری فعالیت باشگاهتوضیحات مختصر در مورد محتواارسال گزارش باشگاهارسال تصویر باشگاهارسال فیلم باشگاهتاریخ فعالیت باشگاهتاریخ تشکیلشناسه ورودی