آکادمی استعدادیابی و توسعه فردی

[dt_sc_callout_box type=”type1″ link=”https://www.lms.ir/” button_text=”ثبت نام” icon=”headphones” target=”_blank” class=””]

برای چــــه آمــــده‌ایم؟

مدرسه اشتغال توسط مرکز کارآفرینی با این رسالت ایجاد شد که دانشجویان را برای دنیای کسبوکار آماده کند و آنها را وارد این فضا کند؛ به نحوی که هر فرد د ر جایگاه متناسب خود قرار بگیرد. بدین ترتیب تالش بر این بوده که فاصلهی بین مهارتهای دانشجویان و نیازهای کسب وکارها و هزینه ی آماده شدن نیروی کار را کمتر کنیم، از سر درگمی دانشجویان در فضای کسب و کار بکاهیم و فرصتهای شغلی عالی موجود را نشان دهیم و از خروج استعدادها از کشور جلوگیری کنیم. امروزه مساله اشتغال تنها موضوع کاریابی نیست و حل آن نیازمند نگاه عمیق تری است. ما بر این باوریم  که برای توسعه و ارزش آفرینی در کشور باید اهمیت ویژه ای به ارزشمندترین منابع کشورمان، یعنی نیروی انسانی بدهیم. برای حل ریشه ای مساله اشتغال باید به راهکاری برد-برد میان نیروی کار و کسب وکار دست یابیم که الزمه ی تحقق آن برقرار کردن بیشترین تناسب میان شغل و شاغل است.

[/dt_sc_callout_box][dt_sc_hr_invisible_medium /]

[dt_sc_hr_invisible /][dt_sc_one_fourth first]help[dt_sc_icon_box type=”type6″ fontawesome_icon=”” stroke_icon=”android” custom_icon=”https://bilgisayariran.ir/new/wp-content/uploads/2020/11/icon-new1.png” title=”در جهت انتخاب آینده ای موفق تر” link=”https://bilgisayariran.ir/wp-content/uploads/2022/05/4_5764854277495327884.mp4″ custom_bgcolor=”#27ae60″]

[/dt_sc_icon_box]

[/dt_sc_one_fourth][dt_sc_one_fourth ]help[dt_sc_icon_box type=”type6″ fontawesome_icon=”” stroke_icon=”android” custom_icon=”https://bilgisayariran.ir/new/wp-content/uploads/2020/11/icon-new2.png” title=”عضویت در کلوپ کارآفرینان جوان” link=”https://bilgisayariran.ir/wp-content/uploads/2022/05/4_5764854277495327875-1.mp4″ custom_bgcolor=”#f2672e”]

[/dt_sc_icon_box]

[/dt_sc_one_fourth][dt_sc_one_fourth ]help[dt_sc_icon_box type=”type6″ fontawesome_icon=”” stroke_icon=”android” custom_icon=”https://bilgisayariran.ir/new/wp-content/uploads/2020/11/icon-new3.png” title=”تعداد محدودی بورسیه برای حضور در دوره” link=”https://bilgisayariran.ir/wp-content/uploads/2022/05/4_5764854277495327870.mp4″ custom_bgcolor=”#e5a329″]

[/dt_sc_icon_box]

[/dt_sc_one_fourth][dt_sc_one_fourth ]help[dt_sc_icon_box type=”type6″ fontawesome_icon=”” stroke_icon=”android” custom_icon=”http://lms.dttheme.com/wp-content/uploads/2014/06/icon-new4.png” title=”ارسال ۹۰ ثانیه فیلمی که از خود می گیرند” link=”https://bilgisayariran.ir/wp-content/uploads/2022/05/4_5764854277495327871.mp4″ custom_bgcolor=”#9fbf3a”]

[/dt_sc_icon_box]

[/dt_sc_one_fourth]

[dt_sc_fullwidth_section backgroundcolor=”” backgroundimage=”” opacity=”” parallax=”” backgroundrepeat=”” backgroundposition=”” paddingtop=”60″ paddingbottom=”” textcolor=”” disable_container=”” class=”” first]

[dt_sc_one_half first type =” type1″]

خودشــناسی

اگـر ندانیم بـه چه چیزی میخواهیم برسـیم، فرقی نمیکند
چه مسیری را برویم. برای آنکه بفهمیم واقعا چه میخواهیم
بایـد نگاهـی عمیقتـر بـه خودمـان بیاندازیـم. بسـیاری از
نارضایتیهای شغلی نه به علت عدم شناخت بازار کار، بلکه
بـه علـت عدم شـناخت کافـی از خودمـان اسـت! در مدرسـه
اشـتغال، با کمک مشـاوران و مربیان شـغلی به دانشـجویان
کمـک میشـود تـا خـود را بهتـر بشناسـند، بـا اسـتفاده از
معتبرتریـن آزمونهـای روانشناسـی حرفـهای توانمندیهـا،
انگیزهها و عالقمندیهای خود را کشف کنند و بتوانند مسیر
شـغلی مـورد نظـر خـود را طراحی کنند.

[/dt_sc_one_half]

help

[/dt_sc_fullwidth_section]


[dt_sc_fullwidth_section backgroundcolor=”” backgroundimage=”” opacity=”” parallax=”” backgroundrepeat=”” backgroundposition=”” paddingtop=”60″ paddingbottom=”” textcolor=”” disable_container=”” class=”” first]

[dt_sc_one_half first type =” type1″]

online test
help

[/dt_sc_one_half]

مهارت‌آمـوزی

مهارتهای محیط کار جایی درس داده نمیشـود اما
در دنیـای کسـبوکار انتظـار دارنـد ما آنها را داشـته
باشـیم! ایـن مهارتهـا کـه بـه “مهارتهـای نـرم”
معروفانـد، شـامل اصـول رفتـار حرفـهای، مهـارت
ارتباط موثر، مدیریت هیجانات، کار تیمی، مدیریت
برخود و … هستند. در بخش مهارتآموزی، در کنار
با تجربهترین مربیان و منتورها، مهارتهای نرم در
قالـب پروژههـا و فعالیتهای تیمـی و تجربی تمرین
میشـود تا دانشـجویان بهتر بتوانند مسـیر شغلی
خـود را در محیـط کسـب و کار پیـش برند

[/dt_sc_fullwidth_section]


[dt_sc_fullwidth_section backgroundcolor=”” backgroundimage=”” opacity=”” parallax=”” backgroundrepeat=”” backgroundposition=”” paddingtop=”60″ paddingbottom=”” textcolor=”” disable_container=”” class=”” first]

[dt_sc_one_half first type =” type1″]

کــارآمـــوزی

در نهایـت دانشـجوها بـا توجـه بـه مسـیر
شـغلی خـود و مشـورت مشـاوران و نیـز ارزیابی
جایگاههـای موجـود، جایگاه مناسـب خـود را در
شـرکتهای حامـی مدرسـه اشـتغال پیـدا کرده
و ایـن فرصـت را خواهنـد داشـت در یـک دوره
کارآمـوزی، فضـای واقعـی کسـبوکار را تجربـه
کننـد و آنچـه کـه آموختهانـد را در محیـط واقعی
بـه کار برنـد. ایـن کارآمـوزی بـه نحـوی تنظیـم
میشـود کـه بتوانـد نقطـهی شـروع خوبـی برای
مسـیر شـغلی دانشـجویان باشـد

[/dt_sc_one_half]

online test

[/dt_sc_fullwidth_section]


[dt_sc_fullwidth_section backgroundcolor=”” backgroundimage=”” opacity=”” parallax=”” backgroundrepeat=”” backgroundposition=”” paddingtop=”60″ paddingbottom=”” textcolor=”” disable_container=”” class=”” first]

[dt_sc_one_half first type =” type1″]

help

[/dt_sc_one_half]

مزایای مدرسـه اشـتغال :

مدرسـه اشـتغال برنامه‌ایسـت اسـت کـه
بـه دانشـجویان کمـک می‌کنـد در بهتریـن جایـگاه
خودشـاندر دنیایکسـب‌وکار قرار گیرند و برایآن
آمادهشـوند. دانشـجویانبا کمکمشاورانو مربیان
شـغلی، خود را بهتر می‌شناسـند، مسـیر شـغلی خود
را طراحـی می‌کننـد، مهارت‌هـای مـورد نیـاز آن را
تمریـن کـرده و بـا انجـام کارآمـوزی در شـرکت‌های
برتـر کشـور، مسـیر خـود راآغـاز می‌کننـد.

[/dt_sc_fullwidth_section]


جهت اطلاع از آخرین مطالب و رویدادها در خبرنامه عضو شوید

login

Comments

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *