فرم نیاز سنجی

فرم شماره 3: فرم نیازسنجی آموزشی فراگیران

"*" فیلدهای مورد نیاز را نشان می دهد

خدمات درخواستی:

مستندات پیوست

عکس پرسنلی
انواع فایل‌های مجاز : jpg, jpeg, png, gif.
عکس شناسنامه (کارت ملی)
انواع فایل‌های مجاز : jpg, jpeg, png, gif.
عکس مجوز فعالیت (گواهینامه)
انواع فایل‌های مجاز : jpg, jpeg, png, gif.
عکس رسیدپرداخت
انواع فایل‌های مجاز : jpg, jpeg, png, gif.
Hidden


شناسهنامنام خانوادگیمحل (فعالیت/خدمت/کسب و کار)توضیحات مختصر (مدرک تحصیلی / فعالیت شغلی و کسب و کار)*خدمات درخواستی:تاریخ تشکیلویرایش
شناسهنامنام خانوادگیمحل (فعالیت/خدمت/کسب و کار)توضیحات مختصر (مدرک تحصیلی / فعالیت شغلی و کسب و کار)*خدمات درخواستی:تاریخ تشکیلویرایش