کمیته اجرایی

 شرکت توسعه سرزمین پارس پایا

دبیر اجرایی همایش: مهندس کامبیز طاهری فرد