– پروژه آزمون عملی گردشگری طبیعت گردی

بسمه تعالی
ارزشیابی مهارتی با الگوی سنجش عملکردی
» پایانی « پروژه آزمون عملی
گروه شغلی : گردشگری
عنوان استاندارد : راهنمای طبیعت گردی )اکوتوریسم(
کد استاندارد : ۵۱۱۳۲۰۵۵۰۰۸۰۰۰۱
۱۴۰۱/۵۱۱۳۲۰۵۵۰۰۸۰۰۰۱/ کد پروژه : ۶۷۱
زمان آزمون : ۷۰ دقیقه
۱۴۰۱/۷/ تاریخ تدوین پروژه آزمون : ۱
عنوان استاندارد : راهنمای طبیعت گردی )اکوتوریسم(
کد استاندارد : ۵۱۱۳۲۰۵۵۰۰۸۰۰۰۱
۱۴۰۱/۵۱۱۳۲۰۵۵۰۰۸۰۰۰۱/ کد پروژه : ۶۷۱
۲
جدول ۱
فهرست محتوی پروژه
ردیف فهرست محتوی
۱ تهیه کنندگان
۲ مشخصات استاندارد آموزشی
۳ توضیح مختصر در مورد پروژه
۴ نقشه کار عملی
۵ دستورالعمل)فرایند ( اجرای پروژه
۶ لیست تجهیزات
۷ لیست ابزارآلات
۸ لیست مواد مصرفی
۹ امتیازبندی
۱۰ چک لیست معیار های نگرشی
۱۱ نتیجه نهایی
عنوان استاندارد : راهنمای طبیعت گردی )اکوتوریسم(
کد استاندارد : ۵۱۱۳۲۰۵۵۰۰۸۰۰۰۱
۱۴۰۱/۵۱۱۳۲۰۵۵۰۰۸۰۰۰۱/ کد پروژه : ۶۷۱
۳
جدول ۲ – تهیه کنندگان :
ردیف نام و نام خانوادگی تحصیلات سابقه آموزشی)سال( سایر اطلاعات
۱
آذین ایزدی آخرین مدرک تحصیلی سابقه فعالیت مربی دولتی
تلفن ثابت :
کارشناسی ارشد تلفن همراه :
رشته تحصیلی سابقه فعالیت مربی غیر دولتی ایمیل :
برنامه ریزی گردشگری ۹ سال آدرس :همدان
۲
زهرا قجر جزی آخرین مدرک تحصیلی سابقه فعالیت مربی دولتی
تلفن ثابت :
کارشناسی ارشد تلفن همراه :
رشته تحصیلی سابقه فعالیت مربی غیر دولتی ایمیل :
مدیریت گردشگری ۶ سال آدرس :تهران
۳
هژیر آسا آخرین مدرک تحصیلی سابقه فعالیت مربی دولتی
تلفن ثابت :
کارشناسی ارشد ۴ سال تلفن همراه :
رشته تحصیلی سابقه فعالیت مربی غیر دولتی ایمیل :
جغرافیا ۱۵ سال آدرس :تهران
۴
مژگان خرم فر آخرین مدرک تحصیلی سابقه فعالیت مربی دولتی
تلفن ثابت :
کارشناسی تلفن همراه :
رشته تحصیلی سابقه فعالیت مربی غیر دولتی
ایمیل :
ادبیات ۱۵ سال آدرس:تهران
عنوان استاندارد : راهنمای طبیعت گردی )اکوتوریسم(
کد استاندارد : ۵۱۱۳۲۰۵۵۰۰۸۰۰۰۱
۱۴۰۱/۵۱۱۳۲۰۵۵۰۰۸۰۰۰۱/ کد پروژه : ۶۷۱
۴
:  استاندارد ارزشیابی /  جدول ۳ – مشخصات استاندارد آموزشی
خوشه : خدمات گروه: گردشگری
نام استاندارد کد استاندارد:
میزان
ساعت
آموزشی
تئوری ۱۵۶
راهنمای طبیعت گردی )اکوتوریسم( ۵۱۱۳۲۰۵۵۰۰۸۰۰۰۱
عملی ۱۸۴
پروژه
کارورزی
جدول ۴ – فهرست شایستگی های استاندارد آموزشی / فهرست مراحل کار استاندارد ارزشیابی :
ردیف عناوین شایستگی/توانایی یا عناوین مراحل کار
میزان ساعت آموزش
تئوری عملی جمع
۱ شناخت اکوسیستم ۳۰ ۱۱ ۱۹
۲ مفاهیم و اصول گردشگری مبتنی بر طبیعت )اکوتوریسم( ۲۸ ۱۲ ۱۶
۳ شیوه استقرار زندگی در طبیعت ۲۴ ۱۲ ۱۲
۴ شناخت حیات وحش ۶۸ ۴۸ ۲۰
۵ تشخیص غارها،کوهها و زمین شناسی ۳۷ ۱۲ ۱۶
۶ انواع اقلیم و آب و هوا ۲۳ ۱۰ ۱۳
۷ شناخت گونه های گیاهی ایران ۲۷ ۱۲ ۱۵
۸ شناخت ورزش های مرتبط با طبیعت ۴۵ ۳۰ ۱۵
۹ عکاسی و فیلمبرداری در طبیعت ۲۱ ۱۰ ۱۱
۱۰ اکوتوریسم و مناطق حفاظت شده ۲۵ ۱۲ ۱۳
۱۱ شناخت مجموعه قوانین و مقررات محیط زیست ۱۲ ۶ ۶
جمع کل ۳۸۰ ۱۸۴ ۱۵۶
عنوان استاندارد : راهنمای طبیعت گردی )اکوتوریسم(
کد استاندارد : ۵۱۱۳۲۰۵۵۰۰۸۰۰۰۱
۱۴۰۱/۵۱۱۳۲۰۵۵۰۰۸۰۰۰۱/ کد پروژه : ۶۷۱
۵
جدول ۵- نقشه کار عملی ) نسخه آزمونگر و آزمونشونده (
-۱ فرض کنید به عنوان طبیعت گرد قصد سفر و بازدید از اکوسیستم )بیوم منطقه جنگلی خزری( و )بیوم دشت کویر( را دارید. با توجه به
مقصد طبیعت گردی به سوالات ذیل پاسخ دهید.
نام دیگر اکوسیستم جنگلهای خزری چیست؟ 
اکوسیستم جنگلهای خزری در کدام استان ها واقع شده است ،بر روی نقشه نشان دهید . 
محدوده جغرافیایی آن را شرح دهید . 
گونه های گیاهی و جانوری را نام ببرید.)هر کدام ۲ مورد( 
اقلیم جنگل های خزری را شرح دهید. 
اکوسیستم دشت کویر در کدام استان ها واقع شده است ،بر روی نقشه نشان دهید . 
محدوده جغرافیایی آن را شرح دهید . 
گونه های گیاهی و جانوری را نام ببرید.)هر کدام ۲ مورد( 
اقلیم دشت کویر را شرح دهید. 
-۲ موارد خواسته شده را شرح دهید.
الف- ۴ چشمه طبیعی معروف ایران را نام ببرید و یکی از موارد را به شرح ذیل توضیح دهید.
استان مربوطه را بر روی نقشه نشان دهید 
منطقه جغرافیایی آن کجاست 
خواص درمانی آن را بیان کنید 
مسیرهای دسترسی را روی نقشه نشان دهید . 
ب- ۴ جزیره معروف ایران را نام ببرید و یکی از موارد را به شرح ذیل توضیح دهید
استان مربوطه را بر روی نقشه نشان دهید 
منطقه جغرافیایی آن کجاست 
گونه های گیاهی و جانوری آن را بیان کنید) ۲ مورد( 
مسیرهای دسترسی را روی نقشه نشان و توضیح دهید 
راجع به شرایط اقلیمی و آب هوایی آن توضیح دهید. 
جاذبه های طبیعت گردی جزیره را نام ببرید) ۲مورد( 
-۳ با توجه به نقشه ارائه داده شده جهت های اصلی و فرعی را با ذکر حروف اختصاری روی نقشه نشان دهید.
-۴ آقای صدری در سفر طبیعت گردی خود به جنگل مسیر را گم میکند.قطب نما و نقشه همراه خود ندارد از چه طرقی میتواند جهت یابی
نماید.شیوه جهت یابی را اجرا کنید.
-۵ منطقه زاگرس را در نقشه نشان دهید و موارد ذیل را توضیح دهید.
گونه های جانوری و گیاهی را نام ببرید.)هر کدام ۴ مورد( 
عنوان استاندارد : راهنمای طبیعت گردی )اکوتوریسم(
کد استاندارد : ۵۱۱۳۲۰۵۵۰۰۸۰۰۰۱
۱۴۰۱/۵۱۱۳۲۰۵۵۰۰۸۰۰۰۱/ کد پروژه : ۶۷۱
۶
موقعیت و محدوده جغرافیایی را توضیح و بر روی نقشه نمایش دهید. 
کدام استانها در محدوده جغرافیایی منطقه زاگرس میباشند. 
شرایط اقلیمی و آب و هوایی 
قله و کوههای زاگرس را نام ببرید و محدوده جغرافیایی مسیر جنگلها و رشته کوهها را توضیح دهید.) ۴ مورد( 
-۶ کوله پشتی به شما داده شده تا به عنوان یک کوهنورد وسایل لازم را در آن قرار دهید.از روی تصاویر وسایل لازم را انتخاب نمایید.
۸ مورد( (
-۷ فرض کنید به عنوان یک طبیعت گرد بازدیدی از پارک ملی لار داشته اید راجع به این منطقه حفاظت شده به سوالات ذیل پاسخ دهید.
گونه های جانوری و گیاهی را نام ببرید.)هر کدام ۴ مورد( 
موقعیت و محدوده جغرافیایی را توضیح و بر روی نقشه نمایش دهید. 
رودخانه های پارک ملی لار را نام ببرید.) ۲ مورد( 
شرایط آب و هوایی را شرح دهید. 
-۸ برای عکسبرداری در طبیعت به چه تجهیزاتی نیاز داریم؟ ) ۳ مورد اصلی را نامبرده و راجع به آن توضیحاتی ارائه دهید(
-۹ جانوران ذیل در کدام نواحی یافت میشوند .از بین تصاویر آنها را نشان دهید.
الف-یوز پلنگ ایرانی
ب- تمساح پوزه کوتاه
ج-گورخر
د-ماهی قزل آلای خال قرمز
ه-فلامینگو
-۱۰ آقای زارعی قصد سفر طبیعت گردی به شهر سرعین را دارد لطفا توضیحات کاملی از ویژگی های این جاذبه به شرح ذیل ارائه دهید.
شهر سرعین کجاست؟ )توضیح دهید و بر روی نقشه نشان دهید( 
چگونه به سرعین برویم؟)مسیر های دسترسی را بر روی نقشه نشان دهید( 
 چشمه های سرعین را نام ببرید.) ۲ مورد(
 روستاهای سرعین را نام ببرید. ) ۲ مورد(
 آبگرم های سرعین را نام ببرید. و راجع به ویژگی بارز آنها توضیحاتی مختصر ارائه دهید) ۲ مورد(
 آب و هوای سرعین را توصیف کنید. و راجع به ویژگی بارز آنها توضیحاتی مختصر ارائه دهید.) ۲ مورد(
 جاذبه های دیدنی سرعین را نام ببرید و توضیح مختصری راجع به آن ارائه دهید) ۲ مورد(
عنوان استاندارد : راهنمای طبیعت گردی )اکوتوریسم(
کد استاندارد : ۵۱۱۳۲۰۵۵۰۰۸۰۰۰۱
۱۴۰۱/۵۱۱۳۲۰۵۵۰۰۸۰۰۰۱/ کد پروژه : ۶۷۱
۷
جدول ۶- توضیحات نقشه عملی : ) نسخه آزمونگر و آزمونشونده (
جدول ۷ – توضیح مختصر فرآیند اجرای پروژه: ) نسخه آزمونگر (
اهداف پروژه:
 تولیدی  فرایندی
در این پروژه :
. نمی باشد  . ۱( زمان انجام فرایند حائز اهمیت میباشد
. نمی باشد  . ۲( رعایت توالی انجام مراحل فعالیت مهم میباشد
 . نمی باشد  . ۳( مقدار استفاده از مواد مصرفی دارای اهمیت میباشد
. نمی باشد  . ۴( ساخت محصول جز موارد با اهمیت پروژه میباشد
. نمی باشد  . ۵( رعایت نکات ایمنی و حفاظتی الزامی میباشد
جدول ۸ – نمرات کاهشی ) نسخه آزمونگر (
افزودن مواد مصرفی / زمان ، با کسر نمره مجاز نیست مجاز هست
زمان اجرای
فرایند
در صورت عدم رعایت زمان
بندی در اجرای مراحل کاری –
تا نیم ساعت نیم تا یکساعت
…. درصد از کل بارم کم می شود …… درصد از کل بارم کم می شود.
مقدار مواد
مصرفی
در صورت عدم رعایت
میزان مواد مصرفی – ….. درصد از کل بارم کم می شود
عنوان استاندارد : راهنمای طبیعت گردی )اکوتوریسم(
کد استاندارد : ۵۱۱۳۲۰۵۵۰۰۸۰۰۰۱
۱۴۰۱/۵۱۱۳۲۰۵۵۰۰۸۰۰۰۱/ کد پروژه : ۶۷۱
۸
جدول ۹ ) نسخه آزمونگر ( جدول ۱۰ ) نسخه آزمونگر و آزمونشونده (
نکات یا مواردی که در اجرای پروژه توسط آزمونگر رعایت آن
الزامی است:
-۱ توضیحات لازم در مورد پروژه به آزمون دهنده ارائه شود.
-۲ تجهیزات مرتبط با پروژه در کارگاه سنجش قبل آزمون توسط
آزمونگر چک شود.
نکات یا مواردی که در اجرای پروژه توسط آزمون دهنده رعایت آن
الزامی است:
-۱ در زمان آزمون از تلفن همراه استفاده نشود و تلفن همراه
خاموش باشد.
-۲ به زمان آزمون توجه فرمایید.
-۳ نظافت کارگاه را رعایت نمایید.
-۴ تمامی جداول موجود در پروژه را در ابتدای آزمون
مطالعه فرمایید.
عنوان استاندارد : راهنمای طبیعت گردی )اکوتوریسم(
کد استاندارد : ۵۱۱۳۲۰۵۵۰۰۸۰۰۰۱
۱۴۰۱/۵۱۱۳۲۰۵۵۰۰۸۰۰۰۱/ کد پروژه : ۶۷۱
۹
جدول ۱۱ – فرایند اجرای پروژه ) نسخه آزمونشونده (
توالی
فرایندکار
ی
عنوان فعالیت)عنصر
شایستگی(
شماره
شایست
گیها
ریز فعالیت یا چگونگی روند انجام کار
مدت
انجام
کار-
دقیقه
بارم
مقیاس
کمی کیف
ی
۱
شناخت اکوسیستم
شناخت حیات وحش
شناخت اقلیم و آب و هوا
شناخت گونه های گیاهی
ایران
۱
۴-۶-۷
نام دیگر جنگل های خزری
۱۳ ۱۰
*
نشان دادن استان و محدوده جغرافیایی جنگل های خزری بر روی
نقشه
معرفی گونه های گیاهی جنگل های خزری
معرفی گونه های جانوری جنگل های خزری *
توضیح در مورد اقلیم جنگل های خزری *
توضیح در خصوص محدوده جغرافیایی جنگلهای خزری
*
تشریح محدوده جغرافیایی دشت کویر
معرفی گونه های گیاهی دشت کویر
معرفی گونه های جانوری دشت کویر
بررسی اقلیم دشت کویر
نشان دادن استان و محدوده جغرافیایی دشت کویر بر روی نقشه
۲
مفاهیم و اصول گردشگری
مبتنی بر طبیعت
شناخت حیات وحش
شناخت اقلیم و آب و هوا
شناخت گونه های گیاهی
ایران
تشخیص غاره-کوهها و
زمین شناسی
۲
۴-۵-
۶-۷
معرفی چشمه های طبیعی و جزیره های ایران
۱۹ ۱۰
*
نام استان و بررسی منطقه جغرافیایی چشمه از روی نقشه *
توضیح در مورد خواص درمانی چشمه
*
بررسی و توضیح مسیرهای دسترسی به چشمه از روی نقشه
نشان دادن منطقه جغرافیایی چشمه بر روی نقشه
نام استان و بررسی منطقه جغرافیایی جزیره از روی نقشه
تشریح اقلیم جزیره
مسیرهای دسترسی به جزیره از روی نقشه
گونه های گیاهی جزیره
گونه های جانوری جزیره
نشان دادن موقعیت جغرافیایی جزیره بر روی نقشه
بیان جاذبه های دیدنی جزیره
۳
شیوه استقرار و زندگی در
طبیعت
۴ ۳ نمایش جهت های اصلی و فرعی بر روی نقشه ۳
*
*
۴
شیوه استقرار و زندگی در
طبیعت
۳
انتخاب ابزار مناسب برای جهت یابی
۵ ۵ *
اجرای صحیح جهت یابی *
۵
شناخت حیات وحش
شناخت اقلیم و آب و هوا
شناخت گونه های گیاهی
ایران
تشخیص غاره-کوهها و
۴-۵-
۶-۷
معرفی گونه های جانوری در منطقه زاگرس
۱۳ ۱۰
*
معرفی گونه های گیاهی در منطقه زاگرس *
نام بردن استانهایی که در محدوده جغرافیایی منطقه زاگرس
میباشند
*
*
بررسی شرایط اقلیمی و آب و هوایی منطقه زاگرس
عنوان استاندارد : راهنمای طبیعت گردی )اکوتوریسم(
کد استاندارد : ۵۱۱۳۲۰۵۵۰۰۸۰۰۰۱
۱۴۰۱/۵۱۱۳۲۰۵۵۰۰۸۰۰۰۱/ کد پروژه : ۶۷۱
۱۰
زمین شناسی نام قله و کوههای زاگرس
تشریح محدوده جغرافیایی مسیر جنگلها و کوهها *
نشان دادن موقعیت جغرافیایی منطقه زاگرس بر روی نقشه *
۶
شناخت ورزش های مرتبط با
طبیعت
* ۴ ۸ انتخاب صحیح وسایل کوهنوردی ۶
۷
اکوتوریسم و مناطق حفاظت
شده
شناخت حیات وحش
شناخت اقلیم و آب و هوا
شناخت گونه های گیاهی
ایران
تشخیص غاره-کوهها و
زمین شناسی
۴-۵-
۶-۷-
۱۰
تشریح محدوده جغرافیایی پارک ملی لار
۱۱ ۱۰
*
معرفی گونه های گیاهی پارک ملی لار *
بررسی راههای دسترسی به پارک ملی لار *
معرفی گونه های جانوری پارک ملی لار *
تشریح اقلیم پارک ملی لار *
معرفی رودخانه های پارک ملی لار
*
۸
عکاسی و فیلمبرداری در
طبیعت
۹
معرفی تجهیزات عکسبرداری در طبیعت
۹ ۵
*
بررسی تجهیزات عکاسی عنوان شده
*
*
*
۹
شناخت حیات وحش
۴
انتخاب تصویر یوز پلنگ ایرانی و زیستگاه آنها
۵ ۵
*
انتخاب تصویر تمساح پوزه کوتاه و زیستگاه آنها *
انتخاب تصویر گورخر و زیستگاه آنها *
انتخاب تصویر ماهی قزل آلای خال قرمز و زیستگاه آنها *
انتخاب تصویرفلامینگو و زیستگاه آنها *
۱۰
مفاهیم و اصول گردشگری
مبتنی بر طبیعت
شناخت اقلیم و آب و هوا
تشخیص غاره-کوهها و
زمین شناسی
۱-۶-۵
توضیح موقعیت جغرافیایی سرعین و نام استان از روی نقشه
۱۲ ۶
*
توضیح صحیح مسیرهای دسترسی به سرعین از روی نقشه *
معرفی چشمه های سرعین و توضیح راجع به ویژگی بارز آنها ) ۲
مورد(
*
معرفی آبگرم های سرعین و توضیح راجع به ویژگی بارز آنها) ۲
مورد(
*
تشریح آب و هوای شهر سرعین *
معرفی و توضیح راجع به جاذبه هاب دیدنی سرعین) ۲ مورد( *
عنوان استاندارد : راهنمای طبیعت گردی )اکوتوریسم(
کد استاندارد : ۵۱۱۳۲۰۵۵۰۰۸۰۰۰۱
۱۴۰۱/۵۱۱۳۲۰۵۵۰۰۸۰۰۰۱/ کد پروژه : ۶۷۱
۱۱
جدول ۱۲ – لیست تجهیزات ) نسخه رئیس حوزه سنجش ، مسؤول آزمون و آزمونگر (
ردیف نام تجهیزات مشخصات فنی تعداد واحد سنجه آزمونگر آزمونشونده توضیحات
* * ۱ میز مربی چوبی ۱
* ۲ صندلی کارآموز چرخدار ۱
* * ۳ صندلی مربی چوبی ۱
* ۴ میز کارآموز چوبی ۱
* ۵ نقشه ایران نقشه استانهای ایران ۱
* ۶ نقشه جهان کاغذی ۱
* ۷ تصاویرجاذبه های طبیعت گردی و گردشگری کاغذی ۱
۸ تصاویر وسایل کوهنوردی *
۹ قطب نما معمولی *
۱۰ تصاویر گونه های جانوری کاغذی *
۱۱ نقشه کوههای ایران *
جدول ۱۳ – لیست ابزارآلات ) نسخه رئیس حوزه سنجش ، مسؤول آزمون و آزمونگر (
ردیف نام ابزارآلات مشخصات فنی تعداد واحد سنجه آزمونگر آزمونشونده توضیحات
* * ۱ خودکار ۱
۲
۳
۴
۵
جدول ۱۴ – لیست مواد مصرفی و قیمت ) نسخه رئیس حوزه سنجش ، مسؤول آزمون و آزمونگر (
ردیف نام مواد مصرفی مشخصات فنی تعداد واحد سنجه
قیمت واحد
به ریال
آزمونگر آزمونشونده توضیحات
* * ۱ بسته ۱۵۰۰۰۰۰ A۴ a ۱ کاغذ ۴
۲
۳
۴
۵
عنوان استاندارد : راهنمای طبیعت گردی )اکوتوریسم(
کد استاندارد : ۵۱۱۳۲۰۵۵۰۰۸۰۰۰۱
۱۴۰۱/۵۱۱۳۲۰۵۵۰۰۸۰۰۰۱/ کد پروژه : ۶۷۱
۱۲
جدول ۱۵ – چک لیست معیار های نگرشی ) نسخه آزمونگر (
نام و نام خانوادگی آزمون شونده: ک د م لی: تاریخ آزمون: ساعت شروع: ساعت پایان:
ردیف
مهارت های توانائی
اشتغال
شایستگی ها
طیف
نمره داوطلب
هرگز گاهی معمولا اغلب همیشه
۱ ۰,۷۵ ۰.۵ ۰.۲۵ ۰
۱
اخلاق کاری
اعتماد به نفس و خود اتکائی نشان می دهد
۲ مسئولیت پذیر است
۳ با مباهات کار می کند
۴ مسئولیت رفتارهایش را می پذیرد
۵ خویشتن دار است و در یک روش کنترل شده کارمی کند
۶ درگفتار، عمل و کردار، بلوغ از خود نشان می دهد
۷ کارش را خود ارزیابی می کند
۸
مسئولیت پذیری
کار را سازماندهی و زمان را به طور موثر مدیریت می کند
۹ توانائی تکمیل تکالیف در زمان مقرر را ازخود به نمایش می گذارد
۱۰ ازدستورات شفاهی، بصری و کتبی پیروی می کند
۱۱ از موادمصرفی، ابزارآلات خوب مواظبت می کند
۱۲
استدلال و حل مساله
با تغییرات خواسته های شغلی تطابق پذیری دارد
۱۳ منطقی است و قضاوت های عینی می سازد
۱۴ روش ها و قواعد را می فهمد
۱۵ ابتکار نشان می دهد
۱۶
سلامتی و عادات ایمنی
سرعت تولیدوآهنگ کاری خوب دارد
۱۷ نسبت به حفاظت و ایمنی تجهیزات و دستگاه ها اهتمام لازم دارد
۱۸ به شیوه مناسب و آراستگی لباس می پوشد
۱۹ موقعیت های استرس زا را تشخیص میدهد
۲۰ موقعیت های استرس زا را به راحتی مدیریت می کند.
جمع کل
آزمونگر اول آزمونگر دوم ناظر آزمون
نام و نام خانوادگی و امضاء : نام و نام خانوادگی و امضاء : نام و نام خانوادگی و امضاء :
غیر قابل استناد
بسمه تعالی
ارزشیابی مهارتی با الگوی سنجش عملکردی
» پایانی « پروژه آزمون عملی
گروه شغلی : گردشگری
عنوان استاندارد : راهنمای طبیعت گردی )اکوتوریسم(
کد استاندارد : ۵۱۱۳۲۰۵۵۰۰۸۰۰۰۱
۱۴۰۱/۵۱۱۳۲۰۵۵۰۰۸۰۰۰۱/ کد پروژه : ۶۷۲
زمان آزمون : ۷۰ دقیقه
۱۴۰۱/۷/ تاریخ تدوین پروژه آزمون : ۱
عنوان استاندارد : راهنمای طبیعت گردی )اکوتوریسم(
کد استاندارد : ۵۱۱۳۲۰۵۵۰۰۸۰۰۰۱
۱۴۰۱/۵۱۱۳۲۰۵۵۰۰۸۰۰۰۱/ کد پروژه : ۶۷۲
۲
جدول ۱
فهرست محتوی پروژه
ردیف فهرست محتوی
۱ تهیه کنندگان
۲ مشخصات استاندارد آموزشی
۳ توضیح مختصر در مورد پروژه
۴ نقشه کار عملی
۵ دستورالعمل)فرایند ( اجرای پروژه
۶ لیست تجهیزات
۷ لیست ابزارآلات
۸ لیست مواد مصرفی
۹ امتیازبندی
۱۰ چک لیست معیار های نگرشی
۱۱ نتیجه نهایی
عنوان استاندارد : راهنمای طبیعت گردی )اکوتوریسم(
کد استاندارد : ۵۱۱۳۲۰۵۵۰۰۸۰۰۰۱
۱۴۰۱/۵۱۱۳۲۰۵۵۰۰۸۰۰۰۱/ کد پروژه : ۶۷۲
۳
جدول ۲ – تهیه کنندگان :
ردیف نام و نام خانوادگی تحصیلات سابقه آموزشی)سال( سایر اطلاعات
۱
آذین ایزدی آخرین مدرک تحصیلی سابقه فعالیت مربی دولتی
تلفن ثابت :
کارشناسی ارشد تلفن همراه :
رشته تحصیلی سابقه فعالیت مربی غیر دولتی ایمیل :
برنامه ریزی گردشگری ۹ سال آدرس :همدان
۲
زهرا قجر جزی آخرین مدرک تحصیلی سابقه فعالیت مربی دولتی
تلفن ثابت :
کارشناسی ارشد تلفن همراه :
رشته تحصیلی سابقه فعالیت مربی غیر دولتی ایمیل :
مدیریت گردشگری ۶ سال آدرس :تهران
۳
هژیر آسا آخرین مدرک تحصیلی سابقه فعالیت مربی دولتی
تلفن ثابت :
کارشناسی ارشد ۴ سال تلفن همراه :
رشته تحصیلی سابقه فعالیت مربی غیر دولتی ایمیل :
جغرافیا ۱۵ سال آدرس : تهران
۴
مژگان خرم فر آخرین مدرک تحصیلی سابقه فعالیت مربی دولتی
تلفن ثابت :
کارشناسی تلفن همراه :
رشته تحصیلی سابقه فعالیت مربی غیر دولتی
ایمیل :
ادبیات ۱۵ سال آدرس: تهران
عنوان استاندارد : راهنمای طبیعت گردی )اکوتوریسم(
کد استاندارد : ۵۱۱۳۲۰۵۵۰۰۸۰۰۰۱
۱۴۰۱/۵۱۱۳۲۰۵۵۰۰۸۰۰۰۱/ کد پروژه : ۶۷۲
۴
:  استاندارد ارزشیابی /  جدول ۳ – مشخصات استاندارد آموزشی
خوشه : خدمات گروه: گردشگری
نام استاندارد کد استاندارد:
میزان
ساعت
آموزشی
تئوری ۱۵۶
راهنمای طبیعت گردی )اکوتوریسم( ۵۱۱۳۲۰۵۵۰۰۸۰۰۰۱
عملی ۱۸۴
پروژه
کارورزی
جدول ۴ – فهرست شایستگی های استاندارد آموزشی / فهرست مراحل کار استاندارد ارزشیابی :
ردیف عناوین شایستگی/توانایی یا عناوین مراحل کار
میزان ساعت آموزش
تئوری عملی جمع
۱ شناخت اکوسیستم ۳۰ ۱۱ ۱۹
۲ مفاهیم و اصول گردشگری مبتنی بر طبیعت )اکوتوریسم( ۲۸ ۱۲ ۱۶
۳ شیوه استقرار زندگی در طبیعت ۲۴ ۱۲ ۱۲
۴ شناخت حیات وحش ۶۸ ۴۸ ۲۰
۵ تشخیص غارها،کوهها و زمین شناسی ۳۷ ۱۲ ۱۶
۶ انواع اقلیم و آب و هوا ۲۳ ۱۰ ۱۳
۷ شناخت گونه های گیاهی ایران ۲۷ ۱۲ ۱۵
۸ شناخت ورزش های مرتبط با طبیعت ۴۵ ۳۰ ۱۵
۹ عکاسی و فیلمبرداری در طبیعت ۲۱ ۱۰ ۱۱
۱۰ اکوتوریسم و مناطق حفاظت شده ۲۵ ۱۲ ۱۳
۱۱ شناخت مجموعه قوانین و مقررات محیط زیست ۱۲ ۶ ۶
جمع کل ۳۸۰ ۱۸۴ ۱۵۶
عنوان استاندارد : راهنمای طبیعت گردی )اکوتوریسم(
کد استاندارد : ۵۱۱۳۲۰۵۵۰۰۸۰۰۰۱
۱۴۰۱/۵۱۱۳۲۰۵۵۰۰۸۰۰۰۱/ کد پروژه : ۶۷۲
۵
جدول ۵- نقشه کار عملی ) نسخه آزمونگر و آزمونشونده (
-۱ شما به عنوان طبیعت گرد سفری به خلیج فارس داشته اید .راجع به این اکوسیستم زیبا توضیحات ذیل را ارائه دهید.
اکوسیستم خلیج فارس در حاشیه کدام استان ها واقع شده است ،بر روی نقشه نشان دهید . 
اکوسیستم خلیج فارس زیر مجموعه کدام دسته از بیوم ها میباشد؟ 
درباره محدوده جغرافیایی آن چه میدانید . 
گونه های گیاهی و جانوری آن را نام ببرید.)هر کدام ۲ مورد( 
راجع به شرایط آب و هوایی و جهت وزش باد و تاثیر آن بر اقلیم منطقه و ویژگی های اکوسیستم خلیج فارس توضیحاتی ارائه 
دهید.
-۲ موارد خواسته شده را توضیح دهید.
الف- ۴ غار معروف ایران را نام ببرید و یکی از موارد را به شرح ذیل توضیح دهید
موقعیت و محدوده جغرافیایی را توضیح دهید 
تاریخچه آن را شرح دهید 
ویژگی ها و فضای داخلی غار را توضیح دهید 
استان مربوطه را روی نقشه نشان دهید. 
ب- ۴ آبشار معروف ایران را نام ببرید و یکی از موارد را به شرح ذیل توضیح دهید
موقعیت و محدوده جغرافیایی را توضیح دهید 
ویژگی های آبشار را توضیح دهید 
گونه های گیاهی و جانوری آن را نام ببرید ) ۲ مورد( 
استان مربوطه را روی نقشه نشان دهید . 
-۳ با توجه به نقشه ارائه داده شده جهت های اصلی و فرعی را با ذکر حروف اختصاری روی نقشه نشان دهید.
-۴ توسط قطب نما جهت یابی کنید.
-۵ رشته کوههای البرز را در نقشه نشان دهید و موارد ذیل را توضیح دهید.
الف- گونه جانوری) ۴ مورد(
ب- گونه گیاهی) ۴ مورد(
ج- رشته کوههای البرز در کدام استانها قرار دارد.
شرایط اقلیمی و آب و هوایی j,qdp – د
ه-نام قله و کوههای البرز و جنگلهای موجود در آن را نام ببرید.)هر کدام ۴ مورد(
-۶ چه وسایلی برای سوارکاری با اسب نیاز یک ورزشکار میباشد. از روی تصاویر آنها را انتخاب کنید .) ۸ مورد(
-۷ زیستگاه کبک در کدام نقاط ایران میباشد ، شکار و ممنوعیت شکار کبک در چه فصول و ماههایی میباشد. تصویر کبک را در بین تصاویر
عنوان استاندارد : راهنمای طبیعت گردی )اکوتوریسم(
کد استاندارد : ۵۱۱۳۲۰۵۵۰۰۸۰۰۰۱
۱۴۰۱/۵۱۱۳۲۰۵۵۰۰۸۰۰۰۱/ کد پروژه : ۶۷۲
۶
نشان دهید و راجع به ساختار بدن کبک توضیحاتی ارائه دهید.
-۸ برای عکسبرداری در طبیعت به چه تجهیزاتی نیاز داریم؟ ) ۳ مورد اصلی را از بین تصاویر نشان دهید .و راجع به آن توضیحاتی ارائه دهید(
-۹ نام تصاویر زیر چیست و در کدام استان قرار دارد.
-۱۰ فرض کنید شما به عنوان طبیعت گرد قصد سفر طبیعت گردی به پارک ملی گلستان را دارید لطفا توضیحات کاملی با توجه به نکات خواسته شده
ارائه دهید.
پارک ملی گلستان کجاست؟)محدوده جغرافیایی آن را توضیح دهید و استان مربوطه را روی نقشه نشان دهید( 
مسیرهای دسترسی به پارک ملی گلستان را توضیح دهید. 
تاریخچه پارک ملی گلستان را توضیح دهید.؟ 
 پوشش گیاهی و جانوری را نام ببرید.)هر کدام ۲ مورد(
بهترین زمان بازدید از پارک ملی گلستان چه موقعیست؟ 
جاذبه های پارک ملی گلستان را نام ببرید ) ۴ مورد( 
 نکات ایمنی که در خصوص بازدید از پارک ملی گلستان میبایست رعایت شود را بیان کنید) ۲ مورد(
عنوان استاندارد : راهنمای طبیعت گردی )اکوتوریسم(
کد استاندارد : ۵۱۱۳۲۰۵۵۰۰۸۰۰۰۱
۱۴۰۱/۵۱۱۳۲۰۵۵۰۰۸۰۰۰۱/ کد پروژه : ۶۷۲
۷
تجهیزات لازم برای سفر به پارک ملی گلستان ) ۴ مورد( 
عنوان استاندارد : راهنمای طبیعت گردی )اکوتوریسم(
کد استاندارد : ۵۱۱۳۲۰۵۵۰۰۸۰۰۰۱
۱۴۰۱/۵۱۱۳۲۰۵۵۰۰۸۰۰۰۱/ کد پروژه : ۶۷۲
۸
جدول ۶- توضیحات نقشه عملی : ) نسخه آزمونگر و آزمونشونده (
جدول ۷ – توضیح مختصر فرآیند اجرای پروژه: ) نسخه آزمونگر (
اهداف پروژه:
 تولیدی  فرایندی
در این پروژه :
. نمی باشد  . ۱( زمان انجام فرایند حائز اهمیت میباشد
. نمی باشد  . ۲( رعایت توالی انجام مراحل فعالیت مهم میباشد
 . نمی باشد  . ۳( مقدار استفاده از مواد مصرفی دارای اهمیت میباشد
. نمی باشد  . ۴( ساخت محصول جز موارد با اهمیت پروژه میباشد
. نمی باشد  . ۵( رعایت نکات ایمنی و حفاظتی الزامی میباشد
جدول ۸ – نمرات کاهشی ) نسخه آزمونگر (
افزودن مواد مصرفی / زمان ، با کسر نمره مجاز نیست مجاز هست
زمان اجرای
فرایند
در صورت عدم رعایت زمان
بندی در اجرای مراحل کاری –
تا نیم ساعت نیم تا یکساعت
…. درصد از کل بارم کم می شود …… درصد از کل بارم کم می شود.
مقدار مواد
مصرفی
در صورت عدم رعایت
میزان مواد مصرفی – ….. درصد از کل بارم کم می شود
عنوان استاندارد : راهنمای طبیعت گردی )اکوتوریسم(
کد استاندارد : ۵۱۱۳۲۰۵۵۰۰۸۰۰۰۱
۱۴۰۱/۵۱۱۳۲۰۵۵۰۰۸۰۰۰۱/ کد پروژه : ۶۷۲
۹
جدول ۹ ) نسخه آزمونگر ( جدول ۱۰ ) نسخه آزمونگر و آزمونشونده (
نکات یا مواردی که در اجرای پروژه توسط آزمونگر رعایت آن
الزامی است:
-۱ توضیحات لازم در مورد پروژه به آزمون دهنده ارائه شود.
-۲ تجهیزات مرتبط با پروژه در کارگاه سنجش قبل آزمون
توسط آزمونگر چک شود.
نکات یا مواردی که در اجرای پروژه توسط آزمون دهنده رعایت آن
الزامی است:
-۱ در زمان آزمون از تلفن همراه استفاده نشود و تلفن همراه
خاموش باشد.
-۲ به زمان آزمون توجه فرمایید.
-۳ نظافت کارگاه را رعایت نمایید.
-۴ تمامی جداول موجود در پروژه را در ابتدای آزمون
مطالعه فرمایید.
عنوان استاندارد : راهنمای طبیعت گردی )اکوتوریسم(
کد استاندارد : ۵۱۱۳۲۰۵۵۰۰۸۰۰۰۱
۱۴۰۱/۵۱۱۳۲۰۵۵۰۰۸۰۰۰۱/ کد پروژه : ۶۷۲
۱۰
جدول ۱۱ – فرایند اجرای پروژه ) نسخه آزمونشونده (
توالی
فرایندکا
ری
عنوان فعالیت)عنصر
شایستگی(
شماره
شایست
گیها
ریز فعالیت یا چگونگی روند انجام کار
مدت
انجام
کار-
دقیقه
بار
م
مقیاس
کمی کیف
ی
۱
شناخت اکوسیستم
شناخت حیات وحش
شناخت اقلیم و آب و هوا
شناخت گونه های گیاهی
ایران
۱
۴-۶-
۷
نام بیوم خلیج فارس
۱۴ ۷
نشان دادن استانهای تحت پوشش خلیج فارس از روی نقشه *
معرفی گونه های گیاهی خلیج فارس
معرفی گونه های جانوری خلیج فارس *
تشریح شرایط آب و هوایی خلیج فارس *
بررسی جهت وزش باد و تاثیر آن بر اقلیم منطقه اکوسیستم
خلیج فارس
ویژگی های خلیج فارس *
محدوده و موقعیت جغرافیایی خلیج فارس
۲
مفاهیم و اصول گردشگری
مبتنی بر طبیعت
شناخت حیات وحش
شناخت اقلیم و آب و هوا
شناخت گونه های گیاهی
ایران
تشخیص غاره-کوهها و
زمین شناسی
۲
۴-۵-
۶-۷
معرفی غارها و آبشارهای طبیعی ایران
* ۱۸ ۱۰
معرفی نام استان و موقعیت جغرافیایی غار از روی نقشه
تشریح محدوده جغرافیایی غار
توضیح راجع به تاریخچه غار
ویژگی ها ی بارز غار و فضای داخلی غار
معرفی نام استان و موقعیت جغرافیایی آبشار از روی نقشه
ویژگی های بارز آبشار
به محدوده جغرافیایی آبشار
معرفی گونه های گیاهی و جانوری
۳ شیوه استقرار و زندگی در
طبیعت
۴ ۳ نمایش جهت های اصلی و فرعی بر روی نقشه ۳
*
*
۴ شیوه استقرار و زندگی در
۵ طبیعت ۳ جهت یابی با قطب نما ۵ *
*
۵
شناخت حیات وحش
شناخت اقلیم و آب و هوا
شناخت گونه های گیاهی
ایران
تشخیص غاره-کوهها و
زمین شناسی
۴-۵-
۶-۷
معرفی گونه های جانوری در رشته کوههای البرز
۱۳ ۱۰
*
معرفی گونه های گیاهی در رشته کوههای البرز *
استانهای در محدوده جغرافیایی رشته کوههای البرز
*
تشریح شرایط اقلیمی و آب و هوایی رشته کوههای البرز *
نام قله و کوههای زاگرس
توضیح محدوده جغرافیایی مسیر جنگلها و کوهها *
توضیح موقعیت جغرافیایی رشته کوههای البرز بر روی نقشه *
* ۴ ۶ شناخت ورزش های ۸ انتخاب صحیح وسایل سوارکاری با اسب ۶
عنوان استاندارد : راهنمای طبیعت گردی )اکوتوریسم(
کد استاندارد : ۵۱۱۳۲۰۵۵۰۰۸۰۰۰۱
۱۴۰۱/۵۱۱۳۲۰۵۵۰۰۸۰۰۰۱/ کد پروژه : ۶۷۲
۱۱
مرتبط با طبیعت
۷
شناخت مجموعه قوانین و
مقررات محیط زیست
شناخت حیات وحش
۱۱-۴
معرفی زیستگاه کبک
۶ ۵
*
توضیح راجع به فصل شکار و ممنوعیت شکار کبک *
تشخیص تصویر کبک *
ویژگی های ساختار بدن کبک *
۸ عکاسی و فیلمبرداری در
طبیعت
۱-۴-
۵-۷
معرفی و انتخاب تصاویر تجهیزات عکسبرداری در طبیعت
۹ ۵
*
بررسی تجهیزات عکاسی عنوان شده *
*
۹ شناخت گونه های ایران
۴-۵-
۷-۱۰
تشخیص تصویر شماره ۱ و نام استان مربوطه
۵ ۵
*
تشخیص تصویر شماره ۲ و نام استان مربوطه *
تشخیص تصویر شماره ۳ و نام استان مربوطه *
تشخیص تصویر شماره ۴ و نلم استان محل زیست *
تشخیص تصویر شماره ۵ و نام استان محل زیست *
۱۰
اکوتوریسم و مناطق
حفاظت شده
شناخت حیات وحش
شناخت گونه های گیاهی
ایران
۴-۷-
۱۰
تشریح محدوده جغرافیایی پارک ملی گلستان ا ز روی نقشه
۱۷ ۱۴
*
تشریح تاریخچه پارک ملی گلستان *
معرفی پوشش گیاهی و جانوری پارک ملی گلستان *
تشخیص تجهیزات لازم برای سفر به پارک ملی گلستان *
تشریح مسیرهای دسترسی به پارک ملی گلستان *
تشخیص صحیح بهترین زمان بازدید از پارک ملی گلستان *
معرفی جاذبه های پارک ملی گلستان *
توضیح رعایت نکات ایمنی در خصوص بازدید از پارک ملی
گلستان *
جدول ۱۲ – لیست تجهیزات ) نسخه رئیس حوزه سنجش ، مسؤول آزمون و آزمونگر (
ردیف نام تجهیزات مشخصات فنی تعداد واحد سنجه آزمونگر آزمونشونده توضیحات
* * ۱ میز مربی چوبی ۱
* ۲ صندلی کارآموز چرخدار ۱
* * ۳ صندلی مربی چوبی ۱
* ۴ میز کارآموز چوبی ۱
* ۵ نقشه ایران نقشه استانهای ایران ۱
* ۶ نقشه جهان کاغذی ۱
* ۷ تصاویرجاذبه های طبیعی و گردشگری کاغذی ۱
۹ تصاویر وسایل سوارکاری *
۱۰ قطب نما معمولی *
۱۱ نقشه کوههای ایران *
عنوان استاندارد : راهنمای طبیعت گردی )اکوتوریسم(
کد استاندارد : ۵۱۱۳۲۰۵۵۰۰۸۰۰۰۱
۱۴۰۱/۵۱۱۳۲۰۵۵۰۰۸۰۰۰۱/ کد پروژه : ۶۷۲
۱۲
جدول ۱۳ – لیست ابزارآلات ) نسخه رئیس حوزه سنجش ، مسؤول آزمون و آزمونگر (
ردیف نام ابزارآلات مشخصات فنی تعداد واحد سنجه آزمونگر آزمونشونده توضیحات
* * ۱ خودکار ۱
۲
۳
۴
۵
جدول ۱۴ – لیست مواد مصرفی و قیمت ) نسخه رئیس حوزه سنجش ، مسؤول آزمون و آزمونگر (
ردیف نام مواد مصرفی مشخصات فنی تعداد واحد سنجه
قیمت واحد
به ریال
آزمونگر آزمونشونده توضیحات
۱ کاغذ و فرمهای مخصوص گزارش
A نویسی ۴ ۱ بسته ۱۵۰۰۰۰۰ * *
۲
۳
۴
۵
عنوان استاندارد : راهنمای طبیعت گردی )اکوتوریسم(
کد استاندارد : ۵۱۱۳۲۰۵۵۰۰۸۰۰۰۱
۱۴۰۱/۵۱۱۳۲۰۵۵۰۰۸۰۰۰۱/ کد پروژه : ۶۷۲
۱۳
جدول ۱۵ – چک لیست معیار های نگرشی ) نسخه آزمونگر (
نام و نام خانوادگی آزمون شونده: ک د ملی: تاریخ آزمون: ساعت شروع: ساعت پایان:
ردیف
مهارت های توانائی
اشتغال
شایستگی ها
طیف
نمره داوطلب
هرگز گاهی معمولا اغلب همیشه
۱ ۰,۷۵ ۰.۵ ۰.۲۵ ۰
۱
اخلاق کاری
اعتماد به نفس و خود اتکائی نشان می دهد
۲ مسئولیت پذیر است
۳ با مباهات کار می کند
۴ مسئولیت رفتارهایش را می پذیرد
۵ خویشتن دار است و در یک روش کنترل شده کارمی کند
۶ درگفتار، عمل و کردار، بلوغ از خود نشان می دهد
۷ کارش را خود ارزیابی می کند
۸
مسئولیت پذیری
کار را سازماندهی و زمان را به طور موثر مدیریت می کند
۹ توانائی تکمیل تکالیف در زمان مقرر را ازخود به نمایش می گذارد
۱۰ ازدستورات شفاهی، بصری و کتبی پیروی می کند
۱۱ از موادمصرفی، ابزارآلات خوب مواظبت می کند
۱۲
استدلال و حل مساله
با تغییرات خواسته های شغلی تطابق پذیری دارد
۱۳ منطقی است و قضاوت های عینی می سازد
۱۴ روش ها و قواعد را می فهمد
۱۵ ابتکار نشان می دهد
۱۶
سلامتی و عادات ایمنی
سرعت تولیدوآهنگ کاری خوب دارد
۱۷ نسبت به حفاظت و ایمنی تجهیزات و دستگاه ها اهتمام لازم دارد
۱۸ به شیوه مناسب و آراستگی لباس می پوشد
۱۹ موقعیت های استرس زا را تشخیص میدهد
۲۰ موقعیت های استرس زا را به راحتی مدیریت می کند.
جمع کل
آزمونگر اول آزمونگر دوم ناظر آزمون
نام و نام خانوادگی و امضاء : نام و نام خانوادگی و امضاء : نام و نام خانوادگی و امضاء :