مهارتهای دیپلم تصویرسازی دیجیتالی

دیپلم تصویرسازی دیجیتالی | دیپلم کاردانش | دیپلم گرافیک کاردانش | دیپلم گرافیک ارشاد | دیپلم گرافیک فنی و حرفه ای | آموزشگاه آریاگستر

مهارتهای دیپلم تصویرسازی دیجیتالی

(کد رایانه ای دیپلم: ۹۱۱۱۲)   (مجموعه نهم کاردانش)

عنوان مهارت تعداد واحد
کاربر رایانه  ۹
کاربر اتوماسیون اداری ۷

 

شهروند الکترونیکی E-Citizen ۳
کاربر گرافیک رایانه ای با Illustrator ۹
کاربر گرافیک رایانه ای با InDesign ۸
کاربر گرافیک رایانه ای با Corel Draw ۶
کاربر گرافیک رایانه ای با Photoshop  ۱۳

جمع واحد مهارتی :۵۵

دیپلم تصویر سازی دیجیتالی