مهارتهای حرفه ای

مهارتهای دیپلم

رشته کاردانش

مهارتهای دیپلم

رشته کاردانش

  مهارتهای آموزشی حضوری

  مهارتهای فردی
  مهارتهای مدیریتی
  مهارتهای کسب و کار

  مهارتهای آموزشی مجازی

  مهارتهای هفتگانه کارکنان دولت
  مهارتهای زبان
  مهارتهای شبکه

   مهارتهای سازمانی

   دوره های آموزشی سازمانی براساس تفاهمنامه
   آموزش هاي کارکنان دولت
   آموزش هاي مهارت هاي شغلي

   مهارتهای سازمانی

   دوره های آموزشی سازمانی براساس تفاهمنامه
   آموزش هاي کارکنان دولت
   آموزش هاي مهارت هاي شغلي

    استاندارد مهارتهای آموزشی

    فناوری اطلاعات
    امور مالی و بازرگانی
    'گردشگری

     استاندارد مهارتهای آموزشی

     خدمات آموزشی
     خدمات حقوقی
     فناوری نرم وفرهنگی