مدرسه خلاقیت و کارآفرینی

برای چــــه آمــــده‌ایم؟

مدرسه خلاقیت و کارآفرینی توسط باشگاه نوجوانان کارآفرین بیلگی سایار با این رسالت ایجاد شد که دانش آموزان و دانشجویان را برای دنیای کسب وکار آماده کند و آنها را وارد این فضا کند؛ به نحوی که هر فرد در جایگاه متناسب خود قرار بگیرد. بدین ترتیب تلاش بر این بوده که فاصله ی بین مهارتهای دانش آموزان و دانشجویان و نیازهای کسب وکارها و هزینه ی آماده شدن نیروی کار را کمتر کنیم، از سر درگمی دنش آموزان و دانشجویان در فضای کسب و کار بکاهیم و فرصتهای شغلی عالی موجود را نشان دهیم و از خروج استعدادها از کشور جلوگیری کنیم. امروزه مساله اشتغال تنها موضوع کاریابی نیست و حل آن نیازمند نگاه عمیق تری است. ما بر این باوریم  که برای توسعه و ارزش آفرینی در کشور باید اهمیت ویژه ای به ارزشمندترین منابع کشورمان، یعنی نیروی انسانی بدهیم. برای حل ریشه ای مساله اشتغال باید به راهکاری برد-برد میان نیروی کار و کسب وکار دست یابیم که الزامه ی تحقق آن برقرار کردن بیشترین تناسب میان شغل و شاغل است.

خودشــناسی

اگـر ندانیم بـه چه چیزی میخواهیم برسـیم، فرقی نمیکند چه مسیری را برویم. برای آنکه بفهمیم واقعا چه میخواهیم بایـد نگاهـی عمیق تـر بـه خودمـان بیاندازیـم. بسـیاری از نارضایتی های شغلی نه به علت عدم شناخت بازار کار، بلکه بـه علـت عدم شـناخت کافـی از خودمـان اسـت! در مدرسه خلاقیت و کارآفرینی باشگاه نوجوانان کارآفرین بیلگی سایار، با کمک مشـاوران و مربیان شـغلی به دانش آموزان و دانشـجویان کمـک میشـود تـا خـود را بهتـر بشناسـند، بـا اسـتفاده از معتبرتریـن آزمونهـ ای مدریتی و روانشناسـی حرفـه ای توانمندیهـا، انگیزهها و علاقمندیهای خود را کشف کنند و بتوانند مسیر شـغلی مـورد نظـر خـود را طراحی کنند.

help


help

مهارت‌آمـوزی

مهارتهای محیط کار جایی درس داده نمیشـود اما در دنیـای کسـب وکار انتظـار دارنـد ما آنها را داشـته باشـیم! ایـن مهارتهـا کـه بـه “مهارتهـای نـرم” معروف انـد، شـامل اصـول رفتـار حرفـه ای، مهـارت ارتباط موثر، مدیریت هیجانات، کارتیمی، مدیریت برخود و … هستند. در بخش مهارت آموزی، در کنار با تجربه ترین مربیان و منتورها، مهارتهای نرم در قالـب پروژه هـا و فعالیت های تیمـی و تجربی تمرین میشـود تا دانش آموزان دانشـجویان بهتر بتوانند مسـیر شغلی خـود را در محیـط کسـب و کار پیـش برند.


کــارآمـــوزی

در نهایـت دانش آموزان و دانشـجوها بـا توجـه بـه مسـیر شـغلی خـود و مشـورت مشـاوران و نیـز ارزیابی جایگاه هـای موجـود، جایگاه مناسـب خـود را در شـرکتهای حامـی مدرسه خلاقیت و کارآفرینی باشگاه نوجوانان کارآفرین بیلگی سایار پیـدا کرده و ایـن فرصـت را خواهنـد داشـت در یـک دوره کارآمـوزی، فضـای واقعـی کسـب وکار را تجربـه کننـد و آنچـه کـه آموخته انـد را در محیـط واقعی بـه کار برنـد. ایـن کارآمـوزی بـه نحـوی تنظیـم میشـود کـه بتوانـد نقطـه ی شـروع خوبـی برای مسـیر شـغلی دانش آموزان و دانشـجویان باشـد.

online test


help

مزایای مدرسـه خلاقیت و کارآفرینی:

مدرسه خلاقیت و کارآفرینی باشگاه نوجوانان کارآفرین بیلگی سایار برنامه‌ایسـت اسـت کـه بـه دانش آموزان و دانشـجویان کمـک می‌کنـد در بهتریـن جایـگاه خودشـان در دنیای کسـب‌وکار قرار گیرند و برای آن آماده شـوند. دانش آموزان و دانشـجویان با کمک مشاوران و مربیان شـغلی، خود را بهتر می‌شناسـند، مسـیر شـغلی خود را طراحـی می‌کننـد، مهارت‌هـای مـورد نیـاز آن را تمریـن کـرده و بـا انجـام کارآمـوزی در شـرکت‌های برتـر کشـور، مسـیر خـود را آغـاز می‌کننـد.


login

جهت اطلاع از آخرین مطالب و رویدادها در خبرنامه عضو شوید


با باشگاه توسعه فردی؟؟
با ستاره کارآفرین شو؟؟
مدرسه ی کسب و کار؟؟