لیست ثبت نام دوره/کارگاه آموزشی

لیست ثبت نام دوره/کارگاه آموزشی

عکسشناسهنامنام خانوادگیتاریخ تولدمحلمعرفدرخواستتوضیحاتودیعه پشهریه پآزمون پتاریخویرایش
عکسشناسهنامنام خانوادگیتاریخ تولدمحلمعرفدرخواستتوضیحاتودیعه پشهریه پآزمون پتاریخویرایش

لیست ثبت نام دوره/کارگاه آموزشی

عکسورودنامنام خانوادگیکدملی (نام کاربر)شماره موبایلتاریخ تولدودیعه پآزمون پتجدید دورهشهریه پویرایش سفارشتاریخ تشکیلمعرفمحل (خدمت/فعالیت/کسب و کار)معرف (آدرس و مرکز ایجاد کننده کاربر)عمومیموزهمحلیطبیعتفرهنگیسلامت
عکسورودنامنام خانوادگیکدملی (نام کاربر)شماره موبایلتاریخ تولدودیعه پآزمون پتجدید دورهشهریه پویرایش سفارشتاریخ تشکیلمعرفمحل (خدمت/فعالیت/کسب و کار)معرف (آدرس و مرکز ایجاد کننده کاربر)عمومیموزهمحلیطبیعتفرهنگیسلامت

لیست ثبت نام دوره/کارگاه آموزشی

عکسنامنام خانوادگیعمومیموزهمحلیطبیعتسلامتفرهنگیآزمونتجدید دورهشناسهتاریخ تشکیلویرایشودیعه پشهریه پآزمون پمحل (خدمت/فعالیت/کسب و کار)معرف (آدرس و مرکز ایجاد کننده کاربر)درخواست تحصیل/شغل/استعدادیابی/مشاوره
عکسنامنام خانوادگیعمومیموزهمحلیطبیعتسلامتفرهنگیآزمونتجدید دورهشناسهتاریخ تشکیلویرایشودیعه پشهریه پآزمون پمحل (خدمت/فعالیت/کسب و کار)معرف (آدرس و مرکز ایجاد کننده کاربر)درخواست تحصیل/شغل/استعدادیابی/مشاوره

لیست ثبت نام دوره/کارگاه آموزشی نتایج پورتال

نامنام خانوادگیکدملی (نام کاربر)شماره موبایلسایر دوره های مورد نیاز
نامنام خانوادگیکدملی (نام کاربر)شماره موبایلسایر دوره های مورد نیاز