لیست ثبت نام دوره/کارگاه آموزشی

عکس پرسنلیردنامنام خانوادگیمعرفودیعهتسویهوضعیتویرایش ورودکدملی (نام کاربر)تاریخ تولدشماره موبایلمحل (خدمت/فعالیت/کسب و کار)معرف (آدرس و مرکز ایجاد کننده کاربر)درخواست تحصیل/شغل/استعدادیابی/مشاوره
عکس پرسنلیردنامنام خانوادگیمعرفودیعهتسویهوضعیتویرایش ورودکدملی (نام کاربر)تاریخ تولدشماره موبایلمحل (خدمت/فعالیت/کسب و کار)معرف (آدرس و مرکز ایجاد کننده کاربر)درخواست تحصیل/شغل/استعدادیابی/مشاوره