لیست ثبت نام دوره/کارگاه آموزشی

لیست ثبت نام دوره/کارگاه آموزشی

عکسشناسهنامنام خانوادگیمعرفدرخواستتوضیحاتمحلکارگاههای آموزشیتاریختاریخ تولدودیعه پرداختیشهریه پرداختیپرداختی آزمونویرایش
عکسشناسهنامنام خانوادگیمعرفدرخواستتوضیحاتمحلکارگاههای آموزشیتاریختاریخ تولدودیعه پرداختیشهریه پرداختیپرداختی آزمونویرایش

لیست ثبت نام دوره/کارگاه آموزشی

عکسورودنامنام خانوادگیکدملی (نام کاربر)شماره موبایلتاریخ تولدودیعه پآزمون پتجدید دورهشهریه پویرایش سفارشتاریخ تشکیلمعرفمحل (خدمت/فعالیت/کسب و کار)معرف (آدرس و مرکز ایجاد کننده کاربر)عمومیموزهمحلیطبیعتفرهنگیسلامت
عکسورودنامنام خانوادگیکدملی (نام کاربر)شماره موبایلتاریخ تولدودیعه پآزمون پتجدید دورهشهریه پویرایش سفارشتاریخ تشکیلمعرفمحل (خدمت/فعالیت/کسب و کار)معرف (آدرس و مرکز ایجاد کننده کاربر)عمومیموزهمحلیطبیعتفرهنگیسلامت

لیست ثبت نام دوره/کارگاه آموزشی

عکسنامنام خانوادگیعمومیموزهمحلیطبیعتسلامتفرهنگیتجدید دورهشناسهتاریخ تشکیلویرایشودیعه پشهریه پآزمون پمحل (خدمت/فعالیت/کسب و کار)معرف (آدرس و مرکز ایجاد کننده کاربر)درخواست تحصیل/شغل/استعدادیابی/مشاوره
عکسنامنام خانوادگیعمومیموزهمحلیطبیعتسلامتفرهنگیتجدید دورهشناسهتاریخ تشکیلویرایشودیعه پشهریه پآزمون پمحل (خدمت/فعالیت/کسب و کار)معرف (آدرس و مرکز ایجاد کننده کاربر)درخواست تحصیل/شغل/استعدادیابی/مشاوره

لیست ثبت نام دوره/کارگاه آموزشی نتایج پورتال

شناسه ورودینامنام خانوادگیکدملی (نام کاربر)شماره موبایلتضیحاتسایر دوره های مورد نیاز
شناسه ورودینامنام خانوادگیکدملی (نام کاربر)شماره موبایلتضیحاتسایر دوره های مورد نیاز