قرارداد نماینده استانی کشاورزی

بسمه‌تعالي

قرارداد نماینده استانی

 

اين قرارداد بين موسسه توسعه یادگیری و مدیریت نوین طرح پارس با نمايندگي مدیرعامل، آقاي مهندس امیرحسین نیکوفر، كه در ايـن قرارداد ستاد ناميده مي‌شوند از يك طرف و …………………. با نمایندگی ………… آقای/خانم …………  که در اين قرارداد نماینده ناميده مي‌شوند، بعنوان طرف ديگر، برطبق مقررات و شرايط زیر منعقد مي‌گردد.

تعاریف:

منظور از ستاد در این قرارداد موسسه توسعه یادگیری و مدیریت نوین طرح پارس بعنوان طرف اول می باشد

منظور از نماینده در این قرارداد ………………… بعنوان طرف دوم می باشد

منظور از سامانه در این قرارداد سامانه ملی کشاورزیار متعلق به ستاد به آدرسwww.keshavarzyar.ir (net)  می باشد

‌نشاني طرفين :  

آدرس ستاد: خ شریعتی- بالاتر از میرداماد- برج مینا- طبقه 5- واحد6

تلفن: 26701862-021

آدرس نماینده:

تلفن:                                                                          نمابر: –

ماده 1) موضوع:

موضوع قرارداد عبارت از ارائه خدمات مذاکره، رایزنی، اطلاع رسانی، بازاریابی، جذب و مدیریت کاربران و فرآیندهای سامانه و توسعه بازار کسب و کار سامانه توسط نماینده در استان ……………………. می باشد.

ماده 2) مبلغ قرارداد :

مبلغ حق­الزحمه نماینده جهت ارائه خدمات موضوع ماده یک، بشرح پیوست شماره یک می­باشد.

حق السهم نماینده از کلیه خدمات سامانه متناسب با میزان دریافت مبالغ از کاربران مربوطه پرداخت می­گردد.

تبصره: کلیه پرداختی کاربران می­بایست مستقیماً بحساب ستاد واریز شود.

ماده 3) مدت قرارداد:

این قرارداد از تاریخ ……/…../1400 به مدت یکسال شمسی معتبر می­باشد.

تبصره: در صورت توافق طرفین این قرارداد به هر نسبتی قابل تمدید می­باشد.

ماده 4) نحوه پرداخت:

حق­الزحمه نماینده پس از دریافت در سامانه و در سررسیدهای یکماهه محاسبه و پرداخت می­گردد.

ماده 5) تعهدات نماینده:

الف) مسئوليت كامل اجراي خدمات ماده یک بر عهده نماینده خواهد بود.

ب) رعایت حسن شهرت ستاد در جلسات، مکاتبات، اطلاع ر سانی و فرآیند جذب کاربران و سایر خدماتی که توسط نماینده انجام می­گیرد، الزامی است، همچنین ضوابط تبلیغات و اطلاع رسانی سامانه که متعاقباً ابلاغ می­گردد توسط نماینده لازم الاجرا می­باشد.

ج ) نماینده به هیچ وجه حق واگذاری امور این قرارداد را به هیچ شخص حقیقی یا حقوقی دیگر ندارد.

د) حوزه فعالیت نماینده صرفاً محدود به استان/شهرستان …………………… می باشد و نماینده به هیچ عنوان حق مذاکره، رایزنی، تبلیغات، بازاریابی و جذب در سایر استانها را ندارد

ه) نماینده بهیچوجه حق دریافت وجه از متقاضیان و کاربران سامانه بابت خدمات و فعالیتهای سامانه را ندارد و کلیه پرداختهای سامانه می بایست مستقیماً بصورت الکترونیکی در درگاه پرداخت سامانه واریز گردد.

و) نماینده حق انعقاد هیچگونه قرارداد و یا تفاهم­نامه به نمایندگی از ستاد را ندارد و در اینگونه موارد هرگونه توافق­نامه­­ای فیمابین شخص ثالث و ستاد منعقد می­گردد.

ز) نماینده ملزم به رعایت حقوق مادی و معنوی سامانه بوده و به هیچوجه حق کپی­برداری از ایده، نرم افزار، مدل ارائه خدمات، نمادها، آرم و لوگوی سامانه، سربرگ و نیز کلیه موارد مربوط به ستاد را ندارد.

ح) نماینده تحت هیچع عنوان حق بهره برداری از اطلاعات کاربران، سامانه یا ستاد را خارج از موضوع این قرارداد به نفع خود را شخص ثالث دیگری را ندارد و در صورت بروز تخلف ضمن فسخ قرارداد، تضیمن ماده 8 قرارداد به اجرا گذاشته خواهد شد.

ط) نماینده متعهد به انجام کلیه امور و خدمات ذیل در مورد موضوع قرارداد و حسب ابلاغ ستاد می­باشد:

1- تامین دفتر محل فعالیت در مرکز استان با حداقل 50 مترمربع مساحت و بکارگیری تجهیزات لازم از جمله تجهیزات اداری، رایانه، اینترنت پرسرعت و …

2- تامین نیروی انسانی آموزش دیده و ماهر با حسن سابقه و شهرت

3- پیگیری مستمر امور اداری و هماهنگی های ابلاغ شده از ستاد در سطح استان

4- شرکت در جلسات هماهنگی و توجیهی ستاد در تهران (با اعلام قبلی)

5- همکاری نزدیک و موثر با ناظران و بازرسان اعزامی ستاد جهت نظارت دوره ای (با اعلام قبلی)

6- تامین نیروهای پشتیبانی، اجرائی و خدماتی لازم برای اجرای سمینارهای رایگان توجیهی برای جذب کاربران

7-  توسعه بازار سامانه از طریق مذاکره، رایزنی و برقراری ارتباط با اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در سطح استان

8- اجرای برنامه­های اطلاع­رسانی و تبلیغاتی براساس شرایط و ضوابط پیوست یک و پس از تائید کتبی ستاد در مورد تک تک برنامه­های تبلیغی اعم از ارسال پیامک، ایمیل، درج آگهی در روزنامه و نشریات، نصب بنر و بیلبورد، آگهی در صداوسیما، درج خبر و آگهی در سایت ها و …

ماده 6) تعهدات ستاد:

الف) ستاد متعهد به صدور و ارسال معرفی نامه کتبی برای نماینده و معرفی در سامانه در حوزه جغرافیایی مورد عمل نماینده می باشد.

ب) ستاد متعهد به پرداخت حق­الزحمه نماینده در سررسیدهای مقرر به حساب شخصیت حقوقی نماینده می­باشد.

ج) ستاد متعهد به پشتیبانی فنی لازم از کلیه کاربران سامانه دوره می­باشد.

د) ستاد متعهد می­باشد نمایندگی خود را در استان/شهرستان ……………. بصورت انحصاری در اختیار نماینده قرار دهد و هیچگونه فعالیتی جهت جذب کاربر در حوزه جغرافیائی نماینده ننماید.

ه) ستاد متعهد می­باشد کلیه اطلاعات و مدارک مورد نیاز نماینده جهت اجرای موضوع قرارداد را به تشخیص خود در اختیار نماینده قرار دهد.

و) ستاد متعهد می­باشد پنل نمایندگی استان حوزه جغرافیایی نماینده را با دسترسی های مورد نیاز (به تشخیص ستاد) را در اختیار نماینده قرار دهد.

تبصره: پنل نمایندگی صرفاً در اختیار بالاترین مقام اجرائی نماینده (امضاء کننده ذیل این قرارداد) قرار می گیرد و مسئولیت هرگونه سوء استفاده احتمالی و قصور در حفظ اطلاعات محرمانه که منجر به نشت اطلاعات محرمانه کاربران گردد برعهده نماینده می­باشد.

ماده 7) فسخ قرارداد:

در موارد ذيل ستاد مي‌تواند قرارداد را یکطرفه فسخ نمايد:

الف) نقض تعهدات نماینده و عدم اصلاح امور پس از ابلاغ کتبی توسط ستاد

ب) نداشتن صلاحيت علمی، عملی و مالی لازم نماینده براي اجراي موضوع قرارداد در هر مرحله از قرارداد

ج) واگذاري موضوع قرارداد از سوي نماینده به غير، اعم از شخصيت حقيقي يا حقوقي

د) دریافت هرگونه وجه از کاربران و یا متقاضیان سامانه توسط نماینده وفق بند ه ماده 5 این قرارداد

ه) نماینده متعهد می­باشد تمام توان تخصصی و اجرائی خود را جهت اجرای موضوع قرارداد، همزمان با شروع قرارداد بکار گیرد. بدین منظور چنانچه عملکرد نماینده حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از انعقاد قرارداد توسط ستاد مطلوب ارزیابی نشود، قرارداد فسخ می­گردد. تشخیص مطلوب بودن عملکرد نماینده با ستاد می باشد و نماینده حق هیچگونه اعتراضی در این مورد را ندارد.

تبصره: در صورت فسخ قرارداد حق­الزحمه نماینده تا تاریخ ابلاغ کتبی فسخ محاسبه و در وجه وی پرداخت می­گردد.

و) این قرارداد هیچگونه حق استخدام، تعهد مبنی بر بیمه نماینده و کارکنان او، پرداخت مالیات و نظایر برای نماینده ایجاد نمی­نماید.

ماده 8) تضمین

نماینده متعهد می­باشد بمنظور تضمین حسن انجام تعهدات خود و نیز رعایت حسن شهرت ستاد، یک فقره چک بمبلغ یک میلیارد ریال بشماره سریال …………………… عهده بانک …………………….. نزد ستاد بسپارد که در صورت تخلف نماینده، ستاد مجاز به وصول تضمین یاد شده می­باشد.

ماده9) حل اختلافات :

كليه اختلافات احتمالي يا بروز موارد غيرقابل پيش‌بيني كه از طريق مذاكره مستقيم قابل حل نباشد به کمیته متشکل از نمایندگان طرفین و داور مرضي­الطرفين ارجاع و رأي صادره توسط کمیته براي طرفين لازم الاجراء خواهد بود.

اين قرارداد در 9 ماده، 4 تبصره و 1 پیوست و در 2 نسخه كه هركدام حكم واحد را دارند، تنظيم شده و براي طرفين لازم‌ الاجراء مي‌باشد.

 

 

 

طرف اول :موسسه توسعه یادگیری و مدیریت نوین طرح پارس

ستاد

نام و نام خانوادگی: امیرحسین نیکوفر

مسئولیت: مدیرعامل

طرف دوم:

نماینده

نام و نام خانوادگی:

مسئولیت:

 

 

 

پیوست یک

جدول مبلغ حق­الزحمه نماینده جهت ارائه خدمات موضوع ماده یک قرارداد تا پایان سال 1400

 

جدول حق عضویت سامانه براساس نوع عضویت کاربر:

نوع عضویت کاربر مبلغ حق عضویت دریافتی از کاربران (به ریال)
یک ماهه سه  ماهه شش ماهه یک ساله
بهره بردار(کشاورز، باغدار، دامدار) 110,000 297,000 534,600 1,069,200
مهندس عضو سازمان نظام مهندسی 170,000 459,000 826,200 1,652,400
فعال در بخش صنایع یا بازرگانی کشاورزی 500,000 1,350,000 2,430,000 4,860,000

 

  سهم  نماینده(ریال)  
  یک ماهه سه ماهه شش ماهه یک ساله
  11,550 31,185 56,133 112,266
  17,850 48,195 86,751 173,502
  52,500 141,750 255,150 510,300

 

 

جدول تعرفه خدمات و نحوه تسهیم :

موضوع تعرفه برای کاربران (ریال)   سهم نماینده(ریال)
هزینه هر مشاوره پیامکی 20,000   360
هزینه هر دقیقه مشاوره تلفنی 20,000   360
حداقل هزینه هر دقیقه مشاوره تصویری آنلاین 20,000   360
هر ساعت آموزش آنلاین A(مبلغ شهریه دوره)   %2 * A
هر ساعت آموزش آفلاین B(مبلغ شهریه دوره)   %4 * B
کارمزد معاملات مکان بازار سامانه C(مبلغ کل هر معامله)   %0.4 * C