فرم نظارت بر صندوق خرد محلی

فرم نظارت بر صندوق خرد محلی(مدیریت توانمندسازی صندوق کارآفرینی امید)

1فرم نظارت بر صندوق خرد محلی
2چک لیست ارزيابی عملکرد صندوق
  • فرم نظارت بر صندوق خرد محلی(مدیریت توانمندسازی صندوق کارآفرینی امید)

  • YYYY نقطه MM نقطه DD
  • انواع فایل‌های مجاز : jpg, jpeg, png, gif.