فرم ارزیابی مدرس دورهی آموزش » بازاریابی با رویکرد فروش فرش دستباف «


تذکر ۱: این فرم توسط فراگیران دوره تکمیل خواهد شد.
تذکر ۲: نماینده اداره کل صنعت ، معدن و تجارت استان لازم است برا ی هر مدرس یک بار ازتمامی فراگیران نظر خواهی کند.

عالی  خوب  متوسط  ضعیف  خیلی ضعیف  ۲۱ امتیاز – بین ۵۳ ۳۱ امتیاز – بین ۲۳ ۴۱ امتیاز – بین ۳۳ ۱۱ امتیاز – بین ۴۳ ۳ امتیاز – بی