جدول ۳( مراحل اجرایی و عناوین کارهای اجرایی دوره )

عنوان دورهمرحله مقدماتی– انجام فراخوان از طریق سایت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان– تنظیم قرارداد یا توافقنامه و انعقاد آن با مجری– معرفی استادان تایید شده از سوی مرکز به مجری برای انعقاد قرارداد– انجام فراخوان برای ثبت نام متقاضیان از استانها بر اساس سهمیه تعیین شده توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت استان– ثبت نام نفرات معرفی شده برای شرکت در دوره پس از تایید مرکز– آماده سازی مکان آموزش )کلاس و کارگاه(*– تجهیز مکان برگزاری دوره باید مجهز به ویدئو پروژکتور و تزیینات صااحنه با المان های مرتبط با فرش دستباف و زمانبندی کلاسهای آموزشی– تهیه جزوه توسط استادان مطابق با سرفصل های آموزشی تعیین شده در این شیوهنامه و ارسال یک نمونه به مرکز 36 روز قبل از اجرا ) با همکاری دانش آموخته فرش و ناظر علمی(– تنظیم برنامه آموزشی منطبق با ساعات سرفصلهای دوره– تنظیم برنامه غذایی روزانه و پذیرایی میان وعده از شاارکت کنندگان مورد تایید اداره کل– تعیین زمان برگزاری دوره و اعلام آن به مرکز ملی فرش ایران حداقل 26 روز قبل از اجرا مرحله نهايی– تامین بلیط رفت و آمد استادان– تامین اسکان با کیفیت برای استادان مدعو مورد تایید مرکزانجام فراخوان از طریق سایت سازمان صنعت، معدن و تجارت استانفایل انجام فراخوان از طریق سایت سازمان صنعت، معدن و تجارت استانتنظیم قرارداد یا توافقنامه و انعقاد آن با مجریتنظیم قرارداد یا توافقنامه و انعقاد آن با مجریمعرفی استادان تایید شده از سوی مرکز به مجری برای انعقاد قراردادانجام فراخوان برای ثبت نام متقاضیان از استانها بر اساس سهمیه تعیین شده توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت استانثبت نام نفرات معرفی شده برای شرکت در دوره پس از تایید مرکزآماده سازی مکان آموزش )کلاس و کارگاه(*فایل آماده سازی مکان آموزش )کلاس و کارگاه(*تجهیز مکان برگزاری دوره باید مجهز به ویدئو پروژکتور و تزیینات صااحنه با المان های مرتبط با فرش دستباف و زمانبندی کلاسهای آموزشیفایل تجهیز مکان برگزاری دوره باید مجهز به ویدئو پروژکتور و تزیینات صااحنه با المان های مرتبط با فرش دستباف و زمانبندی کلاسهای آموزشیتهیه جزوه توسط استادان مطابق با سرفصل های آموزشی تعیین شده در این شیوهنامه و ارسال یک نمونه به مرکز ۳۶ روز قبل از اجرا ) با همکاری دانش آموخته فرش و ناظر علمی(فایل تهیه جزوه توسط استادان مطابق با سرفصل های آموزشی تعیین شده در این شیوهنامه و ارسال یک نمونه به مرکز ۳۶ روز قبل از اجرا ) با همکاری دانش آموخته فرش و ناظر علمی(تنظیم برنامه آموزشی منطبق با ساعات سرفصلهای دورهفایل تنظیم برنامه آموزشی منطبق با ساعات سرفصلهای دورهنظیم برنامه غذایی روزانه و پذیرایی میان وعده از شاارکت کنندگان مورد تایید اداره کلفایل نظیم برنامه غذایی روزانه و پذیرایی میان وعده از شاارکت کنندگان مورد تایید اداره کلتعیین زمان برگزاری دوره و اعلام آن به مرکز ملی فرش ایران حداقل ۲۶ روز قبل از اجرا مرحله نهايیفایل تعیین زمان برگزاری دوره و اعلام آن به مرکز ملی فرش ایران حداقل ۲۶ روز قبل از اجرا مرحله نهايیتامین بلیط رفت و آمد استادانفایل تامین بلیط رفت و آمد استادانتامین اسکان با کیفیت برای استادان مدعو مورد تایید مرکزفایل تامین اسکان با کیفیت برای استادان مدعو مورد تایید مرکزمرحله برگزاری– پذیرش مدعوین– اجرای دوره در زمان مشخص شده– تکمیل کاربرگهای مرتبط– تهیهی گزارش نهایی عملکرد توسط دانشآموخته و ناظران سازمان صنعت، معدن و تجارت استان– صدور گواهینامه و ارسال به مرکز برای تایید و امضاتوضیح پذیرش مدعوینفایل پذیرش مدعوینتوضیح اجرای دوره در زمان مشخص شدهفایل اجرای دوره در زمان مشخص شدهتوضیح تکمیل کاربرگهای مرتبطفایل تکمیل کاربرگهای مرتبطتوضیح تهیه گزارش نهایی عملکرد توسط دانشآموخته و ناظران سازمان صنعت، معدن و تجارت استانفایل تهیه گزارش نهایی عملکرد توسط دانشآموخته و ناظران سازمان صنعت، معدن و تجارت استانتوضیح صدور گواهینامه و ارسال به مرکز برای تایید و امضافایل صدور گواهینامه و ارسال به مرکز برای تایید و امضاجدول 3 (مراحل اجرای دوره)تاریخ تشکیلResult NumberLink to Edit Entry
عنوان دورهمرحله مقدماتی– انجام فراخوان از طریق سایت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان– تنظیم قرارداد یا توافقنامه و انعقاد آن با مجری– معرفی استادان تایید شده از سوی مرکز به مجری برای انعقاد قرارداد– انجام فراخوان برای ثبت نام متقاضیان از استانها بر اساس سهمیه تعیین شده توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت استان– ثبت نام نفرات معرفی شده برای شرکت در دوره پس از تایید مرکز– آماده سازی مکان آموزش )کلاس و کارگاه(*– تجهیز مکان برگزاری دوره باید مجهز به ویدئو پروژکتور و تزیینات صااحنه با المان های مرتبط با فرش دستباف و زمانبندی کلاسهای آموزشی– تهیه جزوه توسط استادان مطابق با سرفصل های آموزشی تعیین شده در این شیوهنامه و ارسال یک نمونه به مرکز 36 روز قبل از اجرا ) با همکاری دانش آموخته فرش و ناظر علمی(– تنظیم برنامه آموزشی منطبق با ساعات سرفصلهای دوره– تنظیم برنامه غذایی روزانه و پذیرایی میان وعده از شاارکت کنندگان مورد تایید اداره کل– تعیین زمان برگزاری دوره و اعلام آن به مرکز ملی فرش ایران حداقل 26 روز قبل از اجرا مرحله نهايی– تامین بلیط رفت و آمد استادان– تامین اسکان با کیفیت برای استادان مدعو مورد تایید مرکزانجام فراخوان از طریق سایت سازمان صنعت، معدن و تجارت استانفایل انجام فراخوان از طریق سایت سازمان صنعت، معدن و تجارت استانتنظیم قرارداد یا توافقنامه و انعقاد آن با مجریتنظیم قرارداد یا توافقنامه و انعقاد آن با مجریمعرفی استادان تایید شده از سوی مرکز به مجری برای انعقاد قراردادانجام فراخوان برای ثبت نام متقاضیان از استانها بر اساس سهمیه تعیین شده توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت استانثبت نام نفرات معرفی شده برای شرکت در دوره پس از تایید مرکزآماده سازی مکان آموزش )کلاس و کارگاه(*فایل آماده سازی مکان آموزش )کلاس و کارگاه(*تجهیز مکان برگزاری دوره باید مجهز به ویدئو پروژکتور و تزیینات صااحنه با المان های مرتبط با فرش دستباف و زمانبندی کلاسهای آموزشیفایل تجهیز مکان برگزاری دوره باید مجهز به ویدئو پروژکتور و تزیینات صااحنه با المان های مرتبط با فرش دستباف و زمانبندی کلاسهای آموزشیتهیه جزوه توسط استادان مطابق با سرفصل های آموزشی تعیین شده در این شیوهنامه و ارسال یک نمونه به مرکز ۳۶ روز قبل از اجرا ) با همکاری دانش آموخته فرش و ناظر علمی(فایل تهیه جزوه توسط استادان مطابق با سرفصل های آموزشی تعیین شده در این شیوهنامه و ارسال یک نمونه به مرکز ۳۶ روز قبل از اجرا ) با همکاری دانش آموخته فرش و ناظر علمی(تنظیم برنامه آموزشی منطبق با ساعات سرفصلهای دورهفایل تنظیم برنامه آموزشی منطبق با ساعات سرفصلهای دورهنظیم برنامه غذایی روزانه و پذیرایی میان وعده از شاارکت کنندگان مورد تایید اداره کلفایل نظیم برنامه غذایی روزانه و پذیرایی میان وعده از شاارکت کنندگان مورد تایید اداره کلتعیین زمان برگزاری دوره و اعلام آن به مرکز ملی فرش ایران حداقل ۲۶ روز قبل از اجرا مرحله نهايیفایل تعیین زمان برگزاری دوره و اعلام آن به مرکز ملی فرش ایران حداقل ۲۶ روز قبل از اجرا مرحله نهايیتامین بلیط رفت و آمد استادانفایل تامین بلیط رفت و آمد استادانتامین اسکان با کیفیت برای استادان مدعو مورد تایید مرکزفایل تامین اسکان با کیفیت برای استادان مدعو مورد تایید مرکزمرحله برگزاری– پذیرش مدعوین– اجرای دوره در زمان مشخص شده– تکمیل کاربرگهای مرتبط– تهیهی گزارش نهایی عملکرد توسط دانشآموخته و ناظران سازمان صنعت، معدن و تجارت استان– صدور گواهینامه و ارسال به مرکز برای تایید و امضاتوضیح پذیرش مدعوینفایل پذیرش مدعوینتوضیح اجرای دوره در زمان مشخص شدهفایل اجرای دوره در زمان مشخص شدهتوضیح تکمیل کاربرگهای مرتبطفایل تکمیل کاربرگهای مرتبطتوضیح تهیه گزارش نهایی عملکرد توسط دانشآموخته و ناظران سازمان صنعت، معدن و تجارت استانفایل تهیه گزارش نهایی عملکرد توسط دانشآموخته و ناظران سازمان صنعت، معدن و تجارت استانتوضیح صدور گواهینامه و ارسال به مرکز برای تایید و امضافایل صدور گواهینامه و ارسال به مرکز برای تایید و امضاجدول 3 (مراحل اجرای دوره)تاریخ تشکیلResult NumberLink to Edit Entry

https://shahabir.ir/blog/view/%d8%ac%d8%af%d9%88%d9%84-%db%b3-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%ad%d9%84-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d9%8a%d9%8a-%d9%88-%d8%b9%d9%86%d8%a7%d9%88%d9%8a%d9%86-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%ac%d8%b1/