جدول ۳( مراحل اجرایی و عناوین کارهای اجرایی دوره )