افتخار همکاری با

لوگو
عنوان
لوگو
عنوان
دانشگاه پیام نور
دانشگاه پیام نور
سازمان ثبت احوال کشور
سازمان ثبت احوال کشور
سازمان ملی استاندارد ایران
سازمان ملی استاندارد ایران
صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
جهاد کشاورزی
جهاد کشاورزی
سازمان تبلیغات اسلامی
سازمان تبلیغات اسلامی
سازمان امور اقتصادی و دارایی
سازمان امور اقتصادی و دارایی
سازمان امور مالیاتی
سازمان امور مالیاتی
سازمان بازنشستگی کشور
سازمان بازنشستگی کشور
سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران
سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران
نهضت سواد آموزی
نهضت سواد آموزی
شرکت پست جمهوری اسلامی ایران
شرکت پست جمهوری اسلامی ایران
سازمان میراث فرهنگی
سازمان میراث فرهنگی
موسسه کار و تامین اجتماعی
موسسه کار و تامین اجتماعی
سازمان بازرگانی
سازمان بازرگانی
اداره کل نوسازی مدارس
اداره کل نوسازی مدارس
اداره کل حمل و نقل
اداره کل حمل و نقل
سازمان آموزش فنی و حرفه ای
سازمان آموزش فنی و حرفه ای
سازمان نظام مهندسی کشاورزی
سازمان نظام مهندسی کشاورزی
دانشگاه آزاد اسلامی
دانشگاه آزاد اسلامی
شرکت مدیریت تولید برق
شرکت مدیریت تولید برق
دهیاریهای بخش مرکزی
دهیاریهای بخش مرکزی
اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی
اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی
مدیریت درمان تامین اجتماعی
مدیریت درمان تامین اجتماعی
سازمان صنعت معدن و تجارت
سازمان صنعت معدن و تجارت
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
دفتر آموزش و پژوهش
دفتر آموزش و پژوهش
کمیته امداد امام خمینی (ره)
کمیته امداد امام خمینی (ره)
جمعیت حلال احمر
جمعیت حلال احمر