-آزمون کتبی راهنمای عمومی گردشگری فنی و حرفه ای

۱- 

پایتخت تابستانه هخامنشیان کدام شهر بود؟

الف: خوزستان

ب: هگمتانه

ج: پاسارگاد

د: شوش

 

 ب


۲- 

قدرتمند ترین پادشاه صفویه چه نام داشت؟

الف: شاه عباس صفوی

ب: شاه اسماعیل اول

ج: شاه سلطان حسین

د: شاه طهماسب

 

 الف


۳- 

حکومت ایلخانان به چه حکومتی گفته می شود؟

الف: حکومت مغول ها

ب: حکومت غزنویان

ج: حکومت هولاکوخان و جانشینانش

د: حکومت چنگیزخان

 

 ج


۴- 

اولین حکومت مستقل ایران پس از اسلام کدام است؟

الف: امویان

ب: صفاریان

ج: غزنویان

د: طاهریان

 

 د


۵- 

نام دیگر سلسه اشکانی کدام است؟

الف: سامانی

ب: پارت ها

ج: ساسانی

د: پارس ها

 

 ب


۶- 

به سرزمین کوهستانی سواحل مازندران در گذشته چه میگفتند؟

الف: کاسپین

ب: دیلم

ج: استرآباد

د: طبرستان

 

 د


۷- 

بزرگترین و پر جمعیت ترین ایل ایران کدام است؟

الف: ایل بختیاری

ب: ایل قشقایی

ج: ایل شاهسون

د: ایل سنگسری

 

 الف


۸- 

ییلاق ایل شاهسون کدام بخش ایران است؟

الف: دشت مغان

ب: جلگه های خوزستان

ج: ارتفاعات سهند

د: ارتفاعات سبلان

 

 د


۹- 

از طوایف ترکمن هاست.

الف: طیبی

ب: سنگسری

ج: یموت

د: لیراوی

 

 ج


۱۰- 

بلوچ ها غیر از ایران در کدام کشورها زندگی می کنند؟

الف: ترکمنستان-افغانستان

ب: هندوستان-افغانستان

ج: هندوستان-پاکستان

د: افغانستان-پاکستان

 

 د


۱۱- 

عوامل سازنده شخصیت انسان کدامند؟

الف: محیط، دوستان

ب: تعلیم و تربیت

ج: ژنتیک و محیط

د: وراثت یا خانواده

 

 ج


۱۲- 

قوانین و رفتارهایی که روش مناسب را در زمینه های اجتماعی تعیین میکنند چه نام دارد؟

الف: فرهنگ

ب: هنجار

ج: میراث

د: آداب و رسوم

 

 ب


۱۳- 

شیوه حکومت در کشورهای اروپایی به چه صورت است؟

الف: نا متمرکز

ب: متمرکز

ج: مشروطه

د: پارلمانی

 

 الف


۱۴- 

مسابقات قرآن و آموزش مناسک حج از ابداعات کدام کشور می باشد؟

الف: اندونزی

ب: مالزی

ج: عربستان

د: عراق

 

 ب


۱۵- 

عبارت گون شی در کدام کشور مفهوم و معنا دارد؟

الف: نپال

ب: هند

ج: چین

د: استرالیا

 

 ج


۱۶- 

کانون صنایع دستی ایران کدام استان است؟

الف: شیراز

ب: تهران

ج: خراسان

د: اصفهان

 

 د


۱۷- 

کنده کاری چوب بیشتر در کدام استان رواج دارد؟

الف: تهران

ب: مازندران

ج: اردبیل

د: خراسان

 

 ب


۱۸- 

شاخص ترین و کامل ترین زیراندازهای سنتی ایرانی است؟

الف: گلیم

ب: جاجیم

ج: قالی

د: گبه

 

 ج


۱۹- 

ترسیم چهره مردم عادی و استفاده از رنگ های ساده از ویژگی های این مکتب است.

الف: قزوین

ب: شیراز

ج: تبریز

د: اصفهان

 

 د


۲۰- 

درخشان ترین عصر فلز کاری ایران چه دوره ای است؟

الف: سلجوقی

ب: ساسانی

ج: هخامنشی

د: اشکانی

 

 الف


۲۱- 

وجود اندرونی و بیرونی بیانگر کدام اصل معماری ایرانی می باشد؟

الف: نمودی از درونگرایی است

ب: مردم واری

ج: نیارش

د: پیمون

 

 الف


۲۲- 

پرهیز از اسراف بیانگر کدام اصل معماری ایران است؟

الف: نیارش

ب: مردم واری

ج: پرهیز از بیهودگی

د: خودکفایی

 

 ج


۲۳- 

اولین دوره معماری پس از اسلام در ایران کدام است؟

الف: خراسانی

ب: اصفهانی

ج: رازی

د: پارسی

 

 الف


۲۴- 

مسجد جامع ورامین به کدام شیوه معماری ساخته شده است؟

الف: خراسانی

ب: پارتی

ج: آذری

د: اصفهانی

 

 ج


۲۵- 

برترین و متنوع ترین شیوه معماری اسلامی ایرانی کدام است؟

الف: شبستانی

ب: خراسانی

ج: پارتی

د: رازی

 

 د


۲۶- 

نوعی اضطراب که ممکن است سخنرانان حرفه ای نیز به آن دچار شوند کدام است؟

الف: ترس از شکست

ب: صحنه هراسی

ج: اضطراب اولیه

د: استرس صحنه

 

 ب


۲۷- 

نام دیگر ارتباط غیر کلامی چیست؟

الف: ارتباط انسانی

ب: فرا ارتباط

ج: ارتباط یک طرفه

د: بازخورد

 

 ب


۲۸- 

کدام یک از موارد زیر در معرفی کردن اشخاص صحیح نیست؟

الف: کوچکتر به بزرگتر معرفی شود

ب: کارمند به رئیس معرفی شود

ج: خانم به آقا معرفی شود

د: مجرد به متاهل معرفی شود

 

 ج


۲۹- 

استانداردهایی که رفتار فرد را طبق اصول تعریف شده در فرهنگ، ارتباطات یا حرفه کسی تعریف میکنند؟

الف: تشریفات

ب: اخلاقیات

ج: احترام

د: نزاکت

 

 ب


۳۰- 

تشریفات تلفیقی از کدام موارد زیر است؟

الف: رفتار – نزاکت

ب: اخلاقیات – نزاکت

ج: رفتار ملی – اصول فرهنگی

د: آداب ملی – بین المللی

 

 د


۳۱- 

تمدید گذرنامه سیاسی با کدام نهاد است؟

الف: مجلس

ب: قوه قضاییه

ج: وزارت خارجه

د: وزارت کشور

 

 ج


۳۲- 

مجوز دفاتر خدمات مسافرتی را چه نهادی صادر میکند؟

الف: راه و ترابری – تعزیرات

ب: هواپیمایی – میراث فرهنگی

ج: سازمان ثبت شرکتها

د: فرهنگ و ارشاد

 

 ب


۳۳- 

آژانس دارای مجوز بند ب چه خدماتی ارائه میدهد؟

الف: فروش هتل

ب: تنظیم تور

ج: برگزاری تور زیارتی

د: برگزاری پرواز حج

 

 ب


۳۴- 

از دید هندوها روان جهان چه نام دارد؟

الف: برهمان

ب: شیوا

ج: ویشنو

د: نیروانا

 

 الف


۳۵- 

کدامیک از موارد زیر بیش از اینکه به یک دین شباهت داشته باشد به یک فلسفه شبیه است؟

الف: دین هندو

ب: دین سیک

ج: دین بودا

د: دین شینتو

 

 ج


۳۶- 

سه اصل کردارنیک، گفتار نیک و پندار نیک از تفکرات کدام دین می باشد؟

الف: زرتشت

ب: میترائیسم

ج: یهود

د: مزدک

 

 الف


۳۷- 

در زمان صدور اولین کارت برای راهنمای گردشگری اعتبار آن چقدر است؟

الف: ۳ سال

ب: ۲ سال

ج: ۴ سال

د: یکسال

 

 د


۳۸- 

استفاده از کارت راهنمای تور در محیط هایی غیر از سفر و گردشگری چه عواقبی دارد؟

الف: بلامانع است

ب: توصیه نمیشود

ج: جرم است

د: موردی ندارد

 

 ج


۳۹- 

شینتو در لغت به چه معناست؟

الف: خدایی

ب: زندگی

ج: طریقه خدایان

د: راه و روش

 

 ج


۴۰- 

در صورت بروز اختلاف بر سر حق الزحمه و جریمه راهنمای تور، چه نهادی مسئول رسیدگی به این مورد است؟

الف: کمیته انظباطی

ب: کمیته حقوقی سازمان

ج: مدیر اجرایی تور

د: مدیر فنی آژانس

 

 ب


۱- 

کلمه تور به چه معناست؟

الف: گردش و مسافرت

ب: دور زدن

ج: سازمان گردشگری

د: هیچکدام

 


۲- 

کدام گردشگری به گردشگری میراث معروف است؟

الف: زیارتی

ب: ورزشی

ج: تفریحی

د: فرهنگی

 


۳- 

در تعریف گردشگر حداقل و حداکثر زمانی که برای مسافرت تعیین شده است چه مدت می باشد؟

الف: حداقل ۶ ساعت و حداکثر یکسال

ب: حداقل ۱۲ ساعت و حداکثر یکسال

ج: حداقل ۲۴ ساعت، حداکثر یکسال

د: حداقل ۲۴ ساعت، حداکثر ۶ ماه

 


۴- 

اکوتوریسم به چه معناست؟

الف: بازدید از اقوام مختلف

ب: بازدید از آثار تاریخی و فرهنگی

ج: طبیعت گردی و بازدید از جاذبه های طبیعی

د: شرکت در همایش و کنفرانس و…

 


۵- 

تجمع هندوها در کنار رود گنگ چه نوع گردشگری محسوب می شود؟

الف: تفریحی

ب: زیارتی

ج: تاریخی

د: فرهنگی

 


۶- 

عرض جغرافیایی ایران کدام گزینه زیر می باشد؟

الف: ۴۰-۲۵ درجه شمالی

ب: ۴۵-۲۵ درجه شمالی

ج: ۴۰-۲۵ درجه جنوبی

د: ۴۵-۲۵ درجه جنوبی

 


۷- 

میزان کاهش دما با افزایش ارتفاع به ازاء هر ۱۰۰۰ متر چند درجه است؟

الف: ۱۰ درجه

ب: ۳ درجه

ج: ۵ درجه

د: ۶ درجه

 


۸- 

ایران چند منطقه گردشگری دارد؟

الف: ۵ منطقه

ب: ۷ منطقه

ج: ۳ منطقه

د: ۸ منطقه

 


۹- 

کدام یک از موارد زیر، مفاهیم اساسی دانش جغرافیا را بیان میکند؟

الف: مکان

ب: زمان

ج: روابط متقابل انسان و محیط

د: الف و ج

 


۱۰- 

کانون اصلی آب های معدنی ایران کجاست؟

الف: شمال و شمال غرب

ب: جنوب

ج: شرق

د: مرکز

 


۱۱- 

لغت لاتین Turn به چه معناست؟

الف: دورزدن

ب: رفت و برگشت بین مبدا و مقصد

ج: چرخش

د: همه موارد

 


۱۲- 

در لغت Tourism ، واژه « ایسم » به چه معناست؟

الف: اندیشه

ب: مکتب

ج: فرهنگ

د: الف و ب

 


۱۳- 

کلمه holy در holydays به چه معناست؟

الف: سفر

ب: مقدس

ج: مکتب

د: چرخیدن

 


۱۴- 

اولین گردشگران در دنیا چه کسانی بودند؟

الف: فینیقی ها

ب: بازرگانان رومی

ج: ایرانیان

د: گردشگران اروپایی

 


۱۵- 

کدامیک جز مشهورترین گردشگران نبودند؟

الف: کریستف کلمب

ب: ماژلان

ج: الیزابت اول

د: واسگو دوگوما

 


۱۶- 

از اولین دانشگاه هایی که به منظور تربیت و پرورش نمایندگان خارجی از مسافرت استفاده می کردند؟

الف: آکسفورد

ب: کمبریج

ج: هاروارد

د: الف و ب

 


۱۷- 

ایران از چه قرنی به عنوان یک کشور جذاب، نظر بسیاری از گردشگران اروپایی را به خود جلب کرد؟

الف: ۱۶

ب: ۱۸

ج: ۱۷

د: ۱۹

 


۱۸- 

در دوران بعد از اسلام، نخستین کسی که از مغرب زمین به ایران سفر کرد و شرح حال خود را نوشت، چه کسی بود؟

الف: بنیامین تودلانی

ب: سرتوماس هربرت

ج: ژان باتیست

د: پیتر دولاواله

 


۱۹- 

از برترین مبلغان گردشگری در ایران و معرفی کننده ایران در دنیا کدامیک نیستند؟

الف: سرتوماس هربرت

ب: شوالیه شارون

ج: ژان باتیست

د: بنیامین تودلای

 


۲۰- 

چند درصد مسافرت ها توسط خودروها انجام می گیرد؟

الف: ۷۰

ب: ۸۰

ج: ۶۰

د: ۹۰

 


۲۱- 

سازمان جهانی گردشگری در کجا و در چه سالی شکل گرفت؟

الف: آمریکا – ۱۹۷۰

ب: آلمان – ۱۹۸۰

ج: مکزیک – ۱۹۷۰

د: فرانسه – ۱۹۷۰

 


۲۲- 

مقر دائمی WTO در کدام کشور است؟

الف: آلمان

ب: اسپانیا

ج: فرانسه

د: مکزیک

 


۲۳- 

ایران در چه سال هایی ابتدا به عضویت اتحادیه بین المللی جهانگردی و سپس به عضویت کامل این سازمان درآمد؟

الف: ۱۳۴۲- ۱۳۵۴

ب: ۱۳۲۰- ۱۳۴۲

ج: ۱۳۵۶- ۱۳۶۱

د: ۱۳۴۰- ۱۳۵۲

 


۲۴- 

روز جهانی جهانگردی در ایران چه تاریخی می باشد؟

الف: ۷ دی

ب: ۵ مهر

ج: ۹ اسفند

د: ۲۰ آبان

 


۲۵- 

به فردی که به مسافرت می رود و برای مدتی کمتر از یکسال جهت تفریح یا تجارت اقامت می نماید، چه گفته می شود؟

الف: توریست

ب: توریسم

ج: بازدید کننده

د: مسافر

 


۲۶- 

کسی که برای مدت زمانی حداقل یک شب و کمتر از یکسال به محلی غیر از وطن خود مسافرت می کند و هدف آن کسب درآمد نیست، چه گفته می شود؟

الف: توریست

ب: توریسم

ج: بازدید کننده

د: مسافر

 


۲۷- 

گردشگری که شب را در یک اقامتگاه عمومی یا خصوصی در محل مورد بازدید به سر نمی برد،‌کیست؟

الف: توریست

ب: توریسم

ج: بازدید کننده

د: مسافر

 


۲۸- 

به کسی که بین دو یا چند مکان سفر می کند، چه گفته می شود؟

الف: توریست

ب: توریسم

ج: بازدید کننده

د: مسافر

 


۲۹- 

انقلاب صنعتی بین چه سال هایی بود؟

الف: ۱۵۷۰ تا ۱۵۸۰

ب: ۱۷۵۰ تا ۱۸۵۰

ج: ۱۵۷۰ تا ۱۸۵۰

د: ۱۵۸۰ تا ۱۸۵۰

 


۳۰- 

در قرن ۱۹ چه پیشرفتی در صنعت گردشگری اثر گذاشت؟

الف: اختراع موتور جهت حمل و نقل هوایی

ب: حمل و نقل ریلی و کشتی بخار

ج: حمل و نقل جاده ای و قطار

د: اختراع خودرو و کشتی بخار

 


۳۱- 

طبق آمار سازمان جهانی گردشگری چند درصد گردشگری بین المللی با انگیزه فرهنگی بوده است؟

الف: ۵۰

ب: ۱۸

ج: ۳۵

د: ۳۷

 


۳۲- 

یکی از اصلی ترین و مهمترین انواع گردشگری کدام است؟

الف: هنری

ب: تاریخی

ج: ورزشی

د: مذهبی

 


۳۳- 

نوعی از گردشگری که در آن مسافرت به مناطق طبیعی با اهداف مطالعاتی از مناظر طبیعی و حیات وحش صورت می گیرد، چه نامیده می شود؟

الف: طبیعت گردی

ب: مذهبی

ج: تاریخی

د: ورزشی

 


۳۴- 

کدام نوع گردشگری از قدیمی ترین نوع گردشگری در جهان محسوب می شود؟

الف: ورزشی

ب: تاریخی

ج: مذهبی

د: هنری

 


۳۵- 

گردشگران کدام کشورها در قرون پیش از میلاد از گردشگری سلامت (درمانی) استفاده می کردند؟

الف: رومی

ب: یونانی

ج: اروپایی

د: الف و ب

 


۳۶- 

در سال های اخیر چه کشوری بیماران زیادی را به منظور درمان به این کشورها سوق نداده است؟

الف: آمریکا

ب: ایتالیا

ج: اسرائیل

د: مالزی

 


۳۷- 

کدامیک از انواع گردشگری سلامت (درمانی) نمی باشد؟

الف: درمان به وسیله طبیعت

ب: درمان به وسیله چشمه آبگرم

ج: درمان از طریق عمل جراحی

د: درمان از طریق خدمات پزشکی

 


۳۸- 

از مهمترین ویژگی های اقتصاد گردشگری روستایی کدامیک است؟

الف: کوچک و ساده بودن

ب: آداب و سنن مردم

ج: معماری و پوشش منطقه

د: محیط آرام و دلچسب

 


۳۹- 

کدام نوع گردشگری مقوله جالبی است که حداکثر دو دهه از پدید آمدن آن نمی گذرد؟

الف: مناطق جنگلی

ب: مجازی

ج: فضا

د: بیابانی

 


۴۰- 

اولین گردشگر زن تاریخ که مدتی را در فضا گردش کرد، چه کسی بود؟

الف: نگار بامرام

ب: انوشه انصاری

ج: مهلا رضائیان

د: هیچکدام

 


۱- 

در هر حوزه ای مناسب با منطقه مورد نظر، چند نوع گردشگری وجود دارد؟

الف: ۲

ب: ۳

ج: ۴

د: ۵

 


۲- 

در کدام نوع گردشگری به افرادی گفته می شود که به خارج از مرزهای کشور محل زندگی خود سفر کنند؟

الف: گردشگری داخلی

ب: گردشگری خارجی

ج: گردشگری مرزی

د: گردشگری ملی

 


۳- 

در کدام نوع گردشگری به افرادی گفته می شود که فقط در بین مناطق درون کشور خود مسافرت می کنند؟

الف: داخلی

ب: خارجی

ج: درون مرزی

د: ملی

 


۴- 

در کدام نوع گردشگری، به افرادی که برای بازدید از جوامع محلی منطقه سکونت خود اقدام به سفر می کنند؟

الف: محلی

ب: خارجی

ج: درون مرزی

د: ملی

 


۵- 

مسافرت ایرانی تبعه کانادا به ایران،‌چه نوع گردشگری محسوب می شود؟

الف: محلی

ب: خارجی

ج: درون مرزی

د: ملی

 


۶- 

بازدید کردن ساکن تهران از جاذبه های تهران، جزو کدان نوع گردشگری محسوب می شود؟

الف: محلی

ب: خارجی

ج: درون مرزی

د: ملی

 


۷- 

بازدید کننده تهران به کرمان از چه نوع گردشگری محسوب می شود؟

الف: محلی

ب: خارجی

ج: درون مرزی

د: ملی

 


۸- 

ایران گردی جزو چه نوع گردشگری محسوب می شود؟

الف: محلی

ب: خارجی

ج: داخلی

د: ملی

 


۹- 

در کدام نوع گردشگری،‌ گردشگر با قصد برانگیختن خاطرات و تجارب ایام گذشته مسافرت می کند؟

الف: نوستالژیک

ب: فرهنگی

ج: درمانی

د: تفریح و تفرج

 


۱۰- 

در کدام نوع گردشگری معمولا محل اقامت اختیاری نیست؟

الف: بازرگانی

ب: فضا

ج: روستایی

د: نوستالژیک

 


۱۱- 

بالا رفتن از قله با شیب منفی، جزو کدامیک از انواع گردشگری است؟

الف: تاریخی

ب: ماجراجویانه

ج: فضا

د: ورزشی

 


۱۲- 

نام دیگر گردشگری میراث فرهنگی چیست؟

الف: هنری

ب: تاریخی

ج: طبیعت

د: مذهبی

 


۱۳- 

هدف از سفر به یک منطقه چیست؟

الف: مطالعه جاذبه

ب: جذب دیگر بازدیدکنندگان

ج: بازدید از جاذبه

د: ساخت جاذبه

 


۱۴- 

مناطق حفاظت شده جزو جاذبه …………….. می باشد.

الف: انسانی

ب: گیاهی

ج: خدادادی

د: طبیعی

 


۱۵- 

کدامیک جزو جاذبه های دست ساز انسان هستند؟

الف: آکواریوم

ب: گیاهان دریایی

ج: پارک های طبیعی

د: الف و ب

 


۱۶- 

کدامیک جزو مزایای جاذبه های طبیعی نیستند؟

الف: نیروی کار کمتر

ب: هزینه ثابت کمتر

ج: نامحدودی دسترسی به آنها

د: جذب بازدید کننده بیشتر

 


۱۷- 

کدامیک از عوامل انگیزشی سفر محسوب نمی شود؟

الف: وقت و فرصت داشتن

ب: روحیه فردی

ج: درآمد

د: وسیله سفر

 


۱۸- 

در کدام نوع از عوامل انگیزشی سفر، ناشی از به دنبال چیزی نو بودن،‌کاهش فشار روانی و ملاقات دوستان است؟

الف: انگیزه

ب: وقت و فرصت داشتن

ج: درآمد

د: وسیله سفر

 


۱۹- 

در کدام نوع از عوامل انگیزشی سفر، برای فردی زمان برای آسودگی و تعطیلی افزایش یابد؟

الف: انگیزه

ب: وقت و فرصت داشتن

ج: درآمد

د: وسیله سفر

 


۲۰- 

کدامیک از عوامل انگیزشی مازاد هزینه های ضروری زندگی می شود؟

الف: انگیزه

ب: فرصت داشتن

ج: درآمد

د: وسیله سفر

 


۲۱- 

کدامیک از عوامل انگیزشی، دسترسی آسان به وسایل جابجایی از عوامل مهم تصمیم گیری است؟

الف: انگیزه

ب: فرصت داشتن

ج: درآمد

د: وسیله سفر

 


۲۲- 

در چه قرنی مسافرت با حمل و نقل هوایی رونق بیشتری گرفته است؟

الف: ۲۱

ب: ۲۰

ج: ۱۹

د: ۱۸

 


۲۳- 

کدامیک از مزایای سفر با حمل و نقل هوایی محسوب می شود؟

الف: دسترسی آسان

ب: سریع بودن

ج: ایمنی

د: همه موارد

 


۲۴- 

در چه سالی تمرکز فعالیت ها از سفرهای دریایی به گشت های دریایی تغییر پیدا کرد؟

الف: ۱۹۴۰

ب: ۱۹۸۸

ج: ۱۹۵۰

د: ۲۰۰۰

 


۲۵- 

در کدام نوع حمل و نقل، مسئولان مربوطه برای تاسیس هتل و تاسیسات مناسب پیشقدم شدند؟

الف: ریلی

ب: جاده ای

ج: هوایی

د: شخصی

 


۲۶- 

حمل و نقل جاده ای با چه وسیله ای انجام نمی گیرد؟

الف: اتوبوس

ب: خودروی شخصی

ج: هواپیما

د: اتومبیل کرایه ای

 


۲۷- 

با توجه به گران شدن سوخت چه مواردی باعث می شود برنامه ریزان، مسافران را تشویق کنند تا ظرفیت هواپیماها کامل شود؟

الف: تورهای دسته جمعی

ب: نرخ های خاص بلیت

ج: تخفیف در بلیت

د: همه موارد

 


۲۸- 

………….. از اقدامات جذاب برای جذب گردشگر در مناطق کوهستانی است.

الف: احداث فرودگاه

ب: احداث راه آهن

ج: احداث تونل

د: احداث تفریحگاه

 


۲۹- 

در سال ۱۹۵۰ برای رفع مشکلات حمل و نقل دریایی چه کارهایی انجام شد؟

الف: دریاها امن تر شد

ب: کشتی ها با سرعت بیشتری حرکت می کردند

ج: کشتی ها مجهز به خدمات رفاهی و تفریحی شدند

د: هیچکدام

 


۳۰- 

رستوران ها چه نوع غذاهایی را عرضه می کنند؟

الف: دریایی

ب: دریایی

ج: بومی

د: حیوانی

 


۳۱- 

هتل ها از نظر درجه به چند درجه تقسیم می شوند؟

الف: ۳

ب: ۴

ج: ۵

د: ۸

 


۳۲- 

در ایران مسافرخانه ها به چند درجه تقسیم می شوند؟

الف: ۳

ب: ۴

ج: ۲

د: ۵

 


۳۳- 

…….. در جاده های کمربندی و بیرون شهر، واحدهایی اقامتی برای مسافرانی که مسافتی طولانی را با وسیله شخصی پیموده اند، ایجاد می نمایند.

الف: هتل

ب: متل

ج: مسافرخانه

د: مهمانسرا

 


۳۴- 

کدام نوع واحد اقامتی دارای حداقل امکانات می باشد و فقط امکانات خواب را فراهم می کنند؟

الف: متل

ب: مسافرخانه

ج: پلاژ

د: زائرسرا

 


۳۵- 

در کدام نوع واحد اقامتی، اتاقک هایی در سواحل دریاها هستند و از امکانات محدودی برخوردارند و اغلب دارای امکانات بهداشتی مشترک هستند؟

الف: متل

ب: مسافرخانه

ج: پلاژ

د: تایم شیرینگ

 


۳۶- 

استراحت گاه هایی که در بین راه ها یا در مناطق دیدنی و خوش آب و هوا احداث می کردند، چه نامیده می شود؟

الف: تایم شیرینگ

ب: کمپینگ

ج: پلاژ

د: مسافرخانه

 


۳۷- 

در کدام نوع واحد اقامتی شخص برای مدت دو هفته و یا مدت کوتاهی از سال را در یک هتل یا ویلا به صورت اجاره به سر می برد و یک الگوی رو به رشد بین المللی محسوب می شود؟

الف: تایم شیرینگ

ب: کمپینگ

ج: پلاژ

د: مسافرخانه

 


۳۸- 

تایم شیرینگ در کدام مناطق مهم گردشگری وجود ندارد؟

الف: قم

ب: مشهد

ج: کیش

د: شمال

 


۳۹- 

کدام نوع واحد اقامتی شباهت زیادی به یک واحد مسکونی دارد و علاوه بر امکانات خواب، امکان ارائه پخت و پز نیز دارد؟

الف: تایم شیرینگ

ب: هتل

ج: هتل آپارتمان

د: مسافرخانه

 


۴۰- 

هتل آپارتمان ها از نظر درجه بندی به چه درجه ای تقسیم بندی می شوند؟

الف: ۱ ستاره

ب: ۲ ستاره

ج: ۳ ستاره

د: همه موارد