-آزمون کتبی راهنمای طبیعت گردی (اکوتوریسم) فنی و حرفه ای

۱- 

اکو سیستم در لغت به چه معنی است؟

الف: مسکن جانداران

ب: نظام محل زندگی

ج: نظام خانه جانداران

د: محیط زندگی جانداران

 

 ب


۲- 

از نظر اقلیمی مهمترین تغییراتی که در کوهستان ها اتفاق می افتد بستگی به چه عاملی دارد؟

الف: شیب

ب: بارش

ج: ارتفاع

د: تغییرات جوی

 

 ج


۳- 

پوشش گیاهی در مناطق کوهستانی متناسب با چه عواملی تغییر می کند؟

الف: ارتفاع و شیب

ب: بارش و تغییرات دما

ج: ارتفاع و بارش

د: ارتفاع و تغییرات دما

 

 د


۴- 

اولین تعریف علمی تالاب توسط کجا ارائه شده است؟

الف: کمیسیون تالاب های کشور

ب: کمیسیون کشاورزی کشور

ج: کنوانسیون بین المللی رامسر

د: کنوانسیون بین المللی محیط زیست

 

 ج


۵- 

عمده نواحی کوهستانی ایران متشکل از کدام کوه ها است؟

الف: البرز و زاگرس

ب: تالش

ج: آذربایجان

د: مرکزی

 

 الف


۶- 

نوع پوشش گیاهی غالب در اکوسیستم کوهستانی ایران کدام است؟

الف: جنگل های پهن برگ خزان کننده تایگا

ب: استپ کوهی با درختچه ها و تک درختان

ج: جنگل های کوهستانی پهن برگ مخلوط

د: استپ با درختچه های گز و قیچ

 

 ب


۷- 

سازمان حفاظت محیط زیست ایران از ادغام چه سازمان هایی در چه سالی بوجود آمده است؟

الف: شکاربانی و حفاظت از حیات وحش – ۱۳۴۵

ب: شکاربانی و نظارت بر صید – ۱۳۵۱

ج: نظارت بر صید و حفاظت از حیات وحش – ۱۳۵۰

د: شکاربانی و نظارت بر صید – ۱۳۶۱

 

 ب


۸- 

کدام گزینه جزو چهار گروه اصلی طبقه بندی مناطق حفاظت شده ایران نیست؟

الف: پارک ملی

ب: منطثه شکار ممنوع

ج: پناهگاه حیات وحش

د: اثر طبیعی ملی

 

 ب


۹- 

کدام منطقه محلی مناسب برای فعالیت های آموزشی و پژوهشی در طبیعت بشمار می آیند و برای حفاظت بنیادی از تنوع زیستی و یکپارچگی اکولوژیک فعالیت های مصرفی و مسکونی در این منطقه مجاز نیست؟

الف: پارک های ملی

ب: پناهگاه حیات وحش

ج: اثر ملی طبیعی

د: منطقه حفاظت شده

 

 الف


۱۰- 

چند اثر طبیعی ملی در چند استان در فهرست مناطق تحت مدیریت سازمان محیط زیست به ثبت رسیده است؟

الف: ۱۳ – ۱۳

ب: ۱۲ – ۸

ج: ۱۲ – ۱۰

د: ۱۳ – ۹

 

 د


۱۱- 

این مناطق محیط های مناسبی برای فعالیت های آموزشی و پژوهشی به ویژه در ارتباط با جانوران وحشی بشمار می آیند و بهره برداری های مصرفی و سازگار و همچنین فعالیت های گردشگری کنترل شده در آنها مجاز است.

الف: پارک های ملی

ب: پناهگاه حیات وحش

ج: اثر ملی طبیعی

د: منطقه حفاظت شده

 

 ب


۱۲- 

چه تعداد منطقه حفاظت شده در سراسر کشور وجود دارد؟

الف: ۳۷

ب: ۱۳

ج: ۹۴

د: ۹۶

 

 ج


۱۳- 

مهمترین اثر اقتصادی اکو توریسم چیست؟

الف: ایجاد اشتغال و درآمد برای جامعه محلی

ب: ایجاد درآمد ارزی

ج: موازنه تراز پرداخت ها

د: ایجاد شغل مستقیم

 

 الف


۱۴- 

زیرساخت های اکوتوریسم باید متناسب با ……… هر منطقه و هماهنگ با ………. باشند.

الف: طبیعت و فرهنگ – محیط

ب: نیاز جامعه – محیط

ج: محیط – طبیعت و فرهنگ

د: محیط – نیاز جامعه

 

 الف


۱۵- 

اکوتوریسم پایدار علاوه بر حفاظت از محیط زیست و تحقق هدف های اجتماعی و اقتصادی، به چه مسائلی توجه می کند؟

الف: عرف و اخلاقیات

ب: اخلاقیات و مسائل اجتماعی

ج: مسائل ارزشی و اخلاقیات

د: عرف و مسائل ارزشی

 

 د


۱۶- 

چه لباسی مناسب مناطق گرم است؟

الف: لباس خنک و رنگ روشن

ب: لباس خنک و عایق

ج: لباس رنگ روشن و عایق

د: لباس راحت و خنک

 

 الف


۱۷- 

اگر منطقه ای که برای کمپ درنظر گرفته اید، مسطح باشد می توانید از کدام نوع کمپ استفاده کنید؟

الف: منظم

ب: دایره ای

ج: نامنظم

د: طولی

 

 ب


۱۸- 

در کمپ نامنظم مجاز به زدن چند چادر در کنار هم هستید؟

الف: ۲

ب: ۲ تا ۳

ج: ۳

د: بیش از ۳

 

 ب


۱۹- 

کدام گزینه از پیشرفته ترین مهره داران هستند؟

الف: پستانداران

ب: دوزیستان

ج: خزندگان

د: پرندگان

 

 الف


۲۰- 

کدام گزینه معرف راسته پستانداران جفت دار هستند؟

الف: گوشت خواران – جوندگان – بالداران

ب: حشره خواران – گوشت خواران – کیسه داران

ج: تخم گذاران – کیسه داران – جفت داران

د: تخم گذاران – بالداران – جفت داران

 

 الف


۲۱- 

گرگ تاسمانی جزو کدام نوع از پستانداران است؟

الف: تخم گذاران

ب: کیسه داران

ج: سم داران

د: جفت داران

 

 ب


۲۲- 

سریع ترین پستاندر دنیا چه نام دارد و آخرین زیستگاه آن کجاست؟

الف: یوزپلنگ آسیایی – ایران

ب: ببر مازندرانی – ایران

ج: یوزپلنگ ایرانی – آسیا

د: ببر ایرانی – آسیا

 

 الف


۲۳- 

کدام زیستگاه شامل کلیه دشت های وسیع و بلند که در دامنه کوه های البرز و زاگرس و همچنین ارتفاعات ایران است؟

الف: استپی

ب: بیشه زارها و جنگل های گرمسیری خوزستان

ج: بلوچی

د: کوهستانی

 

 الف


۲۴- 

از ویژگی های پرندگان نمی باشد؟

الف: شیوه پرواز

ب: قدرت شنوایی و بینایی

ج: مخفی کاری و کم صدا بودن

د: قابلیت نگهداری از جوجه ها

 

 ج


۲۵- 

به خط اصلی و بلندترین یال بین دو قله که محل تقسیم آب باران باشد، چه گفته می شود؟

الف: خط الراس

ب: گردنه

ج: دره

د: یال

 

 الف


۲۶- 

طول روز در زمستان چند ساعت است؟

الف: ۶

ب: ۸

ج: ۷

د: ۹

 

 ب


۲۷- 

معمولا هزینه های تورهای کوهنوردی با ……….. برنامه رابطه ………… دارد.

الف: هدف – غیرمستقیم

ب: مدت – غیرمستقیم

ج: هدف – مستقیم

د: مدت – مستقیم

 

 د


۲۸- 

کدام گزینه از لوازم گروهی کوهنوردی نمی باشد؟

الف: کروکی

ب: کیف بقا

ج: مجوز برنامه

د: وسایل عکاسی

 

 ب


۲۹- 

از کدام نوع باتون باید در پیمایش استفاده کرد؟

الف: نوع ثابت

ب: نوع متحرک

ج: نوع قابل تنظیم تلسکوپی

د: نوع ثابت تلسکوپی

 

 ج


۳۰- 

در کوهنوردی از طناب های مورد تایید کجا باید استفاده کرد؟

الف: اتحادیه جهانی انجمن های کوهنوردی

ب: اتحادیه اروپا و یا انجمن کوهنوردی ایران

ج: انجمن کوهنوردی ایران

د: اتحادیه انجمن های کوهنوردی و یا اتحادیه اروپا

 

 د


۳۱- 

طویل ترین آبشار سنگ در کدام غار است؟

الف: بگلیجه

ب: کتل خور

ج: کهک

د: ایوب

 

 الف


۳۲- 

گیاهان را از نظر قدرت پراکندگی و بردباری رویشگاهی به چند گروه تقسیم می کنند؟

الف: ۲

ب: ۴

ج: ۳

د: ۵

 

 ج


۳۳- 

در ایران بزرگترین جنس از نظر تعداد گونه ها در کدام گزینه است؟

الف: کمای ایرانی

ب: بنه

ج: گون

د: گزنه

 

 ج


۳۴- 

دانشمندان جهان را به چند قلمرو گیاهی تقسیم می کنند؟

الف: ۱۵

ب: ۴

ج: ۷

د: ۹

 

 ج


۳۵- 

بطور کلی ………. از اهم موضوعاتی است که در روانشناسی اجتماعی مورد بررسی قرار می گیرد.

الف: کنش های متقابل گروهی

ب: رقابت در گروه

ج: رهبری

د: همکاری

 

 الف


۳۶- 

مهمترین جشنواره لبنان در کجا برگزار می شود؟

الف: بیروت – بیت الدین

ب: حریره – بیبلوس

ج: بعلبک – بیت الدین

د: بیروت – بیبلوس

 

 ج


۳۷- 

در انجام وایی انگشتان دست باید کجا قرار بگیرد؟

الف: بالای سر

ب: نباید از روی چشم بالاتر بیاید

ج: روی چشم ها

د: حتما باید تا بالای سر بیاید

 

 ب


۳۸- 

کشور آفتاب تابان کدام کشور است؟

الف: چین

ب: مالزی

ج: ژاپن

د: هند

 

 ج


۳۹- 

فرهنگ مردم آفریقا چه فرهنگی است؟

الف: سنتی

ب: خرافی

ج: غربگرا

د: مذهبی

 

 د


۴۰- 

نان باگت مختص کدام کشور است؟

الف: انگستان

ب: فرانسه

ج: آلمان

د: ایتالیا

 

 ب


نمونه سوالات آزمون کتبی راهنمای طبیعت گردی و اکوتوریسم