ناظر میدانی مرکز مشاوره و خدمات کارآفرینی

دستورالعمل پایش- نسخه یک

نرم افزار ورژن جدید پایش

🔥نسخه اصلاحی 1.2.5 اپلیکیشن پایش منتشر شد!🔥

https://drive.google.com/file/d/1FSNnsJQLzJMGeN-Xln1QJZvpIAjIYcIJ/view

 

https://drive.google.com/u/0/uc?id=1FSNnsJQLzJMGeN-Xln1QJZvpIAjIYcIJ&export=download

[dt_sc_hr_invisible_medium /]

[dt_sc_one_third first]

[dt_sc_icon_box type =” type6″ fontawesome_icon=’question’ title=’فیلم وبینار طرح پایش00′ link=’https://bilgisayariran.ir/mohtava/%D9%88%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B1%20%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%B400.mp4′ ]

وبینار طرح پایش00

[/dt_sc_icon_box][dt_sc_hr_invisible_medium /]
[/dt_sc_one_third]
[dt_sc_one_third]

[dt_sc_icon_box type =” type6″ fontawesome_icon=’clipboard’ title=’فیلم وبینار طرح پایش01′ link=’https://bilgisayariran.ir/mohtava/%D9%88%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B1%20%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%B401.mp4′ ]

وبینار طرح پایش01

[/dt_sc_icon_box][dt_sc_hr_invisible_medium /]
[/dt_sc_one_third]
[dt_sc_one_third]

[dt_sc_icon_box type =” type6″ fontawesome_icon=’cog’ title=’فیلم وبینار طرح پایش02′ link=’https://bilgisayariran.ir/mohtava/%D9%88%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B1%20%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%B402.mp4′ ]

وبینار طرح پایش02

[/dt_sc_icon_box]
[/dt_sc_one_third]

[dt_sc_hr_invisible_medium /]


نظارت بر زیست بوم ملی اشتغال

مرکز ملی پایش سیاست‌ها و برنامه‌های اشتغال ذیل دبیرخانه شورای‌عالی اشتغال، وظیفه ایجاد هماهنگی میان سطوح مختلف نظارتی (پیامکی، تلفنی و میدانی) و متولی نظارت عملیاتی اجرای برنامه زیست‌بوم ملی اشتغال است.
به صورت مستمر، منظم و هدفمند به منظور سنجش اثربخشی اجرای برنامه زیست‌بوم ملی اشتغال با استفاده از معیارها و شاخص‌های مناسب تعریف شده، فعالیت و عملکرد دستگاه‌های اجرایی کشور را مورد بررسی و ارزیابی قرار می دهیم.
این مرکز طرح‌های نمونه انتخابی را در اختیار ناظران عالی، ملی، استانی و شهرستانی قرار می‌دهد.
شماره ۰۹۲۰۰۰۰۶۳۷۳ جهت برقراری تماس و ارسال پیامک انتخاب شده است و طبق نظر استان‌ها، نظارت میدانی با همراهی مراکز مشاوره و کارآفرینی بیلگی سایار و همکاران استان‌ها آغاز می شود که وظیفه نظارت بر اشتغال ایجادی کل جامعه آماری را برعهده دارند.
دبیرخانه شورای عالی اشتغال مسوول نظارت بر طرح‌های اشتغال کشور است، که هدف از راه‌اندازی این مرکز، نظارت بر اجرای طرح‌های اشتغال‌زای کشور ذیل «برنامه زیست‌بوم ملی اشتغال» و صحت‌سنجی اشتغال ثبت شده در «سامانه ملی رصد» و نظارت بر چگونگی تحقق اهداف کمی و کیفی اشتغال در سیاست‌ها و برنامه‌های اشتغال کشور است.
در راستای صحت‌سنجی اجرای برنامه زیست‌بوم ملی اشتغال کشور با هدف نظام‌مند کردن فرآیند صحت‌سنجی، از جنبه‌های مراحل نظارت بر ثبت آمار اشتغال ایجادی در سامانه رصد اشتغال کشور،، ضوابط مالی و نحوه مواجهه و برخورد با مصادیق مغایر با آئین‌نامه و بخشنامه‌های مرتبط با اجرای برنامه زیست‌بوم ملی اشتغال، شیوه‌نامه  تنظیم شده است.
در این طرح مدیریت کارآفرینی و اشتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان وظیفه ناظر استانی را برعهده دارد؛ همچنین کارشناسان کارآفرینی و اشتغال ادارات شهرستانی وظیفه ناظر شهرستانی را بر عهده دارند و بازدید از طرح‌های نمونه انتخابی و ارسال شده از مرکز را انجام می‌دهد.
یتواان نظارت را ۳ مرحله «صحت‌سنجی پیامکی» ، «صحت‌سنجی تلفنی» و « نظارت میدانی» عنوان کرد و گفت: مهمترین بخش نظارت اشتغال، مرحله نظارت میدانی است که در پنج سطح انجام می‌شود.
«نظارت عالی»،  «نظارت ملی» ، «نظارت شهرستانی»، «نظارت استانی» و «نظارت فنی» از سطوح نظارت میدانی به شمار می رود  .
در نظارت فنی تمامی کدهای ملی‌ که به عنوان اشتغال ایجادی در سامانه رصد ثبت شده‌اند و حتی در دو مرحله اول صحت‌سنجی (پیامکی و تلفنی) تأیید شده‌اند؛ باید از طریق سامانه و برنامه نظارت میدانی «سانار» نظارت فنی شوند. این مرحله نظارت، مرحله نهایی خواهد بود.
هدف بلند مدت در موضوع نظارت فنی این است که این نوع نظارت، از فرایند دریافت تسهیلات تا اجرای پروژه و پس از آن را شامل شود و ناظر فنی علاوه بر بازدید میدانی باید طی فرایند کار مشاوره، ارائه راهنمایی و کمک به بهبود اثربخشی را برای صاحب طرح داشته باشد.

متاسفیم. شما برای مشاهده این فرم باید وارد سایت شوید .

عکسردیفنام ناظرنام خانوادگینام پدرمحل صدوررشته تحصیلیآخرین مدرکآدرس شهرستانعنوان واحد نظارتوسیله نقلیهتوضیحاترزومه فعالیت:تاریخ تشکیلشناسهویرایش
عکسردیفنام ناظرنام خانوادگینام پدرمحل صدوررشته تحصیلیآخرین مدرکآدرس شهرستانعنوان واحد نظارتوسیله نقلیهتوضیحاترزومه فعالیت:تاریخ تشکیلشناسهویرایش


دستورالعمل نظارت بر هزینهکرد تسهیالت اشتغالزا
سال 2041
دستورالعمل نظارت توسط سامانه و اپلیکیشن پایش
سال 2041
)نسخه اول(
2041
دستورالعمل نظارت بر هزینهکرد تسهیالت اشتغالزا
سال 2041
دستورالعمل نظارت بر هزینهکرد تسهیالت اشتغالزا
سال 2041
دستورالعمل نظارت توسط سامانه و اپلیکیشن پایش سال 2041
)نسخه اول(
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال
اداره کل نظارت و هماهنگی طرحهای کارآفرینی و اشتغال
مرکز ملی پایش سیاستها و برنامههای اشتغال
تهیهکننده: مریم سلگی
دستورالعمل نظارت بر هزینهکرد تسهیالت اشتغالزا
مقدمه سال 2041
به استناد جزء یک بند )د( تبصره 21 قانون بودجه کشور مسئولیت نظارت میدانی بر اجرای این تبصره بر عهده
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. بدین منظور جهت ایجاد وحدترویه در نحوه نظارت میدانی، دستورالعمل
اجرایی نظارت بر عملکرد اعطای تسهیالت تبصره )21 )قانون بودجه کشور به شرح ذیل تدوین شده است.
هدف اصلی، نظارت بر چگونگی تحقق اهداف کمی و کیفی اشتغال و همچنین راستیآزمایی توزیع منابع و
اجتناب از انحراف سرمایهگذاری است.
ماده1:تعاریف
واحدنظارت: منظور مؤسسه، نهاد حقوقی یا افرادی است که مجوز مرکز مشاوره و خدمات کارآفرینی اخذ
نمودهاند و طرف قرارداد استانها برای انجام نظارت میدانی طرحهای اشتغال هستند.
ناظر: منظور کارشناسان واحد نظارت است که مسئولیت نظارت میدانی بر هزینهکرد تسهیالت اشتغالزا موضوع
این شیوهنامه را بر عهده دارند که به اختصار ناظر نامیده میشود.
مجری: فرد واجد شرایطی که متقاضی دریافت تسهیالت، جهت اجرای طرح اشتغال است.
نظارت میدانی: منظور از نظارت میدانی بر طرحها، بررسی، مطابقت، رفع اشکال، اصالح و وارسی کمی و کیفی
کلیه طرحهایی است که تسهیالت اشتغالزا دریافت نمودهاند و توسط واحدهای نظارت انجام میشود.
سامانه: منظور سامانه نظارت میدانی پایش مستقر در مرکزملی پایش سیاستها و برنامههای اشتغال است.
اپلیکیشن: منظور اپلیکیشن نظارت میدانی پایش است.
کمیته نظارت شهرستان: کمیتهای متشکل از نمایندگان فرمانداری شهرستان )رئیس(، اداره تعاون، کار و رفاه
اجتماعی شهرستان )دبیر(، دستگاه اجرایی و موسسه عامل حسب موضوع.
کمیته نظارت استان: کمیتهای متشکل از نمایندگان معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری )رئیس(، اداره
کل امور اقتصادی و دارایی، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی )دبیر(، موسسات عامل و دستگاه اجرائی حسب
موضوع.
ماده2 :هماهنگیهای قبل از نظارت میدانی
ناظر بایستی ابتدا طرحهای مورد نظر خود جهت نظارت را بارگیری نموده و حتیاالمکان 22 ساعت قبل از
مراجعه حضوری، از طریق آیکون تماس و مطابق سناریو تماس با مجری تماس تلفنی برقرار نماید.
دستورالعمل نظارت بر هزینهکرد تسهیالت اشتغالزا
سال 2041
مرحله 2 :صفحهورودبهاپلیکیشن مرحله 3 :انتخاب گزینهبارگیری
 مسیر دریافت فرم در اپلیکیشن پایش
ورود به اپلیکیشن پایش، دریافت طرح، بارگیری طرح. )پس از بارگیری، فرمها در قسمت طرحهای بارگیری شده،
قابل مشاهده است.(
نکته مهم: توجه شود که برای بارگیری طرح، بایستی به اینترنت دسترسی داشته باشید.
 سناریوی تماس
– سالم، خانم/آقای ….)نام و نام خانوادگی مجری(…….؟!
– من ……)نام خانوادگی ناظر(….. ناظر اداره کار هستم، اطالعات شما جهت دریافت تسهیالت …. )مبلغ
تسهیالت درج شده در اپ و سازمان پرداختکننده تسهیالت اعالم گردد؛ بعنوان مثال: 04 میلیون تومان
از کمیته امداد امام خمینی ( …….. برای اجرای طرح/شغل ……)عنوان طرح/ شغل بیان گردد( ….. در سامانه
اشتغال کشور ثبت شده است.
– جهت نظارت از طرحتون میخواستم مراجعه کنم )اعالم زمان مورد نظر ناظر به مجری(.
– در صورتیکه مجری با زمان اعالم شده توسط ناظر موافق نبود، زمان دیگری هماهنگ شود.
– از مجری خواسته شود مدارک مرتبط با طرح/ شغل )مجوز، پروانه کسب، مدارک مهارتی، اجارهنامه،
اسناد بانکی، وثایق و غیره( را در زمان نظارت، در دسترس داشته باشد.
– آدرس دقیق محل طرح/ شغل از مجری دریافت شود.
مرحله 1:ورودبهقسمتدریافتطرح
دستورالعمل نظارت بر هزینهکرد تسهیالت اشتغالزا
ماده3 :تعیین وضعیت در تماس تلفنی سال 2041
در موارد زیر، ناظر بایستی طی تماس تلفنی، نتیجه نظارت را تعیینِ وضعیت نماید. بنابراین در این موارد )که در
ادامه تشریح میشود( بدلیل عدم مراجعه حضوری به محل اجرای طرح، حقالزحمهای به ناظر پرداخت نمیشود.
1 -عدم پاسخ:درصورتیکه مجری، تماسِ اولِ ناظر را پاسخ ندهد، ناظر بایستی در بازهی زمانی 3 الی 0 ساعته
یا روز بعد، مجدداّ تماس بگیرد. درصورت عدم پاسخ مجدد، برای نظارت مراجعه نشود.ثبت وضعیت در اپلیکیشن: برگشت طرح، عدم پاسخ.
2 -پاسخ: در صورتی که مجری، تماس ناظر را پاسخ دهد، 0 حالت ممکن است اتفاق بیفتد که بایستی باتوجهبه
شرایط، یکی از موارد زیر انتخاب و متناسب با آن، ثبت وضعیت در اپلیکیشن صورت پذیرد.
2-1 -عدم همکاری مجری: اگرمجری، تماس را پاسخ دهد اماهمکاری الزم با ناظر جهت مراجعه حضوری
صورت نگیرد )موارد عدم همکاری: زمان مراجعه را هماهنگ نکند، به پرسشهای ناظر پاسخ ندهد و غیره(،
در این حالت برای نظارت مراجعه نشود.
ثبت وضعیت: برگشت طرح پاسخ،عدم همکاری مجری.
2-2 -عدم اجرای طرح: اگر مجری، تماس را پاسخ دادهواظهارداشتهباشد کهتسهیالت بانکی رادریافت
کرده است اما طرح اجرا نشده باشد و یا چنانچه برای ناظر محرز گردد که تسهیالت دریافتی در محلی غیر از
اجرای طرح، هزینه شده است )و مجری درآینده هم قصد اجرای طرح را ندارد(؛ دراین صورت بایستی طرح
برگشت داده شده و گزینه »عدم اجرای طرح« انتخاب گردد. )در این حالت برای نظارت مراجعه نشود(؛
ثبت وضعیت: برگشت طرح؛ پاسخ؛عدم اجرای طرح.
2-3 -عدم تکمیل طرح در حال حاضر: اگر مجری تماس را پاسخ داده و اظهار نماید که تسهیالت بانکی
را بهتازگی دریافت کرده است و جهت اجرای طرح به زمان بیشتری نیاز دارد، در این حالت بایستی طرح
برگشت داده شود. ضروری است که از مجری در خصوص مدت زمان الزم جهت اجرای طرح سوال شود و
در قسمت مربوطه درج گردد. )در این حالت برای نظارت مراجعه نشود(؛
ثبت وضعیت: برگشت طرح؛ پاسخ؛عدم تکمیل طرح در حال حاضر؛ ثبت زمان اعالمی مجری جهت نظارت
مجدد طرح )بعنوان مثال مجری اظهار میکند که یک ماه دیگر طرح تکمیل میشود و جهت نظارت از آن
میتوان مراجعه کرد. زمان اعالمی مجری، یعنی 2 ماه، در قسمت مربوطه درج گردد(.
دستورالعمل نظارت بر هزینهکرد تسهیالت اشتغالزا
2-2 -مغایرت در اطالعات فردی: اگر سال 2041 مجری، تماس را پاسخ دهد اما اطالعات فردی ) نام، نام خانوادگی،
کدملی و…( ثبت شده در اپلیکیشن با مشخصات مجری طرح، مغایرت داشه باشد، در این صورت بایستی طرح
برگشت داده شود. )در این حالت، برای نظارت مراجعه نشود(؛
ثبت وضعیت: برگشت طرح، پاسخ، مغایرت در اطالعات فردی.
2-5 -عدم دریافت تسهیالت: اگرمجری، تماس را پاسخ داده و اظهار نماید که تسهیالت بانکی را دریافت
نکرده است )یعنی اطالعات ثبت شده در سامانه اشتباه باشد(، در این صورت بایستی طرح برگشت داده شود.
)در این حالت برای نظارت مراجعه نشود(.
ثبت وضعیت: برگشت طرح؛ پاسخ؛ عدم دریافت تسهیالت.
نکته مهم:در مواردی که طرح برگشت داده میشود ناظربایستی روند ارجاعات طرح را به مجری توضیح دهد.
*
روند ارجاعات: ابتدا موردتخلف ثبت شده به کمیته نظارت شهرستان، جهت بررسی، ارجاع داده میشود. پس از
اعالم نظر کمیته نظارت شهرستان، پرونده به کمیته نظارت استان جهت بررسی مجدد و انجام اقدام مقتضی ارجاع
داده خواهد شد. در صورتیکه برای کمیته نظارت استان محرز گردد که مجری تخلف کرده است ؛ آنگاه یا
تسهیالت دریافتی مطابق نرخ مصوب شورایپول واعتبار،همراه با 6 درصد جریمهوجهالتزام،دین به حال میگردد
و یا ضمن فسخ قرارداد، تمامی دیون حال میشود.
ماده 5 :الزامات حضور در محل طرح
• ناظر بایستی قبل از حضور در محل اجرای طرح، با استفاده از نرمافزارهای مسیریاب، مسیر را بررسی نماید.
• حضور به موقع در محل اجرای طرح با توجه به هماهنگی صورت گرفته با مجری الزامی است.
• همراه داشتن مدارک شناسایی و کارت شناسایی نظارت الزامی است.
• بایستی ناظر برای ورود به محل اجرای طرح، حتی اگر درب ورودی کامال باز باشد، از مجری کسب اجازه
نماید.
دستورالعمل نظارت بر هزینهکرد تسهیالت اشتغالزا
سال 2041
مرحله2:وارد شدن بهقسمت طرحهای
بارگیری شده
ماده 6 :تعیین وضعیت در نظارت میدانی
برای شروع نظارت، پس از ورود به اپلیکیشن، وارد قسمت »طرحهای بارگیری شده« شوید. در این قسمت،
طرحهایی که قبال برای نظارت انتخاب شده و هماهنگی الزم برای مراجعه حضوری را انجام دادهاید، قابل مشاهده
است. سپس گزینه »شروع پایش« را انتخاب نموده تا اطالعات طرح، نمایش داده شود.
در این مرحله، صفحه اول سواالت اپلیکیشن صرفاً قابل مشاهده است و امکان ویرایش و تایپ در هیچیک از
فیلدهای آن وجود ندارد. لذا در ابتدا باید سواالت صفحاتِ »مشخصات مجری«، »جزئیات طرح« و »اطالعات
زیستبوم«، از مجری پرسیده شود. با توجه به جوابهای دریافتی از مجری و مطابقت آن با پاسخهای درج شده در
اپلیکیشن، یکی از گزینههای »تأیید« یا »عدمتأیید« را مطابق با دستورالعمل زیر انتخاب نمایید.
نکته: توجه شود تا زمانیکهتمامی اطالعات سه صفحه فوقالذکر بررسی نشود، امکان انتخاب وضعیت نظارت طرح،
وجود ندارد.
2 -تأیید: چنانچه تمام اطالعات ثبت شده در اپلیکیشن با پاسخ مجری مطابقت داشته باشد، گزینه »تأیید«
انتخاب میشود. پس از تأیید، بایستی نوع طرح )ایجادی، توسعهای یا پایدارسازی( تعیین گردد.
نکته: الزم به ذکر است در صورتی که بین اطالعات ثبت شده در اپلیکیشن و پاسخ مجری، مغایرت وجود داشته
باشد، چنانچه این مغایرت مربوط به اطالعات اساسی)موارد تخلف( نباشد، در این حالت نیز طرح همچنان
مورد تأیید است و میتوان مغایرتهای مشاهده شده را تصحیح و طرح را تایید نمود.
توجه شود طرحی مورد تایید است که:
 تسهیالت آن در سال 2041 دریافت شده باشد؛
: انتخاب وضعیت نظارت طرح و مرحله1 :انتخاب گزینه شروع پایش مرحله3
تأیید عملیات
دستورالعمل نظارت بر هزینهکرد تسهیالت اشتغالزا
 به واسطه دریافت تسهیالت، طرح، سال اجرا، توسعه و یا 2041 تثبیت شده و قابل اثبات باشد.
 جزئیات اطالعات ثبت شده در خصوص طرح صحیح باشد )از جمله: استان و شهرستان محل اجرا،
مبلغ تسهیالت دریافتی، عنوان طرح(.
به طور کلی سه نوع طرح داریم: 2 -ایجادی، 1 -توسعهای و 3 -تثبیت یا پایدارسازی، که در ادامه به تفصیل شرح
داده میشوند.
2-2 -ایجادی:در صورتیکه تسهیالت دریافتی منجر به اجرای طرح جدید )ایجاد شغل جدید( شده باشد
بایستی نوع طرح »ایجادی« ثبت شود. توجه شود که در این حالت، طرح )شغل( از قبل وجود نداشته
و صرفاً به موجب دریافت تسهیالت، طرح اجرا شده است )شغل جدید ایجاد شده است(.
ثبت وضعیت: تأیید، ایجادی.
2-1 -توسعهای: در صورتیکه تسهیالت به منظور توسعه طرح )شغل( پرداخت شده باشد، یعنی طرح
)شغل( از قبل وجود داشته و دریافت تسهیالت موجب ارتقا درآمدی یا افزایش اشتغال در آن کسب
و کار شده باشد. در این صورت پس از تأیید طرح، بایستی نوع طرح »توسعهای« ثبت شود.
ثبت وضعیت: تأیید، توسعهای.
نکته: در این حالت الزم است مدارک قبلی و فعلی اثبات توسعه طرح مشاهده و ثبت شود.
1-3 -تثبیت یا پایدارسازی: در صورتیکه تسهیالت به منظور تثبیت یا پایدارسازی طرح )شغل( پرداخت
شده باشد، یعنی شغل وجود داشته اما جهت تداوم و پایداری، نیازمند دریافت تسهیالت سرمایه در گردش
بوده و به موجب دریافت آن، شغل پایدار مانده و فرد بیکار نشده باشد. دراین صورت پس از تأیید طرح، نوع
طرح »تثبیت یا پایدارسازی« ثبت شود.
ثبت وضعیت: تأیید، پایدارسازی.
نکته:پس از تأیید و انتخاب نوع طرح، شما به صفحه دوم سواالت تکمیلی منتقل شده و میتوانید سایر سواالت
را پرسیده و پاسخ را بسته به نوع سوال، ویرایش، تایپ یا انتخاب نمایید.
1 -عدمتأیید: در شرایطی که حداقل یکی از موارد زیر اتفاق بیفتد، بایستی گزینه »عدمتأیید« انتخاب شود
و دلیل یا دالیل آن از بین موارد زیر انتخاب گردد. توجه شود که اگر چند مورد از عوامل عدمتایید
مشاهده گردید، ناظر میتواند بیش از یک گزینه برای عدم تایید انتخاب نماید.
نکته: در تمامی حالتهای عدم تایید افزودن یاداشت تکمیلی الزم و اجباری میباشد.
1-2 -عدم همکاری مجری: چنانچه علیرغم هماهنگی تلفنی با مجری و مراجعهی ناظر به محل اجرای
طرح، همکاری الزم با ناظر از طرف مجری، صورت نگیرد )موارد عدم همکاری: مجری در محل
حضور نداشته باشد، مجری در محل حضور داشته باشد اما اجازهی ورود ندهد(، در این صورت
دستورالعمل نظارت بر هزینهکرد تسهیالت اشتغالزا
بایستی در اپلیکیشن گزینه »عدمتأیید« ان سال 2041 تخاب شود. پس از »ثبت موقعیت« و »بارگذاری تصاویرِ
مربوط به محل مراجعه شده«، گزینه »عدم همکاری مجری« انتخاب و توضیحات مربوط به آن درج
گردد.
ثبت وضعیت: عدمتأیید، ثبت موقعیت، بارگذاری تصویر مربوط به طرح )تصویر مربوط به محل مراجعه
شده(، عدم همکاری مجری.
2-2 -مغایرت در محل )آدرس( اجرای طرح )شهرستان یا استان(: چنانچه تسهیالت دریافت شده و
شغل نیز ایجاد شده باشد اما استان یا شهرستان اجرای طرح، مغایر با استان یا شهرستان ثبت شده در
فرم باشد، در این صورت بایستی نتیجه نظارت »عدمتأیید« ثبت شده و علت آن »مغایرت در محل
اجرای طرح« درج گردد.
ثبت وضعیت:عدمتأیید، ثبت موقعیت، بارگذاری تصویرمربوط به طرح )تصویر مربوط به محل مراجعه شده(،
مغایرت در محل اجرای طرح.
نکته 1 :توجه شود که طرحهای ییالق و قشالق و مشاغل سیار )مثل تاکسی( مشمول این نوع مغایرت نمیشوند.
نکته 2 :فقط مغایرت در استان یا شهرستان محل اجرای طرح »عدمتأیید« است؛ مغایرت در سطوح تقسیماتی
پایینتر )یعنی: بخش، دهستان، روستا و غیره( بایستی تصحیح و سپس نظارت گردد و مشمول این نوع مغایرت
نیست.
2-3 -مغایرت در عنوان طرح: چنانچهعنوان طرح ثبت شدهدراپلیکیشن متفاوت با طرح اجرا شده باشد
)بعنوان مثال در اپلیکیشن عنوان طرح، زنبورداری درج شده باشد اما طرحی که اجرا شده است،
دامداری باشد(، در این صورت بایستی وضعیت نظارت عدمتأیید ثبت شده و عنوان صحیحِ طرحِ
اجرا شده در قسمت مربوطه درج گردد.
ثبت وضعیت: عدمتأیید، ثبت موقعیت، بارگذاری تصویرمربوط به طرح )تصویرمربوط بهمحل مراجعه شده(،
مغایرت در عنوان طرح.
2-2 -مغایرت در اطالعات فردی: اگر اطالعات فردی ) نام، نام خانوادگی، کدملی و…( ثبت شده در
اپلیکیشن با مشخصات صاحبِ طرح، مغایرت داشته باشد، در این صورت، ناظربایستی در اپلیکیشن
گزینه»عدمتأیید«را انتخاب نماید. بعد از»ثبت موقعیت«و»بارگذاری تصویرِ مربوط به طرح«، گزینه
»مغایرت در اطالعات فردی« انتخاب شود و توضیحات مربوط به آن درج گردد.
ثبت وضعیت:عدمتأیید، ثبت موقعیت، بارگذاری تصویرمربوط به طرح )تصویرمربوط بهمحل مراجعه شده(،
مغایرت در اطالعات فردی.
دستورالعمل نظارت بر هزینهکرد تسهیالت اشتغالزا
2-5 -مغایرت در تاریخ دریافت تسهیالت: سال 2041 چنانچه مجری تأیید کند که تسهیالت دریافت شده است اما
تاریخ دریافت آن، قبل از 42/42/2041 باشد در این صورت باید »عدمتأیید« و »مغایرت در تاریخ
دریافت تسهیالت« ثبت شود و تاریخ دقیق دریافت تسهیالت در قسمت مربوطه درج گردد.
ثبت وضعیت:عدمتأیید، ثبت موقعیت، بارگذاری تصویرمربوط به طرح )تصویرمربوط بهمحل مراجعه شده(،
مغایرت در تاریخ دریافت تسهیالت.
نکته: توجه شود که بدون توجه به تاریخ ثبت شده در اپلیکیشن، فرض بر آن است که همهی طرحها
تسهیالتشان در سال 2041 پرداخت شده است، درصورتیکه در اپلیکیشن تاریخی غیر از 2041 ثبت
شده باشد، مبنای تایید یا رد طرح، اظهارات مجری است، یعنی بدون درنظرگرفتن تاریخ ثبت شده
در اپلیکیشن، در صورتی گزینه مغایرت در تاریخ دریافت تسهیالت انتخاب میشود که مجری اظهار
داشته باشد تسهیالت قبل از تاریخ مذکور دریافت شده است.
1-6 -عدم دریافت تسهیالت: اگر مجری اظهار داشته باشد که تسهیالتی دریافت نکرده است )یعنی
اطالعات ثبت شده در قسمت مالی زیستبوم اشتباه است(، در این صورت بایستی پس از ثبت
وضعیت »عدمتأیید«، گزینه »عدم دریافت تسهیالت«، انتخاب گردد.
ثبت وضعیت:عدمتأیید؛ ثبت موقعیت؛ بارگذاری تصویرمربوط به طرح )تصویر مربوط به محل مراجعه شده(؛
عدم دریافت تسهیالت.
1-7 -مغایرت در مبلغ تسهیالت دریافتی: چنانچه تسهیالت دریافت شده باشد و طرح نیز اجرا شده باشد
اما مجری اظهار داشته باشد مبلغ تسهیالت دریافتی مغایر با مبلغ ثبت شده در اپلیکیشن است، در این
صورت بایستی پس از عدمتأیید، گزینه »مغایرت در مبلغ تسهیالت دریافتی«، انتخاب شود و مبلغ
صحیح تسهیالت دریافتی در قسمت مربوطه درج گردد.
ثبت وضعیت:عدمتأیید؛ ثبت موقعیت؛ بارگذاری تصویرمربوط به طرح )تصویرمربوط به محل مراجعه شده(؛
مغایرت در مبلغ تسهیالت دریافتی؛ درج مبلغ صحیح تسهیالت دریافتی.
1-1 -عدم اجرای طرح: چنانچه مجری اظهار داشته باشد که تسهیالت بانکی را دریافت کرده است اما
طرح اجرا نشده باشد در این صورت، چنانچه برای ناظر محرز گردد هدف از دریافت تسهیالت
اجرای طرح نبوده و تسهیالت دریافتی در محلی غیر از اجرای طرح هزینه شده است و مجری قصد
اجرای طرح را ندارد؛ در این صورت بایستی عدمتأیید و سپس گزینه »عدم اجرای طرح« انتخاب
گردد.
ثبت وضعیت: عدمتأیید؛ ثبت موقعیت؛ بارگذاری تصویرمربوط به طرح )تصویر مربوط به محل مراجعه شده(؛
عدم اجرای طرح.
دستورالعمل نظارت بر هزینهکرد تسهیالت اشتغالزا
1-9 -عدم تکمیل طرح در حال حاضر: اگر مجری سال 2041 اظهار داشته باشد که تسهیالت بانکی را دریافت
کرده است اما جهت اجرای طرح بهزمان بیشتری احتیاج دارد،دراین حالت بایستی گزینهعدمتأیید
و سپس »عدم تکمیل طرح در حال حاضر« انتخاب گردد. پس از انتخاب گزینه مربوطه، مدت زمان
الزم جهت اجرای طرح و نظارت مجدد از مجری پرسیده شودودر قسمت مربوطه درج گردد.
ثبت وضعیت: عدمتأیید؛ ثبت موقعیت؛ بارگذاری تصویر مربوط به طرح )تصویر مربوط به محل مراجعه شده(؛
عدم تکمیل طرح درحال حاضر، ثبت زمان اعالمی جهت نظارت مجدد از طرح.
2-11 -عدم تطابق هزینهکرد اجرای طرح با تسهیالت دریافتی: چنانچه تسهیالت دریافت شده باشد و
طرح نیز اجرا شده باشد، اما برآورد کلی ناظر بر این باشد که مبلغ تسهیالت دریافتی متناسب با هزینه
صرف شده جهت اجرای طرح نیست )یعنی مبلغ تسهیالت دریافتی بیشتر از مبلغ مورد نیاز جهت
اجرای طرح مورد نظارت باشد( در این صورت بایستی پس از ثبت عدمتأیید، علت آن »عدم تطابق
هزینهکرد اجرای طرح با تسهیالت دریافتی« ثبت شود.
ثبت وضعیت:عدمتأیید؛ ثبت موقعیت؛ بارگذاری تصویرمربوط به طرح )تصویر مربوط به محل مراجعه شده(؛
عدم تطابق هزینهکرد اجرای طرح با تسهیالت دریافتی.
 نکته: در این حالت در صورت امکان اسناد هزینه های انجام شده توسط ناظر رؤیت و ثبت شود.
1-22 -طرح جمعآوری شده: چنانچهمجری اظهارداشتهباشد کهتسهیالت دریافت شدهو طرح نیز اجرا
شده است اما به دالیلی اعم از: بیماری و ازکار افتادگی، فوت مجری، نداشتن بازار فروش محصول،
کمبود نیروی کار، افزایش قیمت مواد و تجهیزات، نیاز به تسهیالت تکمیلی و … طرح جمعآوری
شده است و درحال حاضر فعال نیست، در این حالت بایستی پس از ثبت عدمتأیید، گزینه »طرح
جمعآوریشده« انتخاب شود و درنهایت دلیل)دالیل( جمعآوری انتخاب یا تایپ گردد.
ثبت وضعیت: عدمتأیید؛ ثبت موقعیت؛ بارگذاری تصویر مربوط به طرح )تصویر مربوط به محل مراجعه شده(؛
طرح جمعآوریشده.
 نکات مهم
 نتیجه مراجعه حضوری »تأیید« یا »عدمتأیید« است و گزینه »برگشت طرح« صرفاً در تماس تلفنی
پیش از مراجعه اتفاق میافتد.
 پس از تعیین وضعیت طرح و تکمیل سواالت، طرحِ نظارت شده به قسمت »آماده ارسال« اپلیکیشن
منتقل شده و بایستی ناظر در قسمت آماده ارسال، طرحهای نظارت شده خود را ارسال نماید.
دستورالعمل نظارت بر هزینهکرد تسهیالت اشتغالزا
 سال پس از ارسال طرح توسط ناظر، مدیر واحد نظارت 2041 میتواند از طریق سامانه پایش )به آدرس:
ir.payeshjob )طرح را مورد بررسی قرار دهد.
 ثبت موقعیت به دو صورت آنالین و آفالین امکانپذیر است.
 فقط برای بارگیری و ارسال طرح )زمانی که طرح در قسمت آماده ارسال قرار دارد( دسترسی به
اینترنت نیاز است.
 در قسمت بارگذاریِ تصویر مربوط به اشتغال )طرح(، تصویر بارگذاری شده بایستی با عنوان طرح
مطابقت داشته باشد.
 طرحهای مربوط به بانوان )آرایشگاه زنانه، مشاغل خانگی( بایستی ناظر خانم مراجعه نماید.
 در خصوص طرحهایی که به استانهای دیگر ییالق یا قشالق نمودهاند، الزم است ناظر اطالعات
طرح مورد نظر را به سرپرست نظارت استان خود جهت انتقال طرح به ناظران استان مقصد، اعالم
نماید.
 در صورتی که قصد دارید وضعیت نظارت طرح را تغییر دهید، در قسمت طرحهای بارگیری شده
گزینه »تغییر وضعیت نظارت طرح« را انتخاب کرده و وضعیت جدید را ثبت نمایید )مطابق تصویر
ذیل(.
نین با هدف تحقق برنامه