بایگانی دوره

  رونمایی از سامانه اتوماسیون اداری آموزشگاه های آزادفنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی – نمایشگاه ارس اکسپو...

رونمایی از سامانه اتوماسیون اداری آموزشگاه ها

  رونمایی از سامانه اتوماسیون اداری آموزشگاه های آزادفنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی – نمایشگاه ارس اکسپو...

تحلیل رفتار کارکنان و ارتباطات اثربخش با مدل جهانی دیسک  DISC (Analysis of employee behaviour and Effective communication with...

تحلیل رفتار کارکنان با مدل جهانی DISC

تحلیل رفتار کارکنان و ارتباطات اثربخش با مدل جهانی دیسک  DISC (Analysis of employee behaviour and Effective communication with...