بایگانی دوره

اهداف اجرای اردوی راه اشتغال افزایش آگاهی از طرح‌های کارآفرینی و خوداشتغالی در میان جامعه هدف فاقد شغل و...

فعالیت اردوهای راه اشتغال بنیاد شهید ئ امور ایثارگران استان آذربایجان غربی

اهداف اجرای اردوی راه اشتغال افزایش آگاهی از طرح‌های کارآفرینی و خوداشتغالی در میان جامعه هدف فاقد شغل و...