برچسب: خلاقانه

  • رویدادهای کارآفرین شو

    بی شک مهمترین پدیده حاضر ظهور وگسترش فناوری اطلاعات و تاثیر آن برتمامی جوانب زندگی است. مفاهیم سنتی زمان ، مکان و ساختارهای سازمانی رقابت ، تغییر کرده و هر لحظه در حال تغییر است. ضروری است سازمانها بطور مداوم با توجه به اهداف کمی و کیفی خود نسبت به…