کمیته علمی

اعضای کمیته علمی:

نام و نام خانوادگی رشته تحصیلی مرتبه علمی واحد دانشگاهی/سازمان
محسن صادقی یارندی مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی تهران
محبوبه روح الهی سلامت در بلایا و فوریت ها دانشجو دکتری دانشگاه علوم پزشکی ایران
محمد کدیور سالکویه شیمی تجزیه دکتری دانشگاه گیلان
احسان حسنی شیمی معدنی دانشجو دکتری پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران
مهناز قمی شیمی تجزیه دکتری دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران
لیلا یوسف تبار شیمی آلی دکتری دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران
نوشین اصول دینی شیمی فیزیک دکتری دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران
شریعه حسینی شیمی فیزیک دکتری دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران
الهام عسگری زاده شیمی معدنی دکتری دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران
فاطمه عشوری شیمی معدنی دکتری دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران
انسیه قاسمی شیمی تجزیه دکتری دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران
علی مقیمی شیمی تجزیه دکتری دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران
حکیمه زیادی شیمی آلی دکتری دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران
شهین احمدی شیمی تجزیه دکتری دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران
محمد یوسفی شیمی معدنی دکتری دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران
مازیار نوعی شیمی فیزیک دکتری دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران
مهسا جهانگیری راد محیط زیست دکتری دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران
 اکرم جمال مهندسی بهداشت محیط دکتری دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران
 زهرا کاشی تراش محیط زیست دکتری دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران
نفیسه نوریه مهندسی بهداشت محیط دکتری دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران