۱۵- ارکان کنگره /همایش: ( رئیس کنگره و دبیران کمیته های علمی و اجرایی و شورای سیاستگذاری کنگره)

 

رئیس همایش:     سازمان پدافند غیرعامل کشور

 

دبیر کمیته علمی: دکتر احمد سلطان زاده

 

دبیر کمیته اجرایی: مهندس کامبیز طاهری فرد

 

اعضای شورای سیاستگذاری: ریاست و مدیران سازمان پدافند غیرعامل به همراه مدیران و هیات مدیره شرکت توسعه سرزمین پارس پایا