پیشگیری از اعتیاد و آسیب های اجتماعی ستاد

Certificate Logo Left

گواهینامه اتمام دوره

ستاد پیشگیری از اعتیاد و آسیب های اجتماعی استان آذربایجان غربی

گواهی می شود آقای/خانم

در دوره مجازی پیشگیری از اعتیاد و آسیب های اجتماعی ستاد با موفقیت شرکت نموده است.