پروژه آزمون عملی گردشگر عمومی-۱۴۰۲

گروه شغلی : گردشگری

عنوان استاندارد : راهنمای عمومی گردشگری

۵ ۱ ۱ ۳ ۲ ۰ ۵ ۵ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ کد استاندارد : ۱

جدول ۵- نقشه کار عملی ) نسخه آزمونگر و آزمونشونده (

-۱ آقای نعمتی قصد سفر به شهرمقدس مشهد را دارد جهت رزرو اقامتگاه در شهر مقصد چه اقامتگاههایی را به عنوان راهنما پیشنهاد میکنید؟

۲ – شما به عنوان راهنما تفاوت بین اقامتگاه ها را چگونه به آقای نعمتی بیان می کنید؟

-۳ آقای نعمتی از چه وسایل حمل و نقلی جهت سفر به شهر مشهد مقدس میتواند استفاده کند ؟ در مورد ویژگی های انواع وسایل حمل و نقل توضیحات کاملی به عنوان راهنما به ایشان ارائه بفرمایید.

-۴ شما به عنوان یک گردشگر قصد بازدید از جاذبه گردشگری عمارت عالی قاپو را دارید:

-۱ این جاذبه جزء کدام دسته از جاذبه های گردشگری می باشد.

-۲ جاذبه مدنظر در کدام استان قرار دارد از روی نقشه نمایش دهید.

-۳ تصاویر این جاذبه را از بین تصاویر نمایش داده شده نشان دهید.

-۵ از شما به عنوان گردشگر خواسته شده در سفر ایران گردی که داشته اید از آداب و رسوم و سنن و زبان اقوام )آذری(توضیحاتی کامل ارائه دهید و از روی نقشه نواحی که این اقوام در آنجا زندگی می کنند را نشان دهید.

-۶ فرض کنید شما به عنوان گردشگر قصد سفر ایران گردی به استان )اصفهان( را دارید. دو سوغات و صنایع دستی استان را نام برده و نشان دهید.دو بنای تاریخی آن را از روی تصاویر نشان دهید. برای رزرو تور به کدام نوع آژانس مراجعه میکنید.راجع به نوع آژانس توضیحاتی کامل ارائه دهید. استان مدنظر را در نقشه نشان دهید.

-۷ اگر شما به عنوان یک گردشگر بخواهید به کشور )ژاپن(سفر کنید قبل از سفر لازم است از روحیات ملل آن اطلاعاتی کسب کنید، اطلاعات کسب شده را کامل بیان کنید.کشور مربوطه را بر روی نقشه نشان دهید.

-۸ صنایع دستی نام برده را نشان دهید و بگویید محصول کدام استان است و کدام نوع از صنایع دستی گفته شده می تواند در ایجاد مشاغل خانگی مؤثر باشد؟

الف( گلیم ب( ترمه پ( مینا

-۹ راجع به سبک معماری)کاخ قصر شیرین(و)مسجد گوهر شاد  (طبق تحقیقاتی که به عنوان یک گردشگر داشتید در ۳ سطر توضیحاتی ارائه دهید.

-۱۰ به فرض اینکه دوست شما به همراه خانواده شان که شامل افراد سالخورده ، کودک ، خانم و آقا می باشند امشب میهمان شما و خانواده در رستورانی خواهند بود لطفا نحوه معرفی و آشنایی دوستان به خانواده ، آداب دست دادن و آداب صرف غذا در رستوران را از دیدگاه میزبان و میهمان توضیح دهید.

-۱۱ در سفری که جهت آشنایی با ویژگ های) ایل قشقایی (داشته اید برای ما توضیحاتی به شرح زیر ارائه دهید.

)زبان- استان محل زندگی- منطقه ییلاق و قشلاق -آداب ورسوم آنها در اعیاد وجشنها- نوع پوشش مردان وزنان (

-۱۲ شما به عنوان راهنمای گردشگری تحقیقی راجع به مذاهب ملل شرق)دین هندو( و ادیان الهی)دین مسیح( داشته اید ،توضیحات کاملی ارائه دهید.

 

 

توالی فرایند کاری عنوان فعالیت)عنصر

شایستگی(

شماره

شایستگیها

ریز فعالیت یا چگونگی روند انجام کار مدت انجام

کار- دقیقه

بارم
مرحله اول و دوم و سوم کلیات و مفاهیم پایه

صنعت گردشگری

۱ بررسی انواع اقامتگاهها ۷ ۱۵
۱ ۱ تشریح تفاوت بین اقامتگاهها *
۱ کاربرد انواع روشهای حمل و نقل و ویژگی ها و مزایای استفاده ازآنها
مرحله چهارم بررسی ویژگی های

جغرافیایی ایران

۱,۲ شناخت جاذبه های گردشگری ۵ ۸
۲ بکارگیری نقشه
مرحله پنجم بررسی ویژگی های

فرهنگی و ارتباط آن با

مردم شناسی

۴ تجزیه و تحلیل آداب و رسوم سنن و زبان اقوام گفته شده ۱۴در پروژه ۵ ۱۴
۴ نمایش مسیرهای گردشگری بر روی نقشه
مرحله ششم بررسی صنایع دستی

ایران از دیدگاه گردشگری

۶ تشخیص نوع آژانس و نوع فعالیت و وظایف دفتر خدمات مسافرتی و جهانگردی ۶ ۱۱
قوانین و مقررات مرتبط

با صنعت گردشگری

۱۰ تجزیه و تحلیل و بررسی روحیات ملل گفته شده
مرحله هفتم بررسی روحیات ملل ۵ تجزیه و تحلیل و بررسی روحیات ملل گفته شده ۵ ۷
مرحله هشتم بررسی صنایع دستی

ایران از دیدگاه گردشگری

۶ صنایع دستی محصول کدام استان است.

استفاده از صنایع دستی در ایجاد مشاغل خانگی

۵ ۴
مرحله نهم بررسی معماری ایران از

دیدگاه گردشگری

۷ ارائه نتایج تحقیق از سبک های معماری مکان های گفته شده در پروژه ۶ ۴
مرحله دهم الگوهای رفتاری بین الملل ۹ تشریح و بررسی روشهای رفتاری میهمان ۷ ۶
۹ تشریح و بررسی روشهای رفتاری میزبان
مرحله یازدهم بررسی ویژگی های فرهنگی و ارتباط آن با مردم شناس ۴ بررسی ویژگی فرهنگی ایل ذکر شده در پروژه ۸ ۱۳
مرحله دوازدهم بررسی مذاهب گوناگون ۱۱ تجزیه و تحلیلی مذاهب گفته شده در پروژه ۶ ۱۰