بسمه تعالی
ارزشیابی مهارتی با الگوی سنجش عملکردی
پروژه آزمون عملی
» پایانی «
گروه شغلی : گردشگری
عنوان استاندارد : راهنمای موزه
کد استاندارد : ۵۱۱۳۲۰۵۵۰۰۷۰۰۰۱
۱۴۰۱/۵۱۱۳۲۰۵۵۰۰۷۰۰۰۱/ کد پروژه : ۶۷۷
زمان آزمون : ۷۵ دقیقه
۱۴۰۱/۷/ تاریخ تدوین پروژه آزمون : ۱
عنوان استاندارد : راهنمای موزه
کد استاندارد : ۵۱۱۳۲۰۵۵۰۰۷۰۰۰۱
۱۴۰۱/۵۱۱۳۲۰۵۵۰۰۷۰۰۰۱/ کد پروژه : ۶۷۷
۲
جدول ۱
فهرست محتوی پروژه
ردیف فهرست محتوی
۱ تهیه کنندگان
۲ مشخصات استاندارد آموزشی
۳ توضیح مختصر در مورد پروژه
۴ نقشه کار عملی
۵ دستورالعمل)فرایند ( اجرای پروژه
۶ لیست تجهیزات
۷ لیست ابزارآلات
۸ لیست مواد مصرفی
۹ امتیازبندی
۱۰ چک لیست معیار های نگرشی
۱۱ نتیجه نهایی
عنوان استاندارد : راهنمای موزه
کد استاندارد : ۵۱۱۳۲۰۵۵۰۰۷۰۰۰۱
۱۴۰۱/۵۱۱۳۲۰۵۵۰۰۷۰۰۰۱/ کد پروژه : ۶۷۷
۳
جدول ۲ – تهیه کنندگان :
ردیف نام و نام خانوادگی تحصیلات سابقه آموزشی)سال( سایر اطلاعات
۱
آذین ایزدی آخرین مدرک تحصیلی سابقه فعالیت مربی دولتی
تلفن ثابت :
کارشناسی ارشد تلفن همراه :
رشته تحصیلی سابقه فعالیت مربی غیر دولتی ایمیل :
برنامه ریزی گردشگری ۹ سال آدرس :همدان
۲
زهرا قجر جزی آخرین مدرک تحصیلی سابقه فعالیت مربی دولتی
تلفن ثابت :
کارشناسی ارشد تلفن همراه :
رشته تحصیلی سابقه فعالیت مربی غیر دولتی ایمیل :
مدیریت گردشگری ۶ سال آدرس :تهران
۳
هژیر آسا آخرین مدرک تحصیلی سابقه فعالیت مربی دولتی
تلفن ثابت :
کارشناسی ارشد ۴ سال تلفن همراه :
رشته تحصیلی سابقه فعالیت مربی غیر دولتی ایمیل :
جغرافیا ۱۵ سال آدرس :تهران
۴
مژگان خرم فر آخرین مدرک تحصیلی سابقه فعالیت مربی دولتی
تلفن ثابت :
کارشناسی تلفن همراه :
رشته تحصیلی سابقه فعالیت مربی غیر دولتی
ایمیل :
ادبیات ۱۵ سال آدرس:تهران
عنوان استاندارد : راهنمای موزه
کد استاندارد : ۵۱۱۳۲۰۵۵۰۰۷۰۰۰۱
۱۴۰۱/۵۱۱۳۲۰۵۵۰۰۷۰۰۰۱/ کد پروژه : ۶۷۷
۴
:  استاندارد ارزشیابی /  جدول ۳ – مشخصات استاندارد آموزشی
خوشه : خدمات گروه: گردشگری
نام استاندارد کد استاندارد:
میزان
ساعت
آموزشی
تئوری ۹۷
راهنمای موزه ۵۱۱۳۲۰۵۵۰۰۷۰۰۰۱
عملی ۱۸۳
پروژه
کارورزی
عنوان استاندارد : راهنمای موزه
کد استاندارد : ۵۱۱۳۲۰۵۵۰۰۷۰۰۰۱
۱۴۰۱/۵۱۱۳۲۰۵۵۰۰۷۰۰۰۱/ کد پروژه : ۶۷۷
۵
جدول ۴ – فهرست شایستگی های استاندارد آموزشی / فهرست مراحل کار استاندارد ارزشیابی :
ردیف عناوین شایستگی/توانایی یا عناوین مراحل کار
میزان ساعت آموزش
تئوری عملی جمع
۱ مفاهیم و تاریخچه موزه ۳۰ ۱۵ ۱۵
۲ کلیات و ساختار موزه ۳۷ ۲۵ ۱۲
۳ وظایف و عملکرد موزه ۴۹ ۳۵ ۱۴
۴ موزه ایران و جهان ۶۵ ۴۰ ۲۵
۵ فنون موزه داری ۴۹ ۳۰ ۹
۶ بازاریابی موزه ۳۴ ۲۲ ۱۲
۷ طراحی موزه ۲۶ ۱۶ ۱۰
جمع کل ۲۸۰ ۱۸۳ ۹۷
عنوان استاندارد : راهنمای موزه
کد استاندارد : ۵۱۱۳۲۰۵۵۰۰۷۰۰۰۱
۱۴۰۱/۵۱۱۳۲۰۵۵۰۰۷۰۰۰۱/ کد پروژه : ۶۷۷
۶
جدول ۵- نقشه کار عملی ) نسخه آزمونگر و آزمونشونده (
-۱ شما به عنوان راهنمای موزه ، تاریخچه ای از تشکیل موزه در ایران و جهان را توضیح دهید.
-۲ شما به عنوان راهنمای موزه انواع طبقه بندی موزه را بر اساس موضوع بیان کرده و دو مورد آن را شرح دهید.
-۳ اگر بخواهیم در طراحی یک موزه نقش آفرین باشیم چه فضاهایی را در موزه ایجاد میکنیم نحوه استفاده از فضاها را شرح
دهید) ۴ مورد(
-۴ به عنوان راهنمای موزه درباره موزه های ایرانی ذیل توضیحاتی به گردشگران ارائه دهید. و یک موزه را در تصویر نشان
دهید.
الف- موزه چهلستون ب(موزه حمام گنجعلی خان ج(موزه مشروطه د(موزه ایران باستان
تاریخچه 
استان 
نشانی 
معرفی موزه 
معماری و ویژگی های موزه 
-۵ به عنوان راهنمای موزه درباره موزه های خارجی ذیل توضیحاتی به گردشگران ارائه دهید.
الف-موزه لوور ب( موزه مادام توسو
نام کشور 
تاریخچه ومعرفی موزه 
معماری و ویژگی های موزه 
۲مورد از آثار هنری و تاریخی جهان که در این موزه ها نگهداری می شود 
-۶ آقای رستمی به همراه خانواده قصد بازدید از ۴ موزه در استان تهران را دارد ،ضمن معرفی این ۴ موزه به ایشان ،راهنمایی
بفرمایید که چه آثاری در این موزه ها نگه داری میشود و این موزه ها در کدام خیابان واقع شده است
-۶ شما به عنوان راهنمای موزه جهت بالا بردن تقاضای بازدید از موزه و افزایش بازدیدکننده ها چه مواردی را لحاظ میفرمایید.
۷ –شما به عنوان راهنمای موزه چه خصوصیات و ویژگی های فردی و تخصصی را در خود تقویت و پرورش میدهید، ۵ مورد را نام
ببرید و در مورد تاثیر این ویژگی ها بر روند کاری راهنمای موزه توضیحاتی مختصر ارائه دهید. .
عنوان استاندارد : راهنمای موزه
کد استاندارد : ۵۱۱۳۲۰۵۵۰۰۷۰۰۰۱
۱۴۰۱/۵۱۱۳۲۰۵۵۰۰۷۰۰۰۱/ کد پروژه : ۶۷۷
۷
جدول ۶- توضیحات نقشه عملی : ) نسخه آزمونگر و آزمونشونده (
جدول ۷ – توضیح مختصر فرآیند اجرای پروژه: ) نسخه آزمونگر (
اهداف پروژه:
 تولیدی  فرایندی
در این پروژه :
. نمی باشد  . ۱( زمان انجام فرایند حائز اهمیت میباشد
. نمی باشد  . ۲( رعایت توالی انجام مراحل فعالیت مهم میباشد
 . نمی باشد  . ۳( مقدار استفاده از مواد مصرفی دارای اهمیت میباشد
. نمی باشد  . ۴( ساخت محصول جز موارد با اهمیت پروژه میباشد
. نمی باشد  . ۵( رعایت نکات ایمنی و حفاظتی الزامی میباشد
جدول ۸ – نمرات کاهشی ) نسخه آزمونگر (
افزودن مواد مصرفی / زمان ، با کسر نمره مجاز نیست مجاز هست
زمان اجرای
فرایند
در صورت عدم رعایت زمان
بندی در اجرای مراحل
کاری

تا نیم ساعت نیم تا یکساعت
…. درصد از کل بارم کم می شود …… درصد از کل بارم کم می شود.
مقدار مواد
مصرفی
در صورت عدم رعایت
میزان مواد مصرفی – ….. درصد از کل بارم کم می شود
عنوان استاندارد : راهنمای موزه
کد استاندارد : ۵۱۱۳۲۰۵۵۰۰۷۰۰۰۱
۱۴۰۱/۵۱۱۳۲۰۵۵۰۰۷۰۰۰۱/ کد پروژه : ۶۷۷
۸
جدول ۹ ) نسخه آزمونگر ( جدول ۱۰ ) نسخه آزمونگر و آزمونشونده (
نکات یا مواردی که در اجرای پروژه توسط آزمونگر رعایت آن
الزامی است:
-۱ توضیحات لازم در مورد پروژه به آزمون دهنده ارائه شود.
-۲ تجهیزات مرتبط با پروژه در کارگاه سنجش قبل آزمون
توسط آزمونگر چک شود.
نکات یا مواردی که در اجرای پروژه توسط آزمون دهنده رعایت آن
الزامی است:
-۱ در زمان آزمون از تلفن همراه استفاده نشود و تلفن همراه
خاموش باشد.
-۲ به زمان آزمون توجه فرمایید.
-۳ نظافت کارگاه را رعایت نمایید.
-۴ تمامی جداول موجود در پروژه را در ابتدای آزمون
مطالعه فرمایید.
عنوان استاندارد : راهنمای موزه
کد استاندارد : ۵۱۱۳۲۰۵۵۰۰۷۰۰۰۱
۱۴۰۱/۵۱۱۳۲۰۵۵۰۰۷۰۰۰۱/ کد پروژه : ۶۷۷
۹
جدول ۱۱ – فرایند اجرای پروژه ) نسخه آزمونشونده (
توالی
فرایندکاری
عنوان فعالیت)عنصر
شایستگی(
شماره
شایستگیها
ریز فعالیت یا چگونگی روند انجام کار مدت انجام
کار-دقیقه بارم مقیاس
کمی کیفی
۱۰ ۱ مفاهیم و تاریخچه موزه ۱ بررسی تاریخچه موزه و تشکیل موزه های ایران و جهان ۸
*
*
*
*
۱۰ ۲ کلیات و ساختار موزه ۲ چگونگی طبقه بندی موزه ها بر اساس موضوع ۵
*
*
*
۳ طراحی موزه ۳
مکان گزینی و امکان سنجی فضای موزه
۱۰ ۸
*
نحوه از استفاده از فضاهای انتخابی *
۳۲ ۴ موزه ایران و جهان ۴ اراِئه نتایج تحقیق و بررسی موزه های ایرانی گفته شده در پروژه ۲۰ *
*
۱۲ ۵ موزه ایران و جهان ۴ اراِئه نتایج تحقیق و بررسی موزه های جهانی گفته شده در پروژه ۵
*
*
* ۱۲ ۶ موزه ایران و جهان ۴ بازدید از موزه های استان ۱۰
* ۴ ۷ بازاریابی موزه ۵ کاربرد انواع روشهای بالا بردن تقاضای بازدید از موزه ۶
۸ فنون موزه داری ۶
بررسی خصوصیات و ویژگی های فردی و تخصصی بر کار راهنمای موزه
۵ ۸
*
*
جدول ۱۲ – لیست تجهیزات ) نسخه رئیس حوزه سنجش ، مسؤول آزمون و آزمونگر (
ردیف نام تجهیزات مشخصات فنی تعداد واحد سنجه آزمونگر آزمونشونده توضیحات
* * ۱ میز مربی چوبی ۱
* ۲ صندلی کارآموز چرخدار ۱
* * ۳ صندلی مربی چوبی ۱
* ۴ میز کارآموز چوبی ۱
* ۵ نقشه استانها نقشه استانهای ایران ۱
* ۶ نقشه جهان کاغذی ۱
* ۷ تصاویر موزه ها کاغذی ۱
* ۸ نمونه پوشش لباسهای محلی اقوام و عشایر پارچه ای ۱
* ۹ تصویر بناهای تاریخی چوبی-کاغذی ۱
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
عنوان استاندارد : راهنمای موزه
کد استاندارد : ۵۱۱۳۲۰۵۵۰۰۷۰۰۰۱
۱۴۰۱/۵۱۱۳۲۰۵۵۰۰۷۰۰۰۱/ کد پروژه : ۶۷۷
۱۰
جدول ۱۳ – لیست ابزارآلات ) نسخه رئیس حوزه سنجش ، مسؤول آزمون و آزمونگر (
ردیف نام ابزارآلات مشخصات فنی تعداد واحد سنجه آزمونگر آزمونشونده توضیحات
* * ۱ خودکار ۱
۲
۳
۴
۵
جدول ۱۴ – لیست مواد مصرفی و قیمت ) نسخه رئیس حوزه سنجش ، مسؤول آزمون و آزمونگر (
ردیف نام مواد مصرفی مشخصات فنی تعداد
واحد
سنجه
قیمت واحد
به ریال
آزمونگر آزمونشونده توضیحات
* * ۱ بسته ۱۵۰۰۰۰۰ A ۱ کاغذ ۴
۲
۳
۴
۵
عنوان استاندارد : راهنمای موزه
کد استاندارد : ۵۱۱۳۲۰۵۵۰۰۷۰۰۰۱
۱۴۰۱/۵۱۱۳۲۰۵۵۰۰۷۰۰۰۱/ کد پروژه : ۶۷۷
۱۱
جدول ۱۵ – چک لیست معیار های نگرشی ) نسخه آزمونگر (
نام و نام خانوادگی آزمون شونده: ک د م لی: تاریخ آزمون: ساعت شروع: ساعت پایان:
ردیف
مهارت های توانائی
اشتغال
شایستگی ها
طیف
نمره داوطلب
هرگز گاهی معمولا اغلب همیشه
۱ ۰,۷۵ ۰.۵ ۰.۲۵ ۰
۱
اخلاق کاری
اعتماد به نفس و خود اتکائی نشان می دهد
۲ مسئولیت پذیر است
۳ با مباهات کار می کند
۴ مسئولیت رفتارهایش را می پذیرد
۵ خویشتن دار است و در یک روش کنترل شده کارمی کند
۶ درگفتار، عمل و کردار، بلوغ از خود نشان می دهد
۷ کارش را خود ارزیابی می کند
۸
مسئولیت پذیری
کار را سازماندهی و زمان را به طور موثر مدیریت می کند
۹ توانائی تکمیل تکالیف در زمان مقرر را ازخود به نمایش می گذارد
۱۰ ازدستورات شفاهی، بصری و کتبی پیروی می کند
۱۱ از موادمصرفی، ابزارآلات خوب مواظبت می کند
۱۲
استدلال و حل مساله
با تغییرات خواسته های شغلی تطابق پذیری دارد
۱۳ منطقی است و قضاوت های عینی می سازد
۱۴ روش ها و قواعد را می فهمد
۱۵ ابتکار نشان می دهد
۱۶
سلامتی و عادات
ایمنی
سرعت تولیدوآهنگ کاری خوب دارد
۱۷ نسبت به حفاظت و ایمنی تجهیزات و دستگاه ها اهتمام لازم دارد
۱۸ به شیوه مناسب و آراستگی لباس می پوشد
۱۹ موقعیت های استرس زا را تشخیص میدهد
۲۰ موقعیت های استرس زا را به راحتی مدیریت می کند.
جمع کل
آزمونگر اول آزمونگر دوم ناظر آزمون
نام و نام خانوادگی و امضاء : نام و نام خانوادگی و امضاء : نام و نام خانوادگی و امضاء :
غیر قابل استناد
بسمه تعالی
ارزشیابی مهارتی با الگوی سنجش عملکردی
پروژه آزمون
» پایانی « عملی
گروه شغلی : گردشگری
عنوان استاندارد : راهنمای موزه
کد استاندارد : ۵۱۱۳۲۰۵۵۰۰۷۰۰۰۱
۱۴۰۱/۵۱۱۳۲۰۵۵۰۰۷۰۰۰۱/ کد پروژه : ۶۷۸
زمان آزمون : ۷۵ دقیقه
۱۴۰۱/۷/ تاریخ تدوین پروژه آزمون : ۱
عنوان استاندارد : راهنمای موزه
کد استاندارد : ۵۱۱۳۲۰۵۵۰۰۷۰۰۰۱
۱۴۰۱/۵۱۱۳۲۰۵۵۰۰۷۰۰۰۱/ کد پروژه : ۶۷۸
۲
جدول ۱
فهرست محتوی پروژه
ردیف فهرست محتوی
۱ تهیه کنندگان
۲ مشخصات استاندارد آموزشی
۳ توضیح مختصر در مورد پروژه
۴ نقشه کار عملی
۵ دستورالعمل)فرایند ( اجرای پروژه
۶ لیست تجهیزات
۷ لیست ابزارآلات
۸ لیست مواد مصرفی
۹ امتیازبندی
۱۰ چک لیست معیار های نگرشی
۱۱ نتیجه نهایی
عنوان استاندارد : راهنمای موزه
کد استاندارد : ۵۱۱۳۲۰۵۵۰۰۷۰۰۰۱
۱۴۰۱/۵۱۱۳۲۰۵۵۰۰۷۰۰۰۱/ کد پروژه : ۶۷۸
۳
جدول ۲ – تهیه کنندگان :
ردیف نام و نام خانوادگی تحصیلات سابقه آموزشی)سال( سایر اطلاعات
۱
آذین ایزدی آخرین مدرک تحصیلی سابقه فعالیت مربی دولتی
تلفن ثابت :
کارشناسی ارشد تلفن همراه :
رشته تحصیلی سابقه فعالیت مربی غیر دولتی ایمیل :
برنامه ریزی گردشگری ۹ سال آدرس :همدان
۲
زهرا قجر جزی آخرین مدرک تحصیلی سابقه فعالیت مربی دولتی
تلفن ثابت :
کارشناسی ارشد تلفن همراه :
رشته تحصیلی سابقه فعالیت مربی غیر دولتی ایمیل :
مدیریت گردشگری ۶ سال آدرس :تهران
۳
هژیر آسا آخرین مدرک تحصیلی سابقه فعالیت مربی دولتی
تلفن ثابت :
کارشناسی ارشد ۴ سال تلفن همراه :
رشته تحصیلی سابقه فعالیت مربی غیر دولتی ایمیل :
جغرافیا ۱۵ سال آدرس :تهران
۴
مژگان خرم فر آخرین مدرک تحصیلی سابقه فعالیت مربی دولتی
تلفن ثابت :
کارشناسی تلفن همراه :
رشته تحصیلی سابقه فعالیت مربی غیر دولتی
ایمیل :
ادبیات ۱۵ سال آدرس:تهران
عنوان استاندارد : راهنمای موزه
کد استاندارد : ۵۱۱۳۲۰۵۵۰۰۷۰۰۰۱
۱۴۰۱/۵۱۱۳۲۰۵۵۰۰۷۰۰۰۱/ کد پروژه : ۶۷۸
۴
:  استاندارد ارزشیابی /  جدول ۳ – مشخصات استاندارد آموزشی
خوشه : خدمات گروه: گردشگری
نام استاندارد کد استاندارد:
میزان
ساعت
آموزشی
تئوری ۹۷
راهنمای موزه ۵۱۱۳۲۰۵۵۰۰۷۰۰۰۱
عملی ۱۸۳
پروژه
کارورزی
عنوان استاندارد : راهنمای موزه
کد استاندارد : ۵۱۱۳۲۰۵۵۰۰۷۰۰۰۱
۱۴۰۱/۵۱۱۳۲۰۵۵۰۰۷۰۰۰۱/ کد پروژه : ۶۷۸
۵
جدول ۴ – فهرست شایستگی های استاندارد آموزشی / فهرست مراحل کار استاندارد ارزشیابی :
ردیف عناوین شایستگی/توانایی یا عناوین مراحل کار
میزان ساعت آموزش
تئوری عملی جمع
۱ مفاهیم و تاریخچه موزه ۳۰ ۱۵ ۱۵
۲ کلیات و ساختار موزه ۳۷ ۲۵ ۱۲
۳ وظایف و عملکرد موزه ۴۹ ۳۵ ۱۴
۴ موزه ایران و جهان ۶۵ ۴۰ ۲۵
۵ فنون موزه داری ۴۹ ۳۰ ۹
۶ بازاریابی موزه ۳۴ ۲۲ ۱۲
۷ طراحی موزه ۲۶ ۱۶ ۱۰
جمع کل ۲۸۰ ۱۸۳ ۹۷
عنوان استاندارد : راهنمای موزه
کد استاندارد : ۵۱۱۳۲۰۵۵۰۰۷۰۰۰۱
۱۴۰۱/۵۱۱۳۲۰۵۵۰۰۷۰۰۰۱/ کد پروژه : ۶۷۸
۶
جدول ۵- نقشه کار عملی ) نسخه آزمونگر و آزمونشونده (
-۱ شما به عنوان راهنمای موزه ، تاریخچه ای از موزه همایونی و آیکوم را شرح دهید.
-۲ شما به عنوان راهنمای موزه انواع طبقه بندی موزه را بر اساس موضوع بیان کرده و دو مورد آن را شرح دهید.
-۳ مخازن موزه باید دارای چه معیارها و استاندارد هایی باشد ۴ مورد نام ببرید و دو مورد را توضیح دهید.
-۴ به عنوان راهنمای موزه درباره موزه های ایرانی ذیل توضیحاتی به گردشگران ارائه دهید. و یک موزه را در تصویر نشان
دهید.
الف- موزه کلیسای وانک ب(موزه مردم شناسی ج(موزه حمام حضرتی د(موزه عفیف آباد
تاریخچه 
استان 
نشانی 
معرفی موزه 
معماری و ویژگی های موزه 
-۵ به عنوان راهنمای موزه درباره موزه های خارجی ذیل توضیحاتی به گردشگران ارائه دهید.
الف-موزه هرمیتاژ ب( موزه بریتانیا
نام کشور 
تاریخچه ومعرفی موزه 
معماری و ویژگی های موزه 
۲مورد از آثار هنری و تاریخی جهان که در این موزه ها نگهداری می شود 
-۶ آقای مسعودی به همراه خانواده قصد بازدید از ۴ موزه در استان فارس را دارد ،ضمن معرفی این ۴ موزه به ایشان ،راهنمایی
بفرمایید که چه آثاری در این موزه ها نگه داری میشود و این موزه ها در کدام خیابان واقع شده است
-۷ شما به عنوان راهنمای موزه جهت بالا بردن تقاضای بازدید از موزه و افزایش بازدیدکننده ها چه مواردی را مورد استفاده قرار
میدهید.
-۸ فرض کنید دانش آموزان چند مدرسه میخواهند از موزه بازدید کنند موقع برنامه ریزی چه نکاتی را مدنظر قرار میدهید
عنوان استاندارد : راهنمای موزه
کد استاندارد : ۵۱۱۳۲۰۵۵۰۰۷۰۰۰۱
۱۴۰۱/۵۱۱۳۲۰۵۵۰۰۷۰۰۰۱/ کد پروژه : ۶۷۸
۷
جدول ۶- توضیحات نقشه عملی : ) نسخه آزمونگر و آزمونشونده (
عنوان استاندارد : راهنمای موزه
کد استاندارد : ۵۱۱۳۲۰۵۵۰۰۷۰۰۰۱
۱۴۰۱/۵۱۱۳۲۰۵۵۰۰۷۰۰۰۱/ کد پروژه : ۶۷۸
۸
جدول ۷ – توضیح مختصر فرآیند اجرای پروژه: ) نسخه آزمونگر (
اهداف پروژه:
 تولیدی  فرایندی
در این پروژه :
. نمی باشد  . ۱( زمان انجام فرایند حائز اهمیت میباشد
. نمی باشد  . ۲( رعایت توالی انجام مراحل فعالیت مهم میباشد
 . نمی باشد  . ۳( مقدار استفاده از مواد مصرفی دارای اهمیت میباشد
. نمی باشد  . ۴( ساخت محصول جز موارد با اهمیت پروژه میباشد
. نمی باشد  . ۵( رعایت نکات ایمنی و حفاظتی الزامی میباشد
جدول ۸ – نمرات کاهشی ) نسخه آزمونگر (
افزودن مواد مصرفی / زمان ، با کسر نمره مجاز نیست مجاز هست
زمان اجرای
فرایند
در صورت عدم رعایت زمان
بندی در اجرای مراحل
کاری

تا نیم ساعت نیم تا یکساعت
…. درصد از کل بارم کم می شود …… درصد از کل بارم کم می شود.
مقدار مواد
مصرفی
در صورت عدم رعایت
میزان مواد مصرفی – ….. درصد از کل بارم کم می شود
عنوان استاندارد : راهنمای موزه
کد استاندارد : ۵۱۱۳۲۰۵۵۰۰۷۰۰۰۱
۱۴۰۱/۵۱۱۳۲۰۵۵۰۰۷۰۰۰۱/ کد پروژه : ۶۷۸
۹
جدول ۹ ) نسخه آزمونگر ( جدول ۱۰ ) نسخه آزمونگر و آزمونشونده (
نکات یا مواردی که در اجرای پروژه توسط آزمونگر رعایت آن
الزامی است:
-۱ توضیحات لازم در مورد پروژه به آزمون دهنده ارائه شود.
-۲ تجهیزات مرتبط با پروژه در کارگاه سنجش قبل آزمون
توسط آزمونگر چک شود.
نکات یا مواردی که در اجرای پروژه توسط آزمون دهنده رعایت آن
الزامی است:
-۱ در زمان آزمون از تلفن همراه استفاده نشود و تلفن همراه
خاموش باشد.
-۲ به زمان آزمون توجه فرمایید.
-۳ نظافت کارگاه را رعایت نمایید.
-۴ تمامی جداول موجود در پروژه را در ابتدای آزمون
مطالعه فرمایید.
عنوان استاندارد : راهنمای موزه
کد استاندارد : ۵۱۱۳۲۰۵۵۰۰۷۰۰۰۱
۱۴۰۱/۵۱۱۳۲۰۵۵۰۰۷۰۰۰۱/ کد پروژه : ۶۷۸
۱۰
جدول ۱۱ – فرایند اجرای پروژه ) نسخه آزمونشونده (
توالی
فرایندکاری
عنوان فعالیت)عنصر
شایستگی(
شماره
شایستگیها
ریز فعالیت یا چگونگی روند انجام کار مدت انجام
کار-دقیقه بارم مقیاس
کمی کیفی
۱۰ ۱ مفاهیم و تاریخچه موزه ۱ بررسی تاریخچه موزه همایونی و توضیحاتی راجع به آیکوم ۸
*
*
*
*
۱۰ ۲ کلیات و ساختار موزه ۲ چگونگی طبقه بندی موزه ها بر اساس موضوع ۵
*
*
*
۱۰ ۳ طراحی موزه ۳ معیار و استاندارد مخازن موزه ۸
*
*
۳۲ ۴ موزه ایران و جهان ۴ اراِئه نتایج تحقیق و بررسی موزه های ایرانی گفته شده در پروژه ۲۰ *
*
۱۲ ۵ موزه ایران و جهان ۴ اراِئه نتایج تحقیق و بررسی موزه های جهانی گفته شده در پروژه ۱۰
*
*
* ۱۲ ۶ موزه ایران و جهان ۴ بازدید از موزه های استان گفته شده ۱۰
* ۴ ۷ بازاریابی موزه ۵ کاربرد انواع روشهای بالا بردن تقاضای بازدید از موزه ۶
۸ وظایف و عملکرد موزه ها ۶ بیان نکاتی جهت برنامه ریزی بازدید دانش آموزان مدرسه از موزه
۵ ۸
*
*
عنوان استاندارد : راهنمای موزه
کد استاندارد : ۵۱۱۳۲۰۵۵۰۰۷۰۰۰۱
۱۴۰۱/۵۱۱۳۲۰۵۵۰۰۷۰۰۰۱/ کد پروژه : ۶۷۸
۱۱
جدول ۱۲ – لیست تجهیزات ) نسخه رئیس حوزه سنجش ، مسؤول آزمون و آزمونگر (
ردیف نام تجهیزات مشخصات فنی تعداد واحد سنجه آزمونگر آزمونشونده توضیحات
* * ۱ میز مربی چوبی ۱
* ۲ صندلی کارآموز چرخدار ۱
* * ۳ صندلی مربی چوبی ۱
* ۴ میز کارآموز چوبی ۱
* ۵ نقشه استانها نقشه استانهای ایران ۱
* ۷ تصویر موزه های ایران کاغذی ۱
جدول ۱۳ – لیست ابزارآلات ) نسخه رئیس حوزه سنجش ، مسؤول آزمون و آزمونگر (
ردیف نام ابزارآلات مشخصات فنی تعداد واحد سنجه آزمونگر آزمونشونده توضیحات
* * ۱ خودکار ۱
۲
۳
۴
۵
جدول ۱۴ – لیست مواد مصرفی و قیمت ) نسخه رئیس حوزه سنجش ، مسؤول آزمون و آزمونگر (
ردیف نام مواد مصرفی مشخصات فنی تعداد واحد سنجه
قیمت واحد
به ریال
آزمونگر آزمونشونده توضیحات
* * ۱ بسته ۱۵۰۰۰۰۰ A ۱ کاغذ ۴
۲
۳
۴
۵
عنوان استاندارد : راهنمای موزه
کد استاندارد : ۵۱۱۳۲۰۵۵۰۰۷۰۰۰۱
۱۴۰۱/۵۱۱۳۲۰۵۵۰۰۷۰۰۰۱/ کد پروژه : ۶۷۸
۱۲
جدول ۱۵ – چک لیست معیار های نگرشی ) نسخه آزمونگر (
نام و نام خانوادگی آزمون شونده: ک د م لی: تاریخ آزمون: ساعت شروع: ساعت پایان:
ردیف
مهارت های توانائی
اشتغال
شایستگی ها
طیف
نمره داوطلب
هرگز گاهی معمولا اغلب همیشه
۱ ۰,۷۵ ۰.۵ ۰.۲۵ ۰
۱
اخلاق کاری
اعتماد به نفس و خود اتکائی نشان می دهد
۲ مسئولیت پذیر است
۳ با مباهات کار می کند
۴ مسئولیت رفتارهایش را می پذیرد
۵ خویشتن دار است و در یک روش کنترل شده کارمی کند
۶ درگفتار، عمل و کردار، بلوغ از خود نشان می دهد
۷ کارش را خود ارزیابی می کند
۸
مسئولیت پذیری
کار را سازماندهی و زمان را به طور موثر مدیریت می کند
۹ توانائی تکمیل تکالیف در زمان مقرر را ازخود به نمایش می گذارد
۱۰ ازدستورات شفاهی، بصری و کتبی پیروی می کند
۱۱ از موادمصرفی، ابزارآلات خوب مواظبت می کند
۱۲
استدلال و حل مساله
با تغییرات خواسته های شغلی تطابق پذیری دارد
۱۳ منطقی است و قضاوت های عینی می سازد
۱۴ روش ها و قواعد را می فهمد
۱۵ ابتکار نشان می دهد
۱۶
سلامتی و عادات
ایمنی
سرعت تولیدوآهنگ کاری خوب دارد
۱۷ نسبت به حفاظت و ایمنی تجهیزات و دستگاه ها اهتمام لازم دارد
۱۸ به شیوه مناسب و آراستگی لباس می پوشد
۱۹ موقعیت های استرس زا را تشخیص میدهد
۲۰ موقعیت های استرس زا را به راحتی مدیریت می کند.
جمع کل
آزمونگر اول آزمونگر دوم ناظر آزمون
نام و نام خانوادگی و امضاء : نام و نام خانوادگی و امضاء : نام و نام خانوادگی و امضاء :
غیر قابل استناد