بسمه تعالی
ارزشیابی مهارتی با الگوی سنجش عملکردی
» پایانی « پروژه آزمون عملی
گروه شغلی : گردشگری
عنوان استاندارد : راهنمای گردشگری فرهنگی
کد استاندارد : ۵۱۱۳۲۰۵۵۰۰۲۰۰۰۱
۱۴۰۱/۵۱۱۳۲۰۵۵۰۰۲۰۰۰۱/ کد پروژه: ۷۶۳
زمان آزمون : ۷۵ دقیقه
۱۴۰۱/۱۱/ تاریخ تدوین پروژه آزمون : ۱۷
عنوان استاندارد : راهنمای گردشگری فرهنگی
کد استاندارد : ۵۱۱۳۲۰۵۵۰۰۲۰۰۰۱
۱۴۰۱/۵۱۱۳۲۰۵۵۰۰۲۰۰۰۱/ کد پروژه : ۷۶۳
۲
جدول ۱
فهرست محتوی پروژه
ردیف فهرست محتوی
۱ تهیه کنندگان
۲ مشخصات استاندارد آموزشی
۳ توضیح مختصر در مورد پروژه
۴ نقشه کار عملی
۵ دستورالعمل)فرایند ( اجرای پروژه
۶ لیست تجهیزات
۷ لیست ابزارآلات
۸ لیست مواد مصرفی
۹ امتیازبندی
۱۰ چک لیست معیار های نگرشی
۱۱ نتیجه نهایی
عنوان استاندارد : راهنمای گردشگری فرهنگی
کد استاندارد : ۵۱۱۳۲۰۵۵۰۰۲۰۰۰۱
۱۴۰۱/۵۱۱۳۲۰۵۵۰۰۲۰۰۰۱/ کد پروژه : ۷۶۳
۳
جدول ۲ – تهیه کنندگان :
ردیف نام و نام خانوادگی تحصیلات سابقه آموزشی)سال( سایر اطلاعات
۱
زهرا قجرجزی آخرین مدرک تحصیلی سابقه فعالیت مربی دولتی
تلفن ثابت :
کارشناسی ارشد تلفن همراه :
رشته تحصیلی سابقه فعالیت مربی غیر دولتی ایمیل :
مدیریت گردشگری ۶ سال آدرس :تهران
۲
مژگان خرم فر آخرین مدرک تحصیلی سابقه فعالیت مربی دولتی
تلفن ثابت :
کارشناسی تلفن همراه :
رشته تحصیلی سابقه فعالیت مربی غیر دولتی ایمیل :
ادبیات ۱۵ سال آدرس :تهران
۳
آذین ایزدی آخرین مدرک تحصیلی سابقه فعالیت مربی دولتی
تلفن ثابت :
کارشناسی ارشد
تلفن همراه :
رشته تحصیلی سابقه فعالیت مربی غیر دولتی ایمیل :
برنامه ریزی گردشگری ۹ سال آدرس :همدان
۴
سارا حبیبی پور آخرین مدرک تحصیلی سابقه فعالیت مربی دولتی
تلفن ثابت :
کارشناسی تلفن همراه :
رشته تحصیلی سابقه فعالیت مربی غیر دولتی ایمیل :
جغرافیای انسانی و اقتصادی ۵ سال آدرس :خراسان رضوی
۵
فاطمه دولتی آخرین مدرک تحصیلی سابقه فعالیت مربی دولتی
تلفن ثابت :
کارشناسی ارشد گردشگری
و دکترای برنامه ریزی شهری
و
و
۱۳ سال تلفن همراه :
ایمیل :
رشته تحصیلی سابقه فعالیت مربی غیر دولتی
آدرس :تهران
۶
عباس رضوی فرد آخرین مدرک تحصیلی سابقه فعالیت مربی دولتی
تلفن ثابت :
کارشناسی ارشد
و
و
۱۰ سال تلفن همراه :
ایمیل :
رشته تحصیلی سابقه فعالیت مربی غیر دولتی
مدیریت جهانگردی آدرس :خراسان رضوی
عنوان استاندارد : راهنمای گردشگری فرهنگی
کد استاندارد : ۵۱۱۳۲۰۵۵۰۰۲۰۰۰۱
۱۴۰۱/۵۱۱۳۲۰۵۵۰۰۲۰۰۰۱/ کد پروژه : ۷۶۳
۴
:  استاندارد ارزشیابی /  جدول ۳ – مشخصات استاندارد آموزشی
خوشه :خدمات گروه: گردشگری
نام استاندارد کد استاندارد:
میزان
ساعت
آموزشی
تئوری
راهنمای گردشگری فرهنگی ۵۱۱۳۲۰۵۵۰۰۲۰۰۰۱
عملی
پروژه
کارورزی
عنوان استاندارد : راهنمای گردشگری فرهنگی
کد استاندارد : ۵۱۱۳۲۰۵۵۰۰۲۰۰۰۱
۱۴۰۱/۵۱۱۳۲۰۵۵۰۰۲۰۰۰۱/ کد پروژه : ۷۶۳
۵
جدول ۴ – فهرست شایستگی های استاندارد آموزشی / فهرست مراحل کار استاندارد ارزشیابی :
ردیف عناوین شایستگی/توانایی یا عناوین مراحل کار
میزان ساعت آموزش
تئوری عملی جمع
۱۲ ۶ ۱ تعاریف و مفاهیم پایه میراث فرهنگی ۶
۲۵ ۱۹ ۲ بررسی رابطه فرهنگ و مذاهب ۶
۱۶ ۱۴ ۳ بررسی رابطه فرهنگ و اقلیم ۲
۱۹ ۱۳ ۴ استفاده از زبان،گویش و ادبیات محلی در گردشگری فرهنگی ۶
۱۸ ۱۳ ۵ کاربرد موسیقی سنتی در گردشگری فرهنگی ۵
۲۹ ۲۳ ۶ بررسی جشن ها و قدمت آن در فرهنگ ۶
۲۲ ۱۸ ۷ بررسی رابطه ی فرهنگ و بازی های محلی ۴
۲۹ ۲۰ ۸ بررسی رابطه ی فرهنگ و صنایع دستی ۹
۱۸ ۱۴ ۹ بررسی رابطه ی فرهنگ و غذاهای بومی و محلی ۴
۳۸ ۳۴ ۱۰ برنامه ریزی و اجرای بسته ی سفر گردشگری فرهنگی ۴
۱۱ کارورزی –
۱۲ پروژه –
۲۲۶ ۱۷۴ جمع کل ۵۲
عنوان استاندارد : راهنمای گردشگری فرهنگی
کد استاندارد : ۵۱۱۳۲۰۵۵۰۰۲۰۰۰۱
۱۴۰۱/۵۱۱۳۲۰۵۵۰۰۲۰۰۰۱/ کد پروژه : ۷۶۳
۶
جدول ۵- نقشه کار عملی ) نسخه آزمونگر و آزمونشونده (
-۱ شما به عنوان راهنمای گردشگری فرهنگی در مورد چهار استان اردبیل-بوشهر-فارس-خراسان رضوی به سوالات ذیل به عنوان
راهنما پاسخ دهید.
الف- ۴ نمونه صنایع دستی )برای هر استان نامبرده ( از روی تصاویر و یا نمونه های موجود تشخیص و نشان دهید.
ب- ۴ نمونه غذای محلی را نام ببرید .
ج- ۴نمونه بازی های محلی را نام ببرید.
د- ۴ نمونه سوغات خوراکی را نام ببرید.
ه(گویش و زبان محلی رایج هر استان را نام ببرید.
-۲ آزمونگر به شما ۴ نمونه آلات موسیقی)ساز( نشان میدهد نام آنهارا بدرستی تشخیص دهید .و راجع به یکی از آنها در مورد ویژگی ها
و ساختار ساز و اینکه در کدام منطقه رایج است توضیحاتی ارائه دهید.
-۳ لباسهای محلی ذیل را از روی تصاویر یا نمونه لباس های محلی ارائه شده در کارگاه سنجش تشخیص دهید و بیابید.
الف-لباس ایل قشقایی
ب-لباس زنان و مردان اقوام بلوچ
ج-لباس محلی زنان و مردان گیلان
د- لباس محلی خوزستان
ه(لباس زنان و مردان کرد
-۴ به عنوان گردشگر فرهنگی در مورد ایل ترکمن و ایل شاهسون به پرسشهای ذیل پاسخ کامل دهید.
الف-در کدام منطقه واقع شده اند
ب-نحوه برگزاری جشنهای سنتی ) یک مورد(
ج- نحوه برگزاری جشن عروسی
د-غذاهای محلی ) ۲ مورد(
ه-بازیهای محلی ) ۲ مورد(
ر-موسیقی سنتی
ز-لباسهای بومی و محلی مردان و زنان ایل ترکمن و ایل شاهسون را از بین نمونه های ارائه شده در کارگاه سنجش تشخیص و نشان
دهید.
,و(صنایع دستی )یک مورد(
-۵ چهار نمونه از مراسمات مذهبی که در کشور ایران برگزار میشود و میتواند در جذب گردشگر موثر باشد را نام برده و در مورد
تاریخچه و نحوه برگزاری مراسم توضیحاتی ارائه دهید.) ۲ مورد(
عنوان استاندارد : راهنمای گردشگری فرهنگی
کد استاندارد : ۵۱۱۳۲۰۵۵۰۰۲۰۰۰۱
۱۴۰۱/۵۱۱۳۲۰۵۵۰۰۲۰۰۰۱/ کد پروژه : ۷۶۳
۷
۴ -۶ مورد از اماکن مذهبی ایران را نام ببرید و استان مربوطه را بر روی نقشه نشان دهید.
۴ -۷ نمونه از جشنهای ملی و باستانی ایران را نام ببرید و در مورد تاریخچه و چگونگی برگزاری مراسم یکی را به دلخواه توضیح دهید
جدول ۶- توضیحات نقشه عملی : ) نسخه آزمونگر و آزمونشونده (
جدول ۷ – توضیح مختصر فرآیند اجرای پروژه: ) نسخه آزمونگر (
اهداف پروژه:
 تولیدی  فرایندی
در این پروژه :
. نمی باشد  . ۱( زمان انجام فرایند حائز اهمیت میباشد
. نمی باشد  . ۲( رعایت توالی انجام مراحل فعالیت مهم میباشد
 . نمی باشد  . ۳( مقدار استفاده از مواد مصرفی دارای اهمیت میباشد
. نمی باشد  . ۴( ساخت محصول جز موارد با اهمیت پروژه میباشد
. نمی باشد  . ۵( رعایت نکات ایمنی و حفاظتی الزامی میباشد
… )۶
عنوان استاندارد : راهنمای گردشگری فرهنگی
کد استاندارد : ۵۱۱۳۲۰۵۵۰۰۲۰۰۰۱
۱۴۰۱/۵۱۱۳۲۰۵۵۰۰۲۰۰۰۱/ کد پروژه : ۷۶۳
۸
جدول ۸ – نمرات کاهشی ) نسخه آزمونگر (
افزودن مواد مصرفی / زمان ، با کسر نمره مجاز نیست مجاز هست
زمان اجرای
فرایند
در صورت عدم رعایت زمان
بندی در اجرای مراحل کاری *
تا نیم ساعت نیم تا یکساعت
…. درصد از کل بارم کم می شود …… درصد از کل بارم کم می شود.
مقدار مواد
مصرفی
در صورت عدم رعایت
میزان مواد مصرفی ….. درصد از کل بارم کم می شود
جدول ۹ ) نسخه آزمونگر ( جدول ۱۰ ) نسخه آزمونگر و آزمونشونده (
نکات یا مواردی که در اجرای پروژه توسط آزمونگر رعایت آن
الزامی است:
-۱ توضیحات لازم در مورد پروژه به آزمون دهنده ارائه شود.
-۲ تجهیزات مرتبط با پروژه در کارگاه سنجش قبل آزمون توسط
آزمونگر چک شود
نکات یا مواردی که در اجرای پروژه توسط آزمون دهنده رعایت آن
الزامی است:….
-۱ در زمان آزمون از تلفن همراه استفاده نشود و
تلفن همراه خاموش باشد.
-۲ به زمان آزمون توجه فرمایید.
-۳ نظافت کارگاه را رعایت نمایید.
عنوان استاندارد : راهنمای گردشگری فرهنگی
کد استاندارد : ۵۱۱۳۲۰۵۵۰۰۲۰۰۰۱
۱۴۰۱/۵۱۱۳۲۰۵۵۰۰۲۰۰۰۱/ کد پروژه : ۷۶۳
۹
جدول ۱۱ – فرایند اجرای پروژه ) نسخه آزمونشونده (
توالی
فرایندکار
ی
عنوان فعالیت)عنصر
شایستگی(
شماره
شایست
گیها
ریز فعالیت یا چگونگی روند انجام کار
مدت
انجام
کار-
دقیقه
بار
م
مقیاس
کمی کیفی
۱
بررسی رابطه فرهنگ و بازی
های محلی
استفاده از گویش و ادبیات
محلی در گردشگری فرهنگی
بررسی رابطه فرهنگ و غذاهای
بومی و محلی
معرفی و تشخیص صنایع دستی استان اردبیل از بین نمونه ها )هر کدام ۴
مورد(
۷ ۷
*
معرفی غذای محلی اردبیل )هر کدام ۴ مورد( *
معرفی بازی های محلی اردبیل )هر کدام ۴ مورد( *
معرفی سوغاتی های خوراکی اردبیل )هر کدام ۴ مورد( *
معرفی گویش و زبان محلی مردم استانهای اردبیل *
معرفی و تشخیص صنایع دستی استان بوشهر از بین نمونه ها )هر کدام ۴
مورد(
۷ ۷
*
معرفی غذای محلی بوشهر )هر کدام ۴ مورد( *
معرفی بازی های محلی بوشهر )هر کدام ۴ مورد( *
معرفی سوغاتی های خوراکی بوشهر )هر کدام ۴ مورد( *
معرفی گویش و زبان محلی مردم استان بوشهر *
معرفی و تشخیص صنایع دستی استان فارس از بین نمونه ها )هر کدام ۴
مورد(
۷ ۷
*
معرفی غذای محلی فارس هر کدام ۴ مورد( *
معرفی بازی های محلی فارس )هر کدام ۴ مورد( *
معرفی سوغاتی های خوراکی فارس )هر کدام ۴ مورد( *
معرفی گویش و زبان محلی مردم استان فارس *
معرفی و تشخیص صنایع دستی استان خراسان رضوی از بین نمونه ها
)هر کدام ۴ مورد(
۷ ۷
*
معرفی غذای محلی خراسان رضوی )هر کدام ۴ مورد( *
معرفی بازی های محلی خراسان رضوی )هر کدام ۴ مورد( *
معرفی سوغاتی های خوراکی خراسان رضوی )هر کدام ۴ مورد( *
معرفی گویش و زبان محلی مردم استان خراسان رضوی *
۲ کاربرد موسیقی سنتی در
گردشگری فرهنگی
تشخیص صحیح نام آلات موسیقی نمایش داده شده) ۴ مورد(
۸ ۵
*
توضیح یکی از آلات موسیفی نمایش داده شده *
عنوان استاندارد : راهنمای گردشگری فرهنگی
کد استاندارد : ۵۱۱۳۲۰۵۵۰۰۲۰۰۰۱
۱۴۰۱/۵۱۱۳۲۰۵۵۰۰۲۰۰۰۱/ کد پروژه : ۷۶۳
۱۰
۳
بررسی رابطه فرهنگ و صنایع
دستی
تشخیص صحیح لباس ایل قشقایی
۵
۱
۲
*
تشخیص لباس زنان و مردان اقوام بلوچ *
تشخیص لباس محلی زنان و مردان گیلان
* ۲
* تشخیص لباس محلی خوزستان ۱
* تشخیص زنان و مردان کرد ۲
۱۲
*
۴
بررسی جشنها و قدمت در
فرهنگ
بررسی رابطه فرهنگ و صنایع
دستی
کاربرد موسیقی سنتی در
گردشگری فرهنگی
بررسی رابطه فرهنگ و بازی
های محلی
بررسی رابطه فرهنگ و اقلیم
بررسی رابطه فرهنگ و غذاهای
بومی و محلی
تشخیص و ذکر نام صحیح مناطقی که ایل ترکمن در آن واقع شده است
۹
*
معرفی نام و نمایش صنایع دستی ایل ترکمن )یک مورد( *
توضیح نحوه برگزاری جشنهای سنتی ایل ترکمن)یک مورد( *
توضیح نحوه برگزاری جشنهای عروسی *
معرفی غذای محلی ایل ترکمن) ۲ مورد( *
معرفی بازی های محلی ایل ترکمن) ۲ مورد( *
معرفی موسیقی سنتی ایل ترکمن *
تشخیص صحیح لباس محلی مردان و زنان ایل ترکمن *
*
تشخیص و ذکر نام صحیح مناطقی که ایل شاهسون در آن واقع شده است
۹ ۱۲
*
معرفی نام و نمایش صنایع دستی ایل شاهسون )یک مورد( *
توضیح نحوه برگزاری جشنهای سنتی ایل شاهسون )یک مورد( *
توضیح نحوه برگزاری جشنهای عروسی *
معرفی غذای محلی ایل شاهسون ) ۲ مورد( *
معرفی بازی های محلی ایل شاهسون ) ۲ مورد( *
معرفی موسیقی سنتی ایل شاهسون *
تشخیص صحیح لباس محلی مردان و زنان ایل شاهسون *
*
* ۱۲ ۵ بررسی رابطه فرهنگ و مذهب معرفی مراسمات مذهبی که در کشور ایران برگزار میگردد) ۴ مورد( ۵
عنوان استاندارد : راهنمای گردشگری فرهنگی
کد استاندارد : ۵۱۱۳۲۰۵۵۰۰۲۰۰۰۱
۱۴۰۱/۵۱۱۳۲۰۵۵۰۰۲۰۰۰۱/ کد پروژه : ۷۶۳
۱۱
توضیح در مورد تاریخچه و نحوه برگزاری مراسمات مذهبی در ایران
۲ مورد( (
*
*
۶ بررسی رابطه فرهنگ و مذهب
معرفی اماکن مذهبی در ایران ) ۴ مورد(
۵ ۳
*
نمایش استان مربوطه بر روی نقشه *
*
۷ بررسی جشنها و قدمت در
فرهنگ
معرفی نمونه هایی از جشنهای ملی و باستانی در ایران) ۴ مورد(
۸ ۵
*
توضیح در مورد تاریخچه و چگونگی برگزاری یکی از مراسمات ملی و باستانی *
عنوان استاندارد : راهنمای گردشگری فرهنگی
کد استاندارد : ۵۱۱۳۲۰۵۵۰۰۲۰۰۰۱
۱۴۰۱/۵۱۱۳۲۰۵۵۰۰۲۰۰۰۱/ کد پروژه : ۷۶۳
۱۲
جدول ۱۲ – لیست تجهیزات ) نسخه رئیس حوزه سنجش ، مسؤول آزمون و آزمونگر (
ردیف نام تجهیزات مشخصات فنی تعداد واحد سنجه آزمونگر آزمونشونده توضیحات
* ۱ میز مربی چوبی ۱
* ۲ صندلی کارآموز چرخدار ۱
* ۳ صندلی مربی چوبی ۱
* ۴ میز کارآموز چوبی ۱
* ۵ نقشه استانها بدون ذکر نام استانها نقشه استانهای ایران ۱
۶
تصویر یا نمونه صنایع دستی استانها
و ایلها و اقوام گفته شده در پروژه ها
تصاویر کاغذی یا
نمونه واقعی
* ۱
۷
تصاویر یا نمونه سازهای محلی و آلات
موسیقی گفته شده در پروژه ها
تصاویر کاغذی یا
نمونه واقعی
یا ماکت )مدل(
* ۱
۸
تصویر یا نمونه لباس محلی استانها
و ایلها و اقوام گفته شده در پروژه ها
تصاویر کاغذی یا
نمونه عروسکی یا
نمونه واقعی
* ۱
جدول ۱۳ – لیست ابزارآلات ) نسخه رئیس حوزه سنجش ، مسؤول آزمون و آزمونگر (
ردیف نام ابزارآلات مشخصات فنی تعداد واحد سنجه آزمونگر آزمونشونده توضیحات
* * ۱ خودکار ۱
۲
۳
۴
۵
عنوان استاندارد : راهنمای گردشگری فرهنگی
کد استاندارد : ۵۱۱۳۲۰۵۵۰۰۲۰۰۰۱
۱۴۰۱/۵۱۱۳۲۰۵۵۰۰۲۰۰۰۱/ کد پروژه : ۷۶۳
۱۳
جدول ۱۴ – لیست مواد مصرفی و قیمت ) نسخه رئیس حوزه سنجش ، مسؤول آزمون و آزمونگر (
ردیف نام مواد مصرفی مشخصات فنی تعداد واحد سنجه قیمت واحد به
ریال آزمونگر آزمونشونده توضیحات
* * ۱ بسته ۱۵۰۰۰۰۰ A ۱ کاغذ ۴
۲
۳
۴
۵
عنوان استاندارد : راهنمای گردشگری فرهنگی
کد استاندارد : ۵۱۱۳۲۰۵۵۰۰۲۰۰۰۱
۱۴۰۱/۵۱۱۳۲۰۵۵۰۰۲۰۰۰۱/ کد پروژه : ۷۶۳
۱۴
جدول ۱۵ – چک لیست معیار های نگرشی ) نسخه آزمونگر (
نام و نام خانوادگی آزمون شونده: ک د ملی: تاریخ آزمون: ساعت شروع: ساعت پایان:
ردیف
مهارت های توانائی
اشتغال
شایستگی ها
طیف
نمره داوطلب
هرگز گاهی معمولا اغلب همیشه
۱ ۰,۷۵ ۰.۵ ۰.۲۵ ۰
۱
اخلاق کاری
اعتماد به نفس و خود اتکائی نشان می دهد
۲ مسئولیت پذیر است
۳ با مباهات کار می کند
۴ مسئولیت رفتارهایش را می پذیرد
۵ خویشتن دار است و در یک روش کنترل شده کارمی کند
۶ درگفتار، عمل و کردار، بلوغ از خود نشان می دهد
۷ کارش را خود ارزیابی می کند
۸
مسئولیت پذیری
کار را سازماندهی و زمان را به طور موثر مدیریت می کند
۹ توانائی تکمیل تکالیف در زمان مقرر را ازخود به نمایش می گذارد
۱۰ ازدستورات شفاهی، بصری و کتبی پیروی می کند
۱۱ از موادمصرفی، ابزارآلات خوب مواظبت می کند
۱۲
استدلال و حل مساله
با تغییرات خواسته های شغلی تطابق پذیری دارد
۱۳ منطقی است و قضاوت های عینی می سازد
۱۴ روش ها و قواعد را می فهمد
۱۵ ابتکار نشان می دهد
۱۶
سلامتی و عادات ایمنی
سرعت تولیدوآهنگ کاری خوب دارد
۱۷ نسبت به حفاظت و ایمنی تجهیزات و دستگاه ها اهتمام لازم دارد
۱۸ به شیوه مناسب و آراستگی لباس می پوشد
۱۹ موقعیت های استرس زا را تشخیص میدهد
۲۰ موقعیت های استرس زا را به راحتی مدیریت می کند.
جمع کل
آزمونگر اول آزمونگر دوم ناظر آزمون
نام و نام خانوادگی و امضاء : نام و نام خانوادگی و امضاء : نام و نام خانوادگی و امضاء :
[Type here]
بسمه تعالی
ارزشیابی مهارتی با الگوی سنجش عملکردی
» پایانی « پروژه آزمون عملی
گروه شغلی : گردشگری
عنوان استاندارد : راهنمای گردشگری فرهنگی
کد استاندارد : ۵۱۱۳۲۰۵۵۰۰۲۰۰۰۱
۱۴۰۱/۵۱۱۳۲۰۵۵۰۰۲۰۰۰۱/ کد پروژه : ۷۶۲
زمان آزمون : ۷۵ دقیقه
۱۴۰۱/۱۱/ تاریخ تدوین پروژه آزمون : ۱۷
را عنوان استاندارد : راهنمای گردشگری فرهنگی
کد استاندارد ۵۱۱۳۲۰۵۵۰۰۲۰۰۰۱
۱۴۰۱/۵۱۱۳۲۰۵۵۰۰۲۰۰۰۱/ کد پروژه : ۷۶۲
۲
جدول ۱
فهرست محتوی پروژه
ردیف فهرست محتوی
۱ تهیه کنندگان
۲ مشخصات استاندارد آموزشی
۳ توضیح مختصر در مورد پروژه
۴ نقشه کار عملی
۵ دستورالعمل)فرایند ( اجرای پروژه
۶ لیست تجهیزات
۷ لیست ابزارآلات
۸ لیست مواد مصرفی
۹ امتیازبندی
۱۰ چک لیست معیار های نگرشی
۱۱ نتیجه نهایی
را عنوان استاندارد : راهنمای گردشگری فرهنگی
کد استاندارد ۵۱۱۳۲۰۵۵۰۰۲۰۰۰۱
۱۴۰۱/۵۱۱۳۲۰۵۵۰۰۲۰۰۰۱/ کد پروژه : ۷۶۲
۳
جدول ۲ – تهیه کنندگان :
ردیف نام و نام خانوادگی تحصیلات سابقه آموزشی)سال( سایر اطلاعات
۱
زهرا قجرجزی آخرین مدرک تحصیلی سابقه فعالیت مربی دولتی
تلفن ثابت :
کارشناسی ارشد تلفن همراه :
رشته تحصیلی سابقه فعالیت مربی غیر دولتی ایمیل :
مدیریت گردشگری ۶ سال آدرس :تهران
۲
مژگان خرم فر آخرین مدرک تحصیلی سابقه فعالیت مربی دولتی
تلفن ثابت :
کارشناسی تلفن همراه :
رشته تحصیلی سابقه فعالیت مربی غیر دولتی ایمیل :
ادبیات ۱۵ سال آدرس :تهران
۳
آذین ایزدی آخرین مدرک تحصیلی سابقه فعالیت مربی دولتی
تلفن ثابت :
کارشناسی ارشد
تلفن همراه :
رشته تحصیلی سابقه فعالیت مربی غیر دولتی ایمیل :
برنامه ریزی گردشگری ۹ سال آدرس :همدان
۴
سارا حبیبی پور آخرین مدرک تحصیلی سابقه فعالیت مربی دولتی
تلفن ثابت :
کارشناسی تلفن همراه :
رشته تحصیلی سابقه فعالیت مربی غیر دولتی ایمیل :
جغرافیای انسانی و اقتصادی ۵ سال آدرس :خراسان رضوی
۵
فاطمه دولتی آخرین مدرک تحصیلی سابقه فعالیت مربی دولتی
تلفن ثابت :
کارشناسی ارشد گردشگری
و دکترای برنامه ریزی شهری
و
و
۱۳ سال تلفن همراه :
ایمیل :
رشته تحصیلی سابقه فعالیت مربی غیر دولتی
آدرس :تهران
۶
عباس رضوی فرد آخرین مدرک تحصیلی سابقه فعالیت مربی دولتی
تلفن ثابت :
کارشناسی ارشد
و
و
۱۰ سال تلفن همراه :
ایمیل :
رشته تحصیلی سابقه فعالیت مربی غیر دولتی
مدیریت جهانگردی آدرس :خراسان رضوی
را عنوان استاندارد : راهنمای گردشگری فرهنگی
کد استاندارد ۵۱۱۳۲۰۵۵۰۰۲۰۰۰۱
۱۴۰۱/۵۱۱۳۲۰۵۵۰۰۲۰۰۰۱/ کد پروژه : ۷۶۲
۴
:  استاندارد ارزشیابی /  جدول ۳ – مشخصات استاندارد آموزشی
خوشه : خدمات گروه:گردشگری
نام استاندارد کد استاندارد:
میزان
ساعت
آموزشی
تئوری
راهنمای گردشگری فرهنگی ۵۱۱۳۲۰۵۵۰۰۲۰۰۰۱
عملی
پروژه
کارورز
ی
را عنوان استاندارد : راهنمای گردشگری فرهنگی
کد استاندارد ۵۱۱۳۲۰۵۵۰۰۲۰۰۰۱
۱۴۰۱/۵۱۱۳۲۰۵۵۰۰۲۰۰۰۱/ کد پروژه : ۷۶۲
۵
جدول ۴ – فهرست شایستگی های استاندارد آموزشی / فهرست مراحل کار استاندارد ارزشیابی :
ردیف عناوین شایستگی/توانایی یا عناوین مراحل کار
میزان ساعت آموزش
تئوری عملی جمع
۱۲ ۶ ۱ تعاریف و مفاهیم پایه میراث فرهنگی ۶
۲۵ ۱۹ ۲ بررسی رابطه فرهنگ و مذاهب ۶
۱۶ ۱۴ ۳ بررسی رابطه فرهنگ و اقلیم ۲
۱۹ ۱۳ ۴ استفاده از زبان،گویش و ادبیات محلی در گردشگری فرهنگی ۶
۱۸ ۱۳ ۵ کاربرد موسیقی سنتی در گردشگری فرهنگی ۵
۲۹ ۲۳ ۶ بررسی جشن ها و قدمت آن در فرهنگ ۶
۲۲ ۱۸ ۷ بررسی رابطه ی فرهنگ و بازی های محلی ۴
۲۹ ۲۰ ۸ بررسی رابطه ی فرهنگ و صنایع دستی ۹
۱۸ ۱۴ ۹ بررسی رابطه ی فرهنگ و غذاهای بومی و محلی ۴
۳۸ ۳۴ ۱۰ برنامه ریزی و اجرای بسته ی سفر گردشگری فرهنگی ۴
۱۱ کارورزی –
۱۲ پروژه –
۲۲۶ ۱۷۴ جمع کل ۵۲
را عنوان استاندارد : راهنمای گردشگری فرهنگی
کد استاندارد ۵۱۱۳۲۰۵۵۰۰۲۰۰۰۱
۱۴۰۱/۵۱۱۳۲۰۵۵۰۰۲۰۰۰۱/ کد پروژه : ۷۶۲
۶
جدول ۵- نقشه کار عملی ) نسخه آزمونگر و آزمونشونده (
-۱ شما به عنوان راهنمای گردشگری فرهنگی در مورد چهار استان گیلان-اصفهان-زنجان-همدان به سوالات ذیل به عنوان راهنما پاسخ دهید.
الف- ۴ نمونه صنایع دستی نام برده و نشان دهید
ب- ۴ نمونه غذای محلی نام ببرید
ج- ۴نمونه بازی های محلی آنها را نام ببرید.
۷دستگاه موسیقی سنتی ایران را نام برده و توضیحات دستگاههایی که آزمونگر از شما میپرسد را ارائه دهید – ۲
-۳ تصاویر یا نمونه های ارائه شده به عنوان لباسهای محلی مربوط به کدام استان یا اقوام یا ایل عشایری میباشد.
الف-لباس محلی مردان آذری
ب-لباس محلی مردمان خراسان جنوبی
ج-لباس محلی زنان و مردان بوشهر
د- لباس محلی مردان لر
ه- لباس محلی مردان ایل ترکمن
-۴ به عنوان گردشگر فرهنگی در مورد ایل بختیاری و ایل قشقایی توضیحات کاملی نسبت به موارد ذیل ارائه دهید.
الف-در کدام منطقه واقع شده اند
ب-نحوه برگزاری جشنهای سنتی
ج- نحوه برگزاری جشن عروسی
د-غذاهای محلی ) ۲ مورد(
ه-بازیهای محلی ) ۲ مورد(
ر- موسیقی سنتی
ز- لباسهای بومی و محلی را از بین نمونه های ارائه شده در کارگاه سنجش تشخیص و نشان دهید.
و- صنایع دستی) یک مورد(
۲ نمونه از مراسمات مذهبی که در کشور ایران برگزار میشود و میتواند در جذب گردشگر موثر باشد را نام برده و در مورد تاریخچه و نحوه -۵
برگزاری مراسم توضیحاتی ارائه دهید.
-۶ به سوالات ذیل پاسخ کامل دهید:
الف(جشن کشت
ب(قالیشویان کاشان
ج(جشن آق آش
-۷ چه ویژگی هایی در تنطیم بسته سفر میبایست مورد توجه قرار گیرد؟) ۴ مورد نام ببرید(
و همچنین هزینه هایی که در بستن برنامه سفر باید به آن توجه کنید چیست؟) ۴ مورد(
-۸ آثار ثبت شده ایران در میراث جهانی یونسکو چه تعداد میباشد ؟) ۸مورد را نام ببرید( و با توجه به تصاویر نشان داده شده توسط آزمونگر
تشخیص دهید کدام آثار به ثبت جهانی رسیده است؟
-۹ در مورد رابطه ی اقلیم و نوع پوشش مردم توضیحاتی ارائه دهید.
را عنوان استاندارد : راهنمای گردشگری فرهنگی
کد استاندارد ۵۱۱۳۲۰۵۵۰۰۲۰۰۰۱
۱۴۰۱/۵۱۱۳۲۰۵۵۰۰۲۰۰۰۱/ کد پروژه : ۷۶۲
۷
جدول ۶- توضیحات نقشه عملی : ) نسخه آزمونگر و آزمونشونده (
جدول ۷ – توضیح مختصر فرآیند اجرای پروژه: ) نسخه آزمونگر (
اهداف پروژه:
 تولیدی  فرایندی
در این پروژه :
. نمی باشد  . ۱( زمان انجام فرایند حائز اهمیت میباشد
. نمی باشد  . ۲( رعایت توالی انجام مراحل فعالیت مهم میباشد
 . نمی باشد  . ۳( مقدار استفاده از مواد مصرفی دارای اهمیت میباشد
. نمی باشد  . ۴( ساخت محصول جز موارد با اهمیت پروژه میباشد
. نمی باشد  . ۵( رعایت نکات ایمنی و حفاظتی الزامی میباشد
… )۶
جدول ۸ – نمرات کاهشی ) نسخه آزمونگر (
افزودن مواد مصرفی / زمان ، با کسر نمره مجاز نیست مجاز هست
زمان اجرای
فرایند
در صورت عدم رعایت زمان
بندی در اجرای مراحل کاری
تا نیم ساعت نیم تا یکساعت
…. درصد از کل بارم کم می شود …… درصد از کل بارم کم می شود.
مقدار مواد
مصرفی
در صورت عدم رعایت میزان
مواد مصرفی ….. درصد از کل بارم کم می شود
را عنوان استاندارد : راهنمای گردشگری فرهنگی
کد استاندارد ۵۱۱۳۲۰۵۵۰۰۲۰۰۰۱
۱۴۰۱/۵۱۱۳۲۰۵۵۰۰۲۰۰۰۱/ کد پروژه : ۷۶۲
۸
جدول ۹ ) نسخه آزمونگر ( جدول ۱۰ ) نسخه آزمونگر و آزمونشونده (
نکات یا مواردی که در اجرای پروژه توسط آزمونگر رعایت آن الزامی
است:
-۱ توضیحات لازم در مورد پروژه به آزمون دهنده ارائه شود.
-۲ تجهیزات مرتبط با پروژه در کارگاه سنجش قبل آزمون توسط
آزمونگر چک شود.
نکات یا مواردی که در اجرای پروژه توسط آزمون دهنده رعایت آن الزامی
است:….
-۱ در زمان آزمون از تلفن همراه استفاده نشود و تلفن
همراه خاموش باشد.
-۲ به زمان آزمون توجه فرمایید.
-۳ نظافت کارگاه را رعایت نمایید.
را عنوان استاندارد : راهنمای گردشگری فرهنگی
کد استاندارد ۵۱۱۳۲۰۵۵۰۰۲۰۰۰۱
۱۴۰۱/۵۱۱۳۲۰۵۵۰۰۲۰۰۰۱/ کد پروژه : ۷۶۲
۹
جدول ۱۱ – فرایند اجرای پروژه ) نسخه آزمونشونده (
توالی
فرایندکار
ی
عنوان فعالیت)عنصر
شایستگی(
شماره
شایستگ
یها
ریز فعالیت یا چگونگی روند انجام کار
مدت
انجام
کار-
دقیقه
بارم
مقیاس
کمی کیف
ی
۱
بررسی رابطه فرهنگ و بازی
های محلی
استفاده از گویش و ادبیات
محلی در گردشگری فرهنگی
بررسی رابطه فرهنگ و غذاهای
بومی و محلی
معرفی و تشخیص صنایع دستی استان گیلان از بین نمونه ها )هر کدام ۴
مورد(
۷ ۷
*
معرفی غذای محلی گیلان )هر کدام ۴ مورد( *
معرفی بازی های محلی گیلان )هر کدام ۴ مورد( *
معرفی سوغاتی های خوراکی گیلان )هر کدام ۴ مورد( *
معرفی گویش و زبان محلی مردم استانهای گیلان *
معرفی و تشخیص صنایع دستی استان اصفهان از بین نمونه ها )هر کدام ۴
مورد(
۷ ۷
*
معرفی غذای محلی اصفهان )هر کدام ۴ مورد( *
معرفی بازی های محلی اصفهان )هر کدام ۴ مورد( *
معرفی سوغاتی های خوراکی اصفهان )هر کدام ۴ مورد( *
معرفی گویش و زبان محلی مردم استان اصفهان *
معرفی و تشخیص صنایع دستی استان زنجان از بین نمونه ها )هر کدام ۴
مورد(
۷ ۷
*
معرفی غذای محلی زنجان هر کدام ۴ مورد( *
معرفی بازی های محلی زنجان )هر کدام ۴ مورد( *
معرفی سوغاتی های خوراکی زنجان )هر کدام ۴ مورد( *
معرفی گویش و زبان محلی مردم استان زنجان *
معرفی و تشخیص صنایع دستی استان همدان از بین نمونه ها
)هر کدام ۴ مورد(
۷ ۷
*
معرفی غذای محلی همدان )هر کدام ۴ مورد( *
معرفی بازی های محلی همدان )هر کدام ۴ مورد( *
معرفی سوغاتی های خوراکی همدان )هر کدام ۴ مورد( *
معرفی گویش و زبان محلی مردم همدان *
۲ کاربرد موسیقی سنتی در
۸ گردشگری فرهنگی ذکر نام صحیح ۷ دستگاه موسیقی سنتی ایران ۵ *
را عنوان استاندارد : راهنمای گردشگری فرهنگی
کد استاندارد ۵۱۱۳۲۰۵۵۰۰۲۰۰۰۱
۱۴۰۱/۵۱۱۳۲۰۵۵۰۰۲۰۰۰۱/ کد پروژه : ۷۶۲
۱۰
توضیح دستگاههای موسیقی به انتخاب آزمونگر) ۲مورد( *
*
۳ بررسی رابطه فرهنگ و صنایع
دستی
تشخیص لباس محلی مردان آذری
۴
* ۲
* تشخیص لباس محلی مردان خراسان جنوبی ۲
* تشخیص لباس محلی زنان و مردان بوشهر ۴
* تشخیص لباس محلی مردان لر ۲
* تشخیص صحیح لباس مردان ایل ترکمن ۲
۴
بررسی جشنها و قدمت در
فرهنگ
بررسی رابطه فرهنگ و صنایع
دستی
کاربرد موسیقی سنتی در
گردشگری فرهنگی
بررسی رابطه فرهنگ و بازی
های محلی
بررسی رابطه فرهنگ و اقلیم
بررسی رابطه فرهنگ و غذاهای
بومی و محلی
*
تشخیص و ذکر نام صحیح مناطقی که ایل بختیاری در آن واقع شده است
۹ ۱۲
*
معرفی نام و نمایش صنایع دستی ایل بختیاری *
توضیح نحوه برگزاری جشنهای سنتی ایل بختیاری )یک مورد( *
توضیح نحوه برگزاری جشنهای عروسی *
معرفی غذای محلی ایل بختیاری ) ۲ مورد( *
معرفی بازی های محلی ایل بختیاری ) ۲ مورد( *
معرفی موسیقی سنتی ایل بختیاری *
تشخیص صحیح لباس محلی مردان و زنان ایل بختیاری *
تشخیص و ذکر نام صحیح مناطقی که ایل قشقایی در آن واقع شده است
۹ ۱۲
*
معرفی نام و نمایش صنایع دستی ایل قشقایی )یک مورد( *
توضیح نحوه برگزاری جشنهای سنتی ایل قشقایی )یک مورد( *
توضیح نحوه برگزاری جشنهای عروسی *
معرفی غذای محلی ایل قشقایی ) ۲ مورد( *
معرفی بازی های محلی ایل قشقایی ) ۲ مورد( *
معرفی موسیقی سنتی ایل قشقایی *
تشخیص صحیح لباس محلی مردان و زنان ایل قشقایی *
را عنوان استاندارد : راهنمای گردشگری فرهنگی
کد استاندارد ۵۱۱۳۲۰۵۵۰۰۲۰۰۰۱
۱۴۰۱/۵۱۱۳۲۰۵۵۰۰۲۰۰۰۱/ کد پروژه : ۷۶۲
۱۱
*
۵ بررسی رابطه فرهنگ و مذهب
توضیح کامل جشن کشت
۱۲ ۹
*
توضیح کامل مراسم قالیشویان کاشان *
توضیح کامل درباره جشن آق آش *
*
۶
برنامه ریزی و اجرای بسته
سفر فرهنگی
مواری که در تنظیم بسته سفر حائز اهمیت میباشد) ۴ مورد(
۸ ۵
*
ذکر هزینه هایی که در بستن برنامه سفر باید مورد توجه قرار گیرد. ) ۴ مورد( *
*
۷
تعاریف و مفاهیم میراث
فرهنگی
تعداد آثار ثبت شده ایران در میراث جهانی یونسکو
۶ ۳
*
ذکر نام آثار ثبت شده ایران در میراث جهانی) ۸ مورد( *
تشخیص صحیح آثار ثبت شده در میراث جهانی یونسکو از روی تصویر *
*
* ۳ ۸ بررسی رابطه فرهنگ و اقلیم ارائه توضیحاتی در مورد رابطه بین اقلیم و پوشش مردم ۲
را عنوان استاندارد : راهنمای گردشگری فرهنگی
کد استاندارد ۵۱۱۳۲۰۵۵۰۰۲۰۰۰۱
۱۴۰۱/۵۱۱۳۲۰۵۵۰۰۲۰۰۰۱/ کد پروژه : ۷۶۲
۱۲
جدول ۱۲ – لیست تجهیزات ) نسخه رئیس حوزه سنجش ، مسؤول آزمون و آزمونگر (
ردیف نام تجهیزات مشخصات فنی تعداد واحد سنجه آزمونگر آزمونشونده توضیحات
* ۱ میز مربی چوبی ۱
* ۲ صندلی کارآموز چرخدار ۱
* ۳ صندلی مربی چوبی ۱
* ۴ میز کارآموز چوبی ۱
* ۵ نقشه استانها بدون ذکر نام استانها نقشه استانهای ایران ۱
۶
تصویر یا نمونه صنایع دستی استانها
و ایلها و اقوام گفته شده در پروژه ها
تصاویر کاغذی یا
نمونه واقعی
* ۱
۷
تصویر یا نمونه لباس محلی استانها
و ایلها و اقوام گفته شده در پروژه ها
تصاویر کاغذی یا
نمونه عروسکی یا
نمونه واقعی
* ۱
جدول ۱۳ – لیست ابزارآلات ) نسخه رئیس حوزه سنجش ، مسؤول آزمون و آزمونگر (
ردیف نام ابزارآلات مشخصات فنی تعداد واحد سنجه آزمونگر آزمونشونده توضیحات
* * ۱ خودکار ۱
۲
۳
۴
۵
را عنوان استاندارد : راهنمای گردشگری فرهنگی
کد استاندارد ۵۱۱۳۲۰۵۵۰۰۲۰۰۰۱
۱۴۰۱/۵۱۱۳۲۰۵۵۰۰۲۰۰۰۱/ کد پروژه : ۷۶۲
۱۳
جدول ۱۴ – لیست مواد مصرفی و قیمت ) نسخه رئیس حوزه سنجش ، مسؤول آزمون و آزمونگر (
ردیف نام مواد مصرفی مشخصات فنی تعداد واحد سنجه
قیمت واحد
به ریال
آزمونگر آزمونشونده توضیحات
* * ۱ بسته ۱۵۰۰۰۰۰ A ۱ کاغذ ۴
۲
۳
۴
۵
را عنوان استاندارد : راهنمای گردشگری فرهنگی
کد استاندارد ۵۱۱۳۲۰۵۵۰۰۲۰۰۰۱
۱۴۰۱/۵۱۱۳۲۰۵۵۰۰۲۰۰۰۱/ کد پروژه : ۷۶۲
۱۴
جدول ۱۵ – چک لیست معیار های نگرشی ) نسخه آزمونگر (
نام و نام خانوادگی آزمون شونده: ک د م ل ی : تاریخ آزمون: ساعت شروع: ساعت پایان:
ردیف مهارت های توانائی اشتغال شایستگی ها
طیف
نمره داوطلب
هرگز گاهی معمولا اغلب همیشه
۱ ۰,۷۵ ۰.۵ ۰.۲۵ ۰
۱
اخلاق کاری
اعتماد به نفس و خود اتکائی نشان می دهد
۲ مسئولیت پذیر است
۳ با مباهات کار می کند
۴ مسئولیت رفتارهایش را می پذیرد
۵ خویشتن دار است و در یک روش کنترل شده کارمی کند
۶ درگفتار، عمل و کردار، بلوغ از خود نشان می دهد
۷ کارش را خود ارزیابی می کند
۸
مسئولیت پذیری
کار را سازماندهی و زمان را به طور موثر مدیریت می کند
۹ توانائی تکمیل تکالیف در زمان مقرر را ازخود به نمایش می گذارد
۱۰ ازدستورات شفاهی، بصری و کتبی پیروی می کند
۱۱ از موادمصرفی، ابزارآلات خوب مواظبت می کند
۱۲
استدلال و حل مساله
با تغییرات خواسته های شغلی تطابق پذیری دارد
۱۳ منطقی است و قضاوت های عینی می سازد
۱۴ روش ها و قواعد را می فهمد
۱۵ ابتکار نشان می دهد
۱۶
سلامتی و عادات ایمنی
سرعت تولیدوآهنگ کاری خوب دارد
۱۷ نسبت به حفاظت و ایمنی تجهیزات و دستگاه ها اهتمام لازم دارد
۱۸ به شیوه مناسب و آراستگی لباس می پوشد
۱۹ موقعیت های استرس زا را تشخیص میدهد
۲۰ موقعیت های استرس زا را به راحتی مدیریت می کند.
جمع کل
آزمونگر اول آزمونگر دوم ناظر آزمون
نام و نام خانوادگی و امضاء : نام و نام خانوادگی و امضاء : نام و نام خانوادگی و امضاء :
[Type here]