بسمه تعالی
ارزشیابی مهارتی با الگوی سنجش عملکردی
» پایانی « پروژه آزمون عملی
گروه شغلی : گردشگری
عنوان استاندارد : راهنمای عمومی گردشگری
۵ ۱ ۱ ۳ ۲ ۰ ۵ ۵ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ کد استاندارد : ۱
۱۴۰۱/۵ ۱ ۱ ۳ ۲ ۰ ۵ ۵ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱/ کد پروژه : ۶۷۳
زمان آزمون : ۶۰ دقیقه
۱۴۰۱/ ۰۷/ تاریخ تدوین پروژه آزمون : ۲۶
عنوان استاندارد : راهنمای عمومی گردشگری
۵ ۱ ۱ ۳ ۲ ۰ ۵ ۵ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ کد استاندارد : ۱
۱۴۰۱/۵ ۱ ۱ ۳ ۲ ۰ ۵ ۵ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱/ کدپروژه: ۶۷۳
۲
جدول ۱
فهرست محتوی پروژه
ردیف فهرست محتوی
۱ تهیه کنندگان
۲ مشخصات استاندارد آموزشی
۳ توضیح مختصر در مورد پروژه
۴ نقشه کار عملی
۵ دستورالعمل)فرایند ( اجرای پروژه
۶ لیست تجهیزات
۷ لیست ابزارآلات
۸ لیست مواد مصرفی
۹ امتیازبندی
۱۰ چک لیست معیار های نگرشی
۱۱ نتیجه نهایی
عنوان استاندارد : راهنمای عمومی گردشگری
۵ ۱ ۱ ۳ ۲ ۰ ۵ ۵ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ کد استاندارد : ۱
۱۴۰۱/۵ ۱ ۱ ۳ ۲ ۰ ۵ ۵ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱/ کدپروژه: ۶۷۳
۳
جدول ۲ – تهیه کنندگان :
ردیف نام و نام خانوادگی تحصیلات سابقه آموزشی)سال( سایر اطلاعات
۱
آذین ایزدی آخرین مدرک تحصیلی سابقه فعالیت مربی دولتی
تلفن ثابت :
کارشناسی ارشد تلفن همراه :
رشته تحصیلی سابقه فعالیت مربی غیر دولتی ایمیل :
برنامه ریزی گردشگری ۹ سال آدرس :همدان
۲
زهرا قجر جزی آخرین مدرک تحصیلی سابقه فعالیت مربی دولتی
تلفن ثابت :
کارشناسی ارشد تلفن همراه :
رشته تحصیلی سابقه فعالیت مربی غیر دولتی ایمیل :
مدیریت گردشگری ۶ سال آدرس :تهران
۳
هژیر آسا آخرین مدرک تحصیلی سابقه فعالیت مربی دولتی
تلفن ثابت :
کارشناسی ارشد ۴ سال تلفن همراه :
رشته تحصیلی سابقه فعالیت مربی غیر دولتی ایمیل :
جغرافیا ۱۵ سال آدرس : تهران
۴
مژگان خرم فر آخرین مدرک تحصیلی سابقه فعالیت مربی دولتی
تلفن ثابت :
کارشناسی تلفن همراه :
رشته تحصیلی سابقه فعالیت مربی غیر دولتی
ایمیل :
ادبیات ۱۵ سال آدرس: تهران
عنوان استاندارد : راهنمای عمومی گردشگری
۵ ۱ ۱ ۳ ۲ ۰ ۵ ۵ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ کد استاندارد : ۱
۱۴۰۱/۵ ۱ ۱ ۳ ۲ ۰ ۵ ۵ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱/ کدپروژه: ۶۷۳
۴
:  استاندارد ارزشیابی /  جدول ۳ – مشخصات استاندارد آموزشی
خوشه : خدمات گروه: گردشگری
نام استاندارد کد استاندارد:
میزان
ساعت
آموزشی
تئوری ۱۱۳
۵ ۱ ۱ ۳ ۲ ۰ ۵ ۵ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ راهنمای عمومی گردشگری ۰
۱
عملی ۱۸۷
پروژه
کارورزی
جدول ۴ – فهرست شایستگی های استاندارد آموزشی / فهرست مراحل کار استاندارد ارزشیابی :
ردیف عناوین شایستگی/توانایی یا عناوین مراحل کار
میزان ساعت آموزش
تئوری عملی جمع
۱ کلیات و مفاهیم پایه صنعت گردشگری ۲۰ ۱۲ ۸
۲ بررسی ویژگی های جغرافیایی ایران ۳۴ ۲۱ ۱۳
۳ بررسی ویژگی های تاریخی ایران ۴۹ ۳۶ ۱۳
۴ بررسی ویژگی های فرهنگی و ارتباط با مردم شناسی ۲۴ ۱۲ ۱۲
۵ بررسی روحیات ملل ۱۱ ۶ ۵
۶ بررسی صنایع دستی ایران از دیدگاه گردشگری ۳۰ ۱۸ ۱۲
۷ بررسی معماری ایران از دیدگاه گردشگری ۴۳ ۲۸ ۱۵
۸ سخنوری و فن بیان ۹ ۴ ۵
۹ الگوهای رفتاری بین المللی ۱۰ ۴ ۶
۱۰ قوانین و مقررات مرتبط با صنعت گردشگری ۱۸ ۱۰ ۸
۱۱ بررسی مذاهب گوناگون ۲۳ ۱۷ ۶
۱۲ سازماندهی ،برنامه ریزی و اجرای تورهای گردشگری ۲۹ ۱۹ ۱۰
جمع کل ۳۳۰ ۱۸۷ ۱۱۳
عنوان استاندارد : راهنمای عمومی گردشگری
۵ ۱ ۱ ۳ ۲ ۰ ۵ ۵ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ کد استاندارد : ۱
۱۴۰۱/۵ ۱ ۱ ۳ ۲ ۰ ۵ ۵ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱/ کدپروژه: ۶۷۳
۵
جدول ۵- نقشه کار عملی ) نسخه آزمونگر و آزمونشونده (
-۱ آقای نعمتی قصد سفر به شهرمقدس مشهد را دارد جهت رزرو اقامتگاه در شهر مقصد چه اقامتگاههایی را به عنوان
راهنما پیشنهاد میکنید؟
۲ – شما به عنوان راهنما تفاوت بین اقامتگاه ها را چگونه به آقای نعمتی بیان می کنید؟
-۳ آقای نعمتی از چه وسایل حمل و نقلی جهت سفر به شهر مشهد مقدس میتواند استفاده کند ؟ در مورد ویژگی های
انواع وسایل حمل و نقل توضیحات کاملی به عنوان راهنما به ایشان ارائه بفرمایید.
-۴ شما به عنوان یک گردشگر قصد بازدید از جاذبه گردشگری عمارت عالی قاپو را دارید:
-۱ این جاذبه جزء کدام دسته از جاذبه های گردشگری می باشد.
-۲ جاذبه مدنظر در کدام استان قرار دارد از روی نقشه نمایش دهید.
-۳ تصاویر این جاذبه را از بین تصاویر نمایش داده شده نشان دهید.
-۵ از شما به عنوان گردشگر خواسته شده در سفر ایران گردی که داشته اید از آداب و رسوم و سنن و زبان اقوام )آذری (
توضیحاتی کامل ارائه دهید و از روی نقشه نواحی که این اقوام در آنجا زندگی می کنند را نشان دهید.
-۶ فرض کنید شما به عنوان گردشگر قصد سفر ایران گردی به استان )اصفهان( را دارید. دو سوغات و صنایع دستی استان را
نام برده و نشان دهید.دو بنای تاریخی آن را از روی تصاویر نشان دهید. برای رزرو تور به کدام نوع آژانس مراجعه
میکنید.راجع به نوع آژانس توضیحاتی کامل ارائه دهید. استان مدنظر را در نقشه نشان دهید.
-۷ اگر شما به عنوان یک گردشگر بخواهید به کشور )ژاپن(سفر کنید قبل از سفر لازم است از روحیات ملل آن اطلاعاتی کسب
کنید، اطلاعات کسب شده را کامل بیان کنید.کشور مربوطه را بر روی نقشه نشان دهید.
-۸ صنایع دستی نام برده را نشان دهید و بگویید محصول کدام استان است و کدام نوع از صنایع دستی گفته شده می تواند در
ایجاد مشاغل خانگی مؤثر باشد؟
الف( گلیم ب( ترمه پ( مینا
-۹ راجع به سبک معماری )کاخ قصر شیرین(و )مسجد گوهر شاد( طبق تحقیقاتی که به عنوان یک گردشگر داشتید در ۳ سطر
توضیحاتی ارائه دهید.
-۱۰ به فرض اینکه دوست شما به همراه خانواده شان که شامل افراد سالخورده ، کودک ، خانم و آقا می باشند امشب میهمان
شما و خانواده در رستورانی خواهند بود لطفا نحوه معرفی و آشنایی دوستان به خانواده ، آداب دست دادن و آداب صرف غذا
در رستوران را از دیدگاه میزبان و میهمان توضیح دهید.
-۱۱ در سفری که جهت آشنایی با ویژگی های ) ایل قشقایی( داشته اید برای ما توضیحاتی به شرح زیر ارائه دهید.
)زبان- استان محل زندگی- منطقه ییلاق و قشلاق -آداب و رسوم آنها در اعیاد و جشنها- نوع پوشش مردان وزنان (
عنوان استاندارد : راهنمای عمومی گردشگری
۵ ۱ ۱ ۳ ۲ ۰ ۵ ۵ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ کد استاندارد : ۱
۱۴۰۱/۵ ۱ ۱ ۳ ۲ ۰ ۵ ۵ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱/ کدپروژه: ۶۷۳
۶
-۱۲ شما به عنوان راهنمای گردشگری تحقیقی راجع به مذاهب ملل شرق)دین هندو( و ادیان الهی)دین مسیح( داشته اید
،توضیحات کاملی ارائه دهید.
عنوان استاندارد : راهنمای عمومی گردشگری
۵ ۱ ۱ ۳ ۲ ۰ ۵ ۵ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ کد استاندارد : ۱
۱۴۰۱/۵ ۱ ۱ ۳ ۲ ۰ ۵ ۵ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱/ کدپروژه: ۶۷۳
۷
جدول ۶- توضیحات نقشه عملی : ) نسخه آزمونگر و آزمونشونده (
جدول ۷ – توضیح مختصر فرآیند اجرای پروژه: ) نسخه آزمونگر (
اهداف پروژه:
 تولیدی  فرایندی
در این پروژه :
. نمی باشد  . ۱( زمان انجام فرایند حائز اهمیت میباشد
. نمی باشد  . ۲( رعایت توالی انجام مراحل فعالیت مهم میباشد
 . نمی باشد  . ۳( مقدار استفاده از مواد مصرفی دارای اهمیت میباشد
. نمی باشد  . ۴( ساخت محصول جز موارد با اهمیت پروژه میباشد
. نمی باشد  . ۵( رعایت نکات ایمنی و حفاظتی الزامی میباشد
جدول ۸ – نمرات کاهشی ) نسخه آزمونگر (
افزودن مواد مصرفی / زمان ، با کسر نمره مجاز نیست مجاز هست
زمان اجرای
فرایند
در صورت عدم رعایت زمان
بندی در اجرای مراحل کاری –
تا نیم ساعت نیم تا یکساعت
…… درصد از کل بارم کم می شود …… درصد از کل بارم کم می شود.
مقدار مواد
مصرفی
در صورت عدم رعایت
میزان مواد مصرفی – ….. درصد از کل بارم کم می شود
عنوان استاندارد : راهنمای عمومی گردشگری
۵ ۱ ۱ ۳ ۲ ۰ ۵ ۵ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ کد استاندارد : ۱
۱۴۰۱/۵ ۱ ۱ ۳ ۲ ۰ ۵ ۵ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱/ کدپروژه: ۶۷۳
۸
جدول ۹ ) نسخه آزمونگر ( جدول ۱۰ ) نسخه آزمونگر و آزمونشونده (
نکات یا مواردی که در اجرای پروژه توسط آزمونگر رعایت آن
الزامی است:
-۱ توضیحات لازم در مورد پروژه به آزمون دهنده ارائه شود.
-۲ تجهیزات مرتبط با پروژه در کارگاه سنجش قبل آزمون
توسط آزمونگر چک شود.
نکات یا مواردی که در اجرای پروژه توسط آزمون دهنده رعایت آن
الزامی است:
-۱ در زمان آزمون از تلفن همراه استفاده نشود و تلفن همراه
خاموش باشد.
-۲ به زمان آزمون توجه فرمایید.
-۳ نظافت کارگاه را رعایت نمایید.
-۴ تمامی جداول موجود در پروژه را در ابتدای آزمون
مطالعه فرمایید.
عنوان استاندارد : راهنمای عمومی گردشگری
۵ ۱ ۱ ۳ ۲ ۰ ۵ ۵ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ کد استاندارد : ۱
۱۴۰۱/۵ ۱ ۱ ۳ ۲ ۰ ۵ ۵ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱/ کدپروژه: ۶۷۳
۹
جدول ۱۱ – فرایند اجرای پروژه ) نسخه آزمونشونده (
توالی
فرایند
کاری
عنوان فعالیت)عنصر
شایستگی(
شماره
شایست
گیها
ریز فعالیت یا چگونگی روند انجام کار
مدت
انجام
کار-
دقیقه
بار
م
مقیاس
کم
ی
کیف
ی
مرحله
اول و
دوم
وسوم
کلیات و مفاهیم پایه
صنعت گردشگری
۱ بررسی انواع اقامتگاهها
۱۸ ۷
*
۱ تشریح تفاوت بین اقامتگاهها *
۱
کاربرد انواع روشهای حمل و نقل و ویژگی ها و مزایای
استفاده ازآنها
*
مرحله
چهارم
بررسی ویژگی های
جغرافیایی ایران
۱و ۲ شناخت جاذبه های گردشگری
۸ ۵
*
۲ بکارگیری نقشه
*
مرحله
پنجم
بررسی ویژگی های
فرهنگی و ارتباط آن با
مردم شناسی
۴ تجزیه و تحلیل آداب و رسوم سنن و زبان اقوام گفته شده
۱۴ در پروژه ۵
*
۴
*
نمایش مسیرهای گردشگری بر روی نقشه
مرحله
ششم
بررسی صنایع دستی
ایران از دیدگاه
گردشگری
۶
تشریح و نمایش انواع صنایع دستی و بنای تاریخی در
مناطق مختلف گفته شده
۱۱ ۶
*
قوانین و مقررات مرتبط
با صنعت گردشگری
۱۰
تشخیص نوع آژانس و نوع فعالیت و وظایف دفتر خدمات
مسافرتی و جهانگردی
*
مرحله
هفتم
۷ بررسی روحیات ملل ۵ تجزیه و تحلیل و بررسی روحیات ملل گفته شده ۵
*
مرحله
هشتم
بررسی صنایع دستی
ایران از دیدگاه
گردشگری
۶
صنایع دستی محصول کدام استان است.
استفاده از صنایع دستی در ایجاد مشاغل خانگی
۴ ۵
*
مرحله
نهم
بررسی معماری ایران از
دیدگاه گردشگری
۷
ارائه نتایج تحقیق از سبک های معماری مکان های گفته شده
در پروژه
۴ ۶
*
مرحله
دهم
الگوهای رفتاری بین
الملل
۹ تشریح و بررسی روشهای رفتاری میهمان
۶ ۷
*
۹ تشریح و بررسی روشهای رفتاری میزبان *
مرحله
یازده
م
بررسی ویژگی های
فرهنگی و ارتباط آن با
مردم شناسی
۱۳ ۴ بررسی ویژگی فرهنگی ایل ذکر شده در پروژه ۸
*
مرحله
دوازده
م
۱۰ بررسی مذاهب گوناگون ۱۱ تجزیه و تحلیلی مذاهب گفته شده در پروژه ۶
*
عنوان استاندارد : راهنمای عمومی گردشگری
۵ ۱ ۱ ۳ ۲ ۰ ۵ ۵ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ کد استاندارد : ۱
۱۴۰۱/۵ ۱ ۱ ۳ ۲ ۰ ۵ ۵ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱/ کدپروژه: ۶۷۳
۱۰
جدول ۱۲ – لیست تجهیزات ) نسخه رئیس حوزه سنجش ، مسؤول آزمون و آزمونگر (
ردیف نام تجهیزات مشخصات فنی تعداد واحد سنجه آزمونگر آزمونشونده توضیحات
* * ۱ میز مربی چوبی ۱
* ۲ صندلی کارآموز چرخدار ۱
* * ۳ صندلی مربی چوبی ۱
* ۴ میز کارآموز چوبی ۱
* ۵ نقشه استانها نقشه استانهای ایران ۱
* ۶ نقشه جهان کاغذی ۱
* ۷ نمونه صنایع دستی استانها ۱
* ۸ نمونه پوشش لباسهای محلی اقوام و عشایر پارچه ای ۱
* ۹ تصویر بناهای تاریخی چوبی-کاغذی ۱
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
جدول ۱۳ – لیست ابزارآلات ) نسخه رئیس حوزه سنجش ، مسؤول آزمون و آزمونگر (
ردیف نام ابزارآلات مشخصات فنی تعداد واحد سنجه آزمونگر آزمونشونده توضیحات
* * ۱ خودکار ۱
۲
۳
۴
۵
جدول ۱۴ – لیست مواد مصرفی و قیمت ) نسخه رئیس حوزه سنجش ، مسؤول آزمون و آزمونگر (
ردیف نام مواد مصرفی مشخصات فنی تعداد واحد سنجه
قیمت واحد
به ریال
آزمونگر آزمونشونده توضیحات
* * ۱ بسته ۱۵۰۰۰۰۰ A ۱ کاغذ ۴
۲
۳
۴
۵
عنوان استاندارد : راهنمای عمومی گردشگری
۵ ۱ ۱ ۳ ۲ ۰ ۵ ۵ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ کد استاندارد : ۱
۱۴۰۱/۵ ۱ ۱ ۳ ۲ ۰ ۵ ۵ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱/ کدپروژه: ۶۷۳
۱۱
جدول ۱۵ – چک لیست معیار های نگرشی ) نسخه آزمونگر (
نام و نام خانوادگی آزمون شونده: ک د ملی: تاریخ آزمون: ساعت شروع: ساعت پایان:
ردیف
مهارت های توانائی
اشتغال
شایستگی ها
طیف
نمره داوطلب
هرگز گاهی معمولا اغلب همیشه
۱ ۰,۷۵ ۰.۵ ۰.۲۵ ۰
۱
اخلاق کاری
اعتماد به نفس و خود اتکائی نشان می دهد
۲ مسئولیت پذیر است
۳ با مباهات کار می کند
۴ مسئولیت رفتارهایش را می پذیرد
۵ خویشتن دار است و در یک روش کنترل شده کارمی کند
۶ درگفتار، عمل و کردار، بلوغ از خود نشان می دهد
۷ کارش را خود ارزیابی می کند
۸
مسئولیت پذیری
کار را سازماندهی و زمان را به طور موثر مدیریت می کند
۹ توانائی تکمیل تکالیف در زمان مقرر را ازخود به نمایش می گذارد
۱۰ ازدستورات شفاهی، بصری و کتبی پیروی می کند
۱۱ از موادمصرفی، ابزارآلات خوب مواظبت می کند
۱۲
استدلال و حل مساله
با تغییرات خواسته های شغلی تطابق پذیری دارد
۱۳ منطقی است و قضاوت های عینی می سازد
۱۴ روش ها و قواعد را می فهمد
۱۵ ابتکار نشان می دهد
۱۶
سلامتی و عادات ایمنی
سرعت تولیدوآهنگ کاری خوب دارد
۱۷ نسبت به حفاظت و ایمنی تجهیزات و دستگاه ها اهتمام لازم دارد
۱۸ به شیوه مناسب و آراستگی لباس می پوشد
۱۹ موقعیت های استرس زا را تشخیص میدهد
۲۰ موقعیت های استرس زا را به راحتی مدیریت می کند.
جمع کل
آزمونگر اول آزمونگر دوم ناظر آزمون
نام و نام خانوادگی و امضاء : نام و نام خانوادگی و امضاء : نام و نام خانوادگی و امضاء :
غیر قابل استناد
بسمه تعالی
ارزشیابی مهارتی با الگوی سنجش عملکردی
» پایانی « پروژه آزمون عملی
گروه شغلی : گردشگری
عنوان استاندارد : راهنمای عمومی گردشگری
۵ ۱ ۱ ۳ ۲ ۰ ۵ ۵ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ کد استاندارد : ۱
۱۴۰۱/۵ ۱ ۱ ۳ ۲ ۰ ۵ ۵ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱/ کد پروژه : ۶۷۴
زمان آزمون : ۶۰ دقیقه
۱۴۰۱/ ۰۷/ تاریخ تدوین پروژه آزمون : ۲۶
عنوان استاندارد : راهنمای عمومی گردشگری
۵ ۱ ۱ ۳ ۲ ۰ ۵ ۵ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ کد استاندارد : ۱
۱۴۰۱/۵ ۱ ۱ ۳ ۲ ۰ ۵ ۵ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱/ کدپروژه: ۶۷۴
۲
جدول ۱
فهرست محتوی پروژه
ردیف فهرست محتوی
۱ تهیه کنندگان
۲ مشخصات استاندارد آموزشی
۳ توضیح مختصر در مورد پروژه
۴ نقشه کار عملی
۵ دستورالعمل)فرایند ( اجرای پروژه
۶ لیست تجهیزات
۷ لیست ابزارآلات
۸ لیست مواد مصرفی
۹ امتیازبندی
۱۰ چک لیست معیار های نگرشی
۱۱ نتیجه نهایی
عنوان استاندارد : راهنمای عمومی گردشگری
۵ ۱ ۱ ۳ ۲ ۰ ۵ ۵ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ کد استاندارد : ۱
۱۴۰۱/۵ ۱ ۱ ۳ ۲ ۰ ۵ ۵ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱/ کدپروژه: ۶۷۴
۳
جدول ۲ – تهیه کنندگان :
ردیف نام و نام خانوادگی تحصیلات سابقه آموزشی)سال( سایر اطلاعات
۱
آذین ایزدی آخرین مدرک تحصیلی سابقه فعالیت مربی دولتی
تلفن ثابت :
کارشناسی ارشد تلفن همراه :
ایمیل :
رشته تحصیلی سابقه فعالیت مربی غیر دولتی
برنامه ریزی گردشگری ۹ سال آدرس :همدان
۲
زهرا قجر جزی آخرین مدرک تحصیلی سابقه فعالیت مربی دولتی
تلفن ثابت :
کارشناسی ارشد تلفن همراه :
ایمیل :
رشته تحصیلی سابقه فعالیت مربی غیر دولتی
مدیریت گردشگری ۶ سال آدرس :تهران
۳
هژیر آسا آخرین مدرک تحصیلی سابقه فعالیت مربی دولتی
تلفن ثابت :
کارشناسی ارشد ۴ سال تلفن همراه :
ایمیل :
رشته تحصیلی سابقه فعالیت مربی غیر دولتی
جغرافیا ۱۵ سال آدرس : تهران
۴
مژگان خرم فر آخرین مدرک تحصیلی سابقه فعالیت مربی دولتی تلفن ثابت :
کارشناسی تلفن همراه :
رشته تحصیلی سابقه فعالیت مربی غیر دولتی ایمیل :
ادبیات ۱۵ سال آدرس: تهران
عنوان استاندارد : راهنمای عمومی گردشگری
۵ ۱ ۱ ۳ ۲ ۰ ۵ ۵ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ کد استاندارد : ۱
۱۴۰۱/۵ ۱ ۱ ۳ ۲ ۰ ۵ ۵ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱/ کدپروژه: ۶۷۴
۴
:  استاندارد ارزشیابی /  جدول ۳ – مشخصات استاندارد آموزشی
خوشه : خدمات گروه: گردشگری
نام استاندارد کد استاندارد:
میزان
ساعت
آموزشی
تئوری ۱۱۳
۵ ۱ ۱ ۳ ۲ ۰ ۵ ۵ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ راهنمای عمومی گردشگری ۱
عملی ۱۸۷
پروژه
کارورزی
جدول ۴ – فهرست شایستگی های استاندارد آموزشی / فهرست مراحل کار استاندارد ارزشیابی :
ردیف عناوین شایستگی/توانایی یا عناوین مراحل کار
میزان ساعت آموزش
تئوری عملی جمع
۱ کلیات و مفاهیم پایه صنعت گردشگری ۲۰ ۱۲ ۸
۲ بررسی ویژگی های جغرافیایی ایران ۳۴ ۲۱ ۱۳
۳ بررسی ویژگی های تاریخی ایران ۴۹ ۳۶ ۱۳
۴ بررسی ویژگی های فرهنگی و ارتباط با مردم شناسی ۲۴ ۱۲ ۱۲
۵ بررسی روحیات ملل ۱۱ ۶ ۵
۶ بررسی صنایع دستی ایران از دیدگاه گردشگری ۳۰ ۱۸ ۱۲
۷ بررسی معماری ایران از دیدگاه گردشگری ۴۳ ۲۸ ۱۵
۸ سخنوری و فن بیان ۹ ۴ ۵
۹ الگوهای رفتاری بین المللی ۱۰ ۴ ۶
۱۰ قوانین و مقررات مرتبط با صنعت گردشگری ۱۸ ۱۰ ۸
۱۱ بررسی مذاهب گوناگون ۲۳ ۱۷ ۶
۱۲ سازماندهی ،برنامه ریزی و اجرای تورهای گردشگری ۲۹ ۱۹ ۱۰
جمع کل ۳۳۰ ۱۸۷ ۱۱۳
عنوان استاندارد : راهنمای عمومی گردشگری
۵ ۱ ۱ ۳ ۲ ۰ ۵ ۵ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ کد استاندارد : ۱
۱۴۰۱/۵ ۱ ۱ ۳ ۲ ۰ ۵ ۵ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱/ کدپروژه: ۶۷۴
۵
جدول ۵- نقشه کار عملی ) نسخه آزمونگر و آزمونشونده (
-۱ آقای سعیدی قصد سفر به شهر رامسررا دارد جهت رزرو اقامتگاه در شهر مقصد چه اقامتگاههایی را به عنوان راهنما پیشنهاد میکنید؟
۲ – شما به عنوان راهنما تفاوت بین اقامتگاه ها را چگونه به آقای سعیدی بیان می کنید؟
-۳ آقای سعیدی از چه وسایل حمل و نقلی جهت سفر به شهر رامسر میتواند استفاده کند ؟ در مورد ویژگی های انواع وسایل حمل و نقل
توضیحات کاملی به عنوان راهنما به ایشان ارائه بفرمایید.
-۴ شما به عنوان یک گردشگر قصد بازدید از جاذبه گردشگری غار علیصدر را دارید:
-۱ جاذبه مربوط به کدام نوع از انواع جاذبه های گردشگری می باشد.
-۲ جاذبه در کدام استان ها قرار دارد از روی نقشه نمایش دهید.
-۳ تصاویر این جاذبه را از بین تصاویر نمایش داده شده نشان دهید.
-۵ از شما به عنوان گردشگر خواسته شده در سفر ایران گردی که داشته اید از آداب و رسوم و سنن و زبان اقوام )لر ( توضیحاتی کامل ارائه دهید و
از روی نقشه نواحی که این اقوام در آنجا زندگی می کنند را نشان دهید.
-۶ فرض کنید شما به عنوان گردشگر قصد سفر ایران گردی به استان )فارس( را دارید. دو سوغات و صنایع دستی استان را نام برده و نشان دهید.دو
بنای تاریخی آن را از روی تصاویر نشان دهید. برای رزرو تور به کدام نوع آژانس مراجعه میکنید.راجع به نوع آژانس توضیحاتی کامل ارائه دهید.
استان مدنظر را در نقشه نشان دهید.
-۷ اگر شما به عنوان یک گردشگر بخواهید به کشور )ترکیه(سفر کنید قبل از سفر لازم است از روحیات ملل آن اطلاعاتی کسب کنید، اطلاعات کسب
شده را کامل بیان کنید.کشور مربوطه را بر روی نقشه نشان دهید.
-۸ صنایع دستی نام برده را نشان دهید و بگویید محصول کدام استان است و کدام نوع از صنایع دستی گفته شده می تواند در ایجاد مشاغل خانگی
مؤثر باشد؟
الف( جاجیم ب( هاون سنگی پ( ظروف مسی
-۹ راجع به سبک معماری )کاخ چهلستون(و )معبد آناهیتا( طبق تحقیقاتی که به عنوان یک گردشگر داشتید در ۳ سطر توضیحاتی ارائه دهید.
-۱۰ اگر در سر میز غذا در یک میهمانی نشسته اید نسبت به سوالات ذیل چگونه رفتار میکنید؟
الف(سوپ یا غذا داغ است
ب(اولین بار است از این غذا میل میکنید و آداب صرف این غذا را نمیدانید.
ج(اگر قاشق یا چنگالتان به زمین بیفتد
د(اگر نیاز باشد مدت کوتاهی میز غذا را ترک کنیم چکار می کنیم؟
-۱۱ در سفری که جهت آشنایی با ویژگی های ) ایل ترکمن( داشته اید برای ما توضیحاتی از روی نقشه و تجهیزات ارائه دهید
)زبان- استان محل زندگی- منطقه ییلاق و قشلاق -آداب و رسوم آنها در اعیاد و جشنها- نوع پوشش مردان وزنان (
-۱۲ شما به عنوان راهنمای گردشگری تحقیقی راجع به مذاهب ملل شرق)دین بودا( و ادیان الهی)دین اسلام( داشته اید ، از هر کدام یک مورد را
تشریح کنید.
عنوان استاندارد : راهنمای عمومی گردشگری
۵ ۱ ۱ ۳ ۲ ۰ ۵ ۵ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ کد استاندارد : ۱
۱۴۰۱/۵ ۱ ۱ ۳ ۲ ۰ ۵ ۵ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱/ کدپروژه: ۶۷۴
۶
جدول ۶- توضیحات نقشه عملی : ) نسخه آزمونگر و آزمونشونده (
جدول ۷ – توضیح مختصر فرآیند اجرای پروژه: ) نسخه آزمونگر (
اهداف پروژه:
 تولیدی  فرایندی
در این پروژه :
. نمی باشد  . ۱( زمان انجام فرایند حائز اهمیت میباشد
. نمی باشد  . ۲( رعایت توالی انجام مراحل فعالیت مهم میباشد
 . نمی باشد  . ۳( مقدار استفاده از مواد مصرفی دارای اهمیت میباشد
. نمی باشد  . ۴( ساخت محصول جز موارد با اهمیت پروژه میباشد
. نمی باشد  . ۵( رعایت نکات ایمنی و حفاظتی الزامی میباشد
جدول ۸ – نمرات کاهشی ) نسخه آزمونگر (
افزودن مواد مصرفی / زمان ، با کسر نمره مجاز نیست مجاز هست
زمان اجرای
فرایند
در صورت عدم رعایت زمان
بندی در اجرای مراحل کاری –
تا نیم ساعت نیم تا یکساعت
…… درصد از کل بارم کم می شود …… درصد از کل بارم کم می شود.
مقدار مواد
مصرفی
در صورت عدم رعایت
میزان مواد مصرفی – ….. درصد از کل بارم کم می شود
عنوان استاندارد : راهنمای عمومی گردشگری
۵ ۱ ۱ ۳ ۲ ۰ ۵ ۵ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ کد استاندارد : ۱
۱۴۰۱/۵ ۱ ۱ ۳ ۲ ۰ ۵ ۵ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱/ کدپروژه: ۶۷۴
۷
جدول ۹ ) نسخه آزمونگر ( جدول ۱۰ ) نسخه آزمونگر و آزمونشونده (
نکات یا مواردی که در اجرای پروژه توسط آزمونگر رعایت آن
الزامی است:
-۱ توضیحات لازم در مورد پروژه به آزمون دهنده ارائه شود.
-۲ تجهیزات مرتبط با پروژه در کارگاه سنجش قبل آزمون
توسط آزمونگر چک شود.
نکات یا مواردی که در اجرای پروژه توسط آزمون دهنده رعایت آن
الزامی است:
-۱ در زمان آزمون از تلفن همراه استفاده نشود و تلفن همراه
خاموش باشد.
-۲ به زمان آزمون توجه فرمایید.
-۳ نظافت کارگاه را رعایت نمایید.
-۴ تمامی جداول موجود در پروژه را در ابتدای آزمون
مطالعه فرمایید.
عنوان استاندارد : راهنمای عمومی گردشگری
۵ ۱ ۱ ۳ ۲ ۰ ۵ ۵ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ کد استاندارد : ۱
۱۴۰۱/۵ ۱ ۱ ۳ ۲ ۰ ۵ ۵ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱/ کدپروژه: ۶۷۴
۸
جدول ۱۱ – فرایند اجرای پروژه ) نسخه آزمونشونده (
توالی
فرایندکار
ی
عنوان فعالیت)عنصر
شایستگی(
شماره
شایستگی
ها
ریز فعالیت یا چگونگی روند انجام کار
مدت
انجام
کار-
دقیقه
بار
م
مقیاس
کم
ی کیفی
مرحله
اول و دوم
وسوم
کلیات و مفاهیم پایه صنعت
گردشگری
۱ بررسی انواع اقامتگاهها
۱۸ ۷

 ۱ تشریح تفاوت بین اقامتگاهها
 ۱ کاربرد انواع روشهای حمل و نقل و ویژگی ها و مزایای استفاده ازآنها
مرحله
چهارم
بررسی ویژگی های
جغرافیایی ایران
۱و ۲ شناخت جاذبه های گردشگری
۸ ۵ 
 ۲ بکارگیری نقشه
مرحله
پنجم
بررسی ویژگی های فرهنگی
و ارتباط آن با مردم شناسی
۴
تجزیه و تحلیل آداب و رسوم اقوام گفته شده در پروژه
۱۴ ۵

۴ 
نمایش مسیرهای گردشگری بر روی نقشه
مرحله
ششم
بررسی صنایع دستی ایران از
دیدگاه گردشگری ۶ تشریح و نمایش انواع صنایع دستی و بنای تاریخی در مناطق مختلف
گفته شده
۱۱ ۶

قوانین و مقررات مرتبط با
صنعت گردشگری ۱۰ تشخیص نوع آژانس و نوع فعالیت و وظایف دفتر خدمات مسافرتی و
جهانگردی 
مرحله
۷ هفتم بررسی روحیات ملل ۵ تجزیه و تحلیل و بررسی روحیات ملل گفته شده ۵مرحله
هشتم
بررسی صنایع دستی ایران از
دیدگاه گردشگری ۶ صنایع دستی محصول کدام استان میباشد.
۴ استفاده از صنایع دستی در ایجاد مشاغل خانگی ۵ 
مرحله
نهم
بررسی معماری ایران از
دیدگاه گردشگری ۷ ارائه نتایج تحقیق از سبک های معماری مکان های گفته شده در
۴ پروژه ۶ 
مرحله
۶ دهم الگوهای رفتاری بین الملل ۹ تشریح و بررسی روشهای رفتاری میهمان ۷


مرحله
یازدهم
بررسی ویژگی های فرهنگی
و ارتباط آن با مردم شناسی ۴ بررسی ویژگی فرهنگی ایل ذکر شده در پروژه از روی نقشه و
۱۳ تجهیزات ۸ 
مرحله
۱۰ دوازدهم بررسی مذاهب گوناگون ۱۱ تجزیه و تحلیلی مذاهب گفته شده در پروژه ۶ 
عنوان استاندارد : راهنمای عمومی گردشگری
۵ ۱ ۱ ۳ ۲ ۰ ۵ ۵ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ کد استاندارد : ۱
۱۴۰۱/۵ ۱ ۱ ۳ ۲ ۰ ۵ ۵ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱/ کدپروژه: ۶۷۴
۹
جدول ۱۵ – چک لیست معیار های نگرشی ) نسخه آزمونگر (
نام و نام خانوادگی آزمون شونده: ک د ملی: تاریخ آزمون: ساعت شروع: ساعت پایان:
ردیف
مهارت های توانائی
اشتغال
شایستگی ها
طیف
نمره داوطلب
هرگز گاهی معمولا اغلب همیشه
۱ ۰,۷۵ ۰.۵ ۰.۲۵ ۰
۱
اخلاق کاری
اعتماد به نفس و خود اتکائی نشان می دهد
۲ مسئولیت پذیر است
۳ با مباهات کار می کند
۴ مسئولیت رفتارهایش را می پذیرد
۵ خویشتن دار است و در یک روش کنترل شده کارمی کند
۶ درگفتار، عمل و کردار، بلوغ از خود نشان می دهد
۷ کارش را خود ارزیابی می کند
۸
مسئولیت پذیری
کار را سازماندهی و زمان را به طور موثر مدیریت می کند
۹ توانائی تکمیل تکالیف در زمان مقرر را ازخود به نمایش می گذارد
۱۰ ازدستورات شفاهی، بصری و کتبی پیروی می کند
۱۱ از موادمصرفی، ابزارآلات خوب مواظبت می کند
۱۲
استدلال و حل مساله
با تغییرات خواسته های شغلی تطابق پذیری دارد
۱۳ منطقی است و قضاوت های عینی می سازد
۱۴ روش ها و قواعد را می فهمد
۱۵ ابتکار نشان می دهد
۱۶
سلامتی و عادات ایمنی
سرعت تولیدوآهنگ کاری خوب دارد
۱۷ نسبت به حفاظت و ایمنی تجهیزات و دستگاه ها اهتمام لازم دارد
۱۸ به شیوه مناسب و آراستگی لباس می پوشد
۱۹ موقعیت های استرس زا را تشخیص میدهد
۲۰ موقعیت های استرس زا را به راحتی مدیریت می کند.
جمع کل
آزمونگر اول آزمونگر دوم ناظر آزمون
نام و نام خانوادگی و امضاء : نام و نام خانوادگی و امضاء : نام و نام خانوادگی و امضاء :
غیر قابل استناد