پرسشنامه شناسایی و ارزیابی شایستگی های مدیران واحد آموزش شرکت های دولتی

تحقیق حاضر با هدف شناسایی و ارزیابی شایستگی­های مدیران واحد­ ­آموزش شرکت­های دولتی شهر مشهد بر اساس مدل بازخورد ۳۶۰ درجه انجام شد. روش این  تحقیق  مطالعه­ی موردی و از حیث هدف نیز در زمره­ی پژوهش­های کاربردی است. منابع جمع­آوری داده­ ها در این پژوهشمدیران منابع انسانی، مدیران واحد­آموزش، کارشناسان بخش­ موزش ومشتریان داخلی شرکت­های دولتی شهر مشهد در سال ۱۳۹۰ بودند که به روش نمونه­گیری هدفمند انتخاب و با استفاده از مصاحبه وپرسش نامه مورد مطالعه قرارگرفتند. در این راستا جهت شناسایی شایستگی­ها­، از متدولوژی ۵ مرحله­ای بیهام و مایر استفاده شد. بر این اساس در مرحله اول ادبیات موضوع و منابع علمی بررسی گردید و فهرستی مشتمل بر ۶۸ شایستگی از منظر ۴۶ صاحب­نظر و سازمان شناسایی شد. پس از تعیین فراوانی هر شایستگی، روشن شد که به ترتیب شایستگی­های ارتباطات و روابط­ انسانی، کارگروهی و مشارکت­‌پذیری، مدیریت­ دانش، تصمیم ­گیری، برنامه­ ریزی، توانمند­سازی و پرورش­ کارکنان، توجه به ارزش­های اخلاقی ، اعتماد­به­ فس، رهبری، خلاقیت، نوآوری وتغییر، مدیریت­منابع­انسانی، مدیریت­عملکرد از بیشترین تأکید برخوردار بوده­اند؛ در مرحله بعد اسناد شرکت­های دولتی مشهد شامل چشم­انداز، ماموریت، اهداف­ کلان، اهداف و ارزش­های بخش­ آموزش گردآوری و تحلیل شد و سرانجام لیستی مشتمل بر ۴۸ مورد از شایستگی­ها استخراج گردید که از میان آنها، شایستگی­های مشتری­مداری، بهبود مستمر، توانمندسازی، آموزش و یادگیری، پاسخگویی، مشارکت­ پذیری و خلاقیت و نوآوری بیش از بقیه شایستگی­ها تکرار و به آن اشاره شده بود؛ سپس طی فرایند مصاحبه با ۳۴ نفر از مدیران، کارکنان و مشتریان واحد­آموزش شرکت­های دولتی شهر مشهد و طی فرایند دقیق ونظامدار تحلیل­تفسیری، فهرستی مشتمل بر ۲۲ مورد از شایستگی­های مورد نیاز مدیران تهیه گردید و در قالب ۴ مقوله و سپس دو بعد شایستگی­های عمومی واختصاصی مدیران واحد­آموزش نام­گذاری شد. بعد شایستگی­های عمومی با ۱۲ مؤلفه شامل دو مقوله مدیریتی- سازمانی (با مؤلفه­های ارتباطات، تصمیم­گیری، ارتباطات­کاری، مهارت­ رهبری، مهارت­ حرفه­ا و توسعه فعالیت­های تیمی) و شخصیتی (با مؤلفه­های خلاقیت و نوآوری، بکارگیری قابلیت­های مثبت خود و دیگران ، اعتماد به نفس، توجه به ارزش­ها، خود­کنترلی و خود ارزیابی) انتزاع گردید. و همچنین بعد شایستگی­های اختصاصی با ۱۰ مؤلفه شامل دو مقوله مدیریتی- سازمانی (با مؤلفه­های مدیریت­دانش، سازمان­یادگیرنده، مدیریت­تحول، توانمند­سازی و مدیریت­منابع) و نقشی- شغلی (با مؤلفه­های هوش­هیجانی، تفکر­استراتژیک، آموزش و بهسازی، یادگیری و بهبود­مستمر و برنامه­ریزی­آموزشی) انتزاع گردید. در نهایت به منظور ارایه چهارچوب مناسب از شایستگی­های مدیران واحد آموزش مدل پیشنهادی شایستگی­های مدیران واحد­آموزش ارایه شد. در مرحله بعد جهت ارزیابی شایستگی­های مورد توافق مدیران ۷۰ نفر به روش سرشماری انتخاب شدند و توسط پرسش­نامه بومی­سازی شده رابرت. ای. براون ارزیابی شدند. روایی محتوایی این ابزار توسط اساتید مجرب تأیید گردید و جهت بررسی پایایی پرسش­نامه، از روش آلفای­ کرونباخ استفاده شد که ضریب آن ۹۸/۰ به دست آمد. پس از توزیع پرسش­نامه در میان جامعه­ی آماری، که شامل ۵ گروه بودند، ۷۰ پرسش­نامه به محقق بازگردانده شد. سپس داده­های پرسش­نامه به صورت کدگذاری وارد نرم­افزار spss شد و در سطح آمار توصیفی شامل میانگین و انحراف­ استاندارد و آمار استنباطی با استفاده از آزمون ANOVA و متعاقب آن آزمون تعقیبی TUKEY، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج آمار توصیفی نشان داد که عملکرد مدیران در شایستگی­های عمومی مورد توافق مدیران با میانگین نمره­ی کل ۳٫۷۲ بالاتر از میانگین مطلوب ۳ می­باشد. و نتایج تحلیل واریانس نشان داد که بین گروه­های مختلف ارزیابی در ۴ شایستگی ارتباطات­کاری (۰٫۰۴۵)، رهبری (۰٫۰۳۴)، شایستگی­حرفه­ای (۰٫۰۱۹) و تیمی (۰٫۰۱۴) تفاوت معنی­داری وجود دارد. نتایج آزمون تعقیبی توکی این اختلاف را از بین ۵ گروه ارزیابی بین مدیران واحدآموزش شرکت­ها و مشتری داخلی در هر یک از شایستگی­های نامبرده به ترتیب، (۰٫۰۲)، (۰٫۰۱)، (۰٫۰۰) و (۰٫۰۰) معنی­دار نشان داد. بر اساس یافته ­های تحقیق می­توان نتیجه گرفت که ارزیابی شوندگان تمایل بیشتری برای امتیازدهی بالا به شایستگی­های خود در مقایسه با سایر گروه­های ارزیابی­کننده دارند. پنداشت نادرست مدیران از ظرفیت­ها، توانایی­ها و شایستگی­های ایشان موجب می­گردد تا شناخت کافی از نقاط قوت و ضعف خود نداشته باشند و در اعمال مدیریت خود به صورت بهینه عمل ننمایند.

 

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۵

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه شناسایی و ارزیابی شایستگی های مدیران واحد آموزش شرکت های دولتی