نمونه سوالات گردشگری فرهنگی  

۱-نﺨﺴﺘﻴﻦ ﻛﺴی ﻛه فرهنﮓ را از ﺗﻌرﻳﻒ ﻛﻼسﻴﻚ آن ﺧﺎرج ﻛرد و ﻣﺘرادف ﺑﺎ ﺗمﺪن ﺑه ﻛﺎر گرفﺖ چه ﻛﺴی ﺑود؟  

نﺨﺴﺘﻴﻦ ﻛﺴی ﻛه فرهنﮓ را از ﺗﻌرﻳﻒ ﻛﻼسﻴﻚ آن ﺧﺎرج ﻛرد و ﻣﺘرادف ﺑﺎ ﺗمﺪن ﺑه ﻛﺎر گرفﺖ، »ادوارد ﺑﺎنﺖ ﺗﺎﻳﻠور bunt tylor Edward« ﻣردمشنﺎس انگﻠﻴﺴی ﺑود.  

۲-فرهنﮓ همواره ……….. اسﺖ و ﺗمﺪن شﺎﻣل آن ………..اسﺖ.  فرهنﮓ همواره نرمافزار اسﺖ و ﺗمﺪن شﺎﻣل آن و سﺨﺖ افزارهﺎسﺖ  ۳-ﺗﻌرﻳﻒ فرهنﮓاز دﻳﺪگﺎه هنری؟  

فرهنﮓ ﻳﻌنی سﻴﺴﺘﻢهﺎی واﻛنﺶ آﻣوﺧﺘه از راه فراﻳنﺪ ا هﻠی ﻛردن  ۴-ﺗﻌرﻳﻒ فرهنﮓ از دﻳﺪگﺎه ﺗﺎﻳﻠور؟  

ﺗﻌرﻳﻒ ﺗﺎﻳﻠور از »فرهنﮓ« چنﻴﻦ اسﺖ: »ﻛﻠﻴاﺖدرهﻢ ﺗﺎفﺘهای شﺎﻣلِ دانﺶ، دﻳﻦ، هنر، ا ﺧﻼﻗﻴﺎت، آداب ورسوم و هرگونه ﺗوانﺎﻳی وﻋﺎدﺗی ﻛه آدﻣی همﭽون همواره از ﺟﺎﻣﻌه ﺑه دسﺖ ﻣیآورد.«  

۵-درچه دوره ای نﺎم وزارت ﻋﻠوم ﺑه »وزارت ﻣﻌﺎرف« ﺗغﻴﻴر ﻳﺎفﺖ؟  در دوره ﻣشروطﻴﺖ نﺎم وزارت ﻋﻠوم ﺑه »وزارت ﻣﻌﺎرف« ﺗغﻴﻴر ﻳﺎفﺖ  ۶- در چه سﺎلی  وزارت فرهنﮓ و هنر در اﻳران ﺗأسﻴس شﺪ؟  

در سﺎل ۱۳۴۳ وزارت فرهنﮓ و هنر ﺗأسﻴس و ﻣﺪﻳرﻳﺖ هﺎی ﻣﺨﺘﻠفی در ﻗﻠمرو ﻣﻴراث فرهن گی همﭽون اداره ﻛل ﻣوزه هﺎ، ﻣرﻛز ﺑﺎسﺘﺎن شنﺎسی اﻳران، دفﺘر آثﺎر ﺗﺎرﻳﺨی، اداره ﻛل ﻣوزه هﺎی سنﺘی، ﻣوزه اﻳران ﺑﺎسﺘﺎن، اداره ﻛل ﺑنﺎهﺎی ﺗﺎرﻳﺨی، سﺎزﻣﺎن حفﺎظﺖ از آثﺎر ﺑﺎسﺘﺎنی و… ﺗشکﻴل شﺪ.  

۷-وزارت فرهنﮓ وهنر در چه دوره حکوﻣﺘی ﻣنحل شﺪ؟  

ﺑﺎ پﻴروزی انقﻼب شکوهمنﺪ اسﻼﻣی، وزارت فرهنﮓ و هنر ﻣنحل و ﺑرﺧی از وظﺎﻳﻒ اﻳﻦ وزارﺗﺨﺎنه ﻛه ﻣﺎﻣورﻳﺖ هﺎی ﻣﻴراث فرهنگی داشﺘنﺪ ﺑه دو وزارﺗﺨﺎنه انﺘقﺎل داده شﺪ.  

۸-در چه ﺗﺎرﻳﺨی ﺑه ﻣوﺟب ﻗﺎنون، سﺎزﻣﺎن ﻣﻴراث فرهنگی شکل گرفﺖ؟  در ﺗﺎرﻳخ ۱۳۶۴/۱۱/۱۱ ﺑه ﻣوﺟب ﻗﺎنون، سﺎزﻣﺎن ﻣﻴراث فرهنگی شکل گرفﺖ.  

۹-اﺑﻌﺎد ﻣﻴراث فرهنگی را نﺎم ﺑبرﻳﺪ؟  

ﻣﻴراث فرهنگی دارای دو ﺑﻌﺪ ﻣﺘفﺎوت اسﺖ :  

ﻣﻴراث فرهنگی ﻣﺎدی :ﺑه آثﺎری گفﺘه ﻣی شود ﻛه ﻗﺎﺑل دﻳﺪن و لمس ﻛردن اسﺖ، ﻣثل ﺑنﺎهﺎی ﺗﺎرﻳﺨی، اشﻴﺎی ﻣوزه ای و …از اﻳﻦ رو اﺑﻌﺎد ﻣﺎدی ﻣﻴراث فرهنگی از دﻳرﺑﺎز ﺑه سبب ﻣﺎهﻴﺖ و وﻳژگی هﺎی صوری ﺧود شنﺎﺧﺘه

شﺪه ﺑودنﺪ، ارزش هﺎی آن ﻛﻢ و ﺑﻴﺶ در هر دوره ﻣورد ﺗأﻛﻴﺪ ﻗرار گرفﺘنﺪ، ﺗﺨرﻳب آن ﻣحﺴوس و ﻗﺎﺑل دﻳﺪن ﺑود و اهمﻴﺖ ﺑﺎزسﺎزی، حفﺎظﺖ و نگهﺪاری آن پﻴوسﺘه آشکﺎر ﺑوده اسﺖ.  

ﻣﻴراث فرهنگی ﻣﻌنوی :ﻣﻴراث فرهنگی ﻣﻌنوی گنجﻴنه زنﺪه ﺑشری ﺑه شمﺎر ﻣی رود و ﺑﺎزﺗﺎب ﻣجموﻋه ای از فرآﻳنﺪهﺎی ذهنی اسﺖ ﻛه در ﻳﻚ ﺟﺎﻣﻌه در دوره هﺎی گونﺎگون ﺗﺎرﻳﺨی شکل ﻣی گﻴرد و ﺑﺎ اصولی ثﺎﺑﺖ و ﻗﺎﺑل

شنﺎﺧﺖ ﺑه ﺧﻼﻗﻴﺖ هﺎی صوری و ﻣﺎدی ﻣنجر شﺪه و پﻴوسﺘه ﺑﺎزﺗﺎﺑی از نﻴﺎزهﺎ و نﻴز پﺎسخ ﺑه آن نﻴﺎز را در ﺧود

داراسﺖ.هنجﺎرهﺎ و ﻗﺎنونمنﺪی هﺎی اﻳﻦ ﻣجموﻋه پﻴوسﺘه ﺑه گونه ای نﺎﺧودآگﺎه و رواﻳی و سنﺘی از نﺴﻠی ﺑه نﺴل دﻳگر ﻣنﺘقل و آﻣوﺧﺘه شﺪه و ﻣﻌﻴﺎرهﺎی ارزشی آن هﺎ همﻴشه ﻣورد احﺘرام ﺟمﻌی ﻗرار ﻣی گﻴرد  

۱۱-ﻣﻴراث فرهنگی ﻣﺎدی ﺑه چه ﻣﻴراثی گفﺘه ﻣی شود؟  

ﻣﻴراث فرهنگی ﻣﺎدی :ﺑه آثﺎری گفﺘه ﻣی شود ﻛه ﻗﺎﺑل دﻳﺪن و لمس ﻛردن اسﺖ  ۱۱-ﻣﻴراث فرهنگی نﺎﻣﻠموس را ﺗﻌرﻳﻒ ﻛنﻴﺪ؟  

ﻣﻴراث فرهنگی نﺎﻣﻠموس ﻣجموﻋه ﻣظﺎهری هﺴﺘنﺪ ﻛه گرچه وﺟود ﺧﺎرﺟی نﺪارنﺪ اﻣﺎ ﺟﻠوه هﺎی ﻣﺎدی آن هﺎ ﻗﺎﺑل درک و دسﺘرسی ﻣی ﺑﺎشﺪ.  

۱۲- ﺗﻌرﻳﻒ ﻣﻴراث فرهنگی غﻴرﻣنقول ؟  

ﻣﻴراث فرهنگی غﻴرﻣنقول شﺎﻣل ﺗپه هﺎ و ﻣحوطه هﺎ و در ﻛل آثﺎری ﻣی ﺑﺎشﺪ ﻛه ﻗﺎﺑل نقل و انﺘقﺎل نﻴﺴﺘنﺪ و ﺑﺎﻳﺪ در ﻣحل ﺧود حفظ و نگهﺪاری شونﺪ.  

۱۳-ادﻳﺎن ﺟهﺎن را ﺗحﺖ دو ﻋنوان ﻛﻠی …………. و ………… ﻣی شمﺎرنﺪ.  

ادﻳﺎن ﺟهﺎن را ﺗحﺖ دو ﻋنوان ﻛﻠی »ادﻳﺎن اﺑراهﻴمی و ادﻳﺎن غﻴر اﺑراهﻴمی« ﺑرشمرده انﺪ  ۱۴-ﻛﺘﺎب آسمﺎنی حضرت ﻣوسی چه نﺎم  دارد؟  

دﻳﻦ ﻳهود:ﺑر اسﺎس گفﺘه هﺎی ﺗورات ﺗولّﺪ حضرت ﻣوسی در ﻣصر ﺑه سﺎل ۱۳۹۲ ﻗبل از ﻣﻴﻼد و رسﺎلﺖ او در صحرای سﻴنﺎ در سﺎل ۱۳۱۲ ق م. و ﻣرگ او پس از ۱۲۱ سﺎلگی در نزدﻳکی ﻣرزهﺎی فﻠﺴطﻴﻦ اﺗفﺎق افﺘﺎده اسﺖ و

ﻛﺘﺎب آسمﺎنی وی، ﺗورات اسﺖ.  

۱۵-در ﻗرآن ﻛرﻳﻢ درﺑﺎره چه پﻴغمبری سﺨﻦ ﺑه ﻣﻴﺎن آﻣﺪه اسﺖ ﻛه داسﺘﺎن ﺗولﺪش را همﺎننﺪ حضرت آدم دانﺴﺘه اسﺖ؟  

دﻳﻦ ﻣﺴﻴحﻴﺖ:در ﻗرآن ﻛرﻳﻢ داسﺘﺎن حضرت ﻋﻴﺴی ـ ﻋﻠﻴه الﺴّﻼم ـ ﺑﺴﻴﺎر ﻣفصل و روشﻦ آﻣﺪه اسﺖ. ﻗرآن داسﺘﺎن ﺧﻠقﺖ حضرت ﻋﻴﺴی ـ ﻋﻠﻴه الﺴّﻼم ـ را ﺑه ﻗضﻴه ﺧﻠقﺖ حضرت آدم ﺗشبﻴه ﻛرده اسﺖ. ﻗرآن ﺑه نبوت و رسﺎلﺖ وی از آغﺎز ﺗولﺪ ﺗصرﻳح ﻣی ﻛنﺪ.  

۱۶-ﻛﺎﺗولﻴﻚ در لغﺖ ﻳونﺎنی ﺑه چه ﻣﻌنﺎسﺖ؟  

ﻣذهب ﻛﺎﺗولﻴﻚ: » ﻛﺎﺗولﻴﻚ« در لغﺖ ﻳونﺎنی ﺑه ﻣﻌنﺎی »ﻋموﻣی« اسﺖ.  

۱۷-در حﺪود سﺎل ۶۶۱ ق م دﻳنی را ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣی داد ﻛه ﻳﻚ آئﻴﻦ اﺧﻼﻗی و طرﻳقه ﻳگﺎنه پرسﺘی ﺑود و از آﺧرت و اﻣﺎم زﻣﺎن سﺨﻦ ﺑه ﻣﻴﺎن آورده اسﺖ.اﻳﻦ ﺗﻌرﻳﻒ ﻣرﺑوط ﺑه ﻛﺪام ادﻳﺎن غﻴر اﺑراهﻴمی اسﺖ؟  

زرﺗشﺖ: زرﺗشﺖ در حﺪود سﺎل ۶۶۱ ق م دﻳنی را ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣی داد ﻛه ﻳﻚ آئﻴﻦ اﺧﻼﻗی و طرﻳقه ﻳگﺎنه پرسﺘی ﺑود. اﻳﻦ دﻳﻦ ﺑه اصﻼحﺎت اﻗﺘصﺎدی و اﺟﺘمﺎﻋی نﻴز ﺗوﺟه داشﺖ دﻳﻦ زرﺗشﺖ ﻣذهبی اسﺖ ﻛه در ﺟهﺎن از ﻣﺴئﻠه

» ﻗﻴﺎﻣﺖ« سﺨﻦ ﺑه ﻣﻴﺎن آورده و ﻣﺴئﻠه »آﺧر الزﻣﺎن« را ﺑه ﻣفهوم ﻛﺎﻣل ﺧود طرح ﻛرده اسﺖ. ﻛﺘﺎب اوسﺘﺎ ﻛﺘﺎب

ﻣقﺪس زرﺗشﺘﻴﺎن اسﺖ.  

۱۸-ﻣجمع ﻋموﻣی سﺎزﻣﺎن ﻣﻠل چه سﺎلی ﺑرای ﺑزرگ داشﺖ و ﺗروﻳج دوسﺘی و نزدﻳکی ﺑﻴﻦ فرهنﮓ هﺎی گونﺎگونی ﻛه در ﺟهﺎن وﺟود دارد اﻋﻼم ﻛرده  اسﺖ؟  

سﺎل ۲۱۱۱، سﺎل ﺟهﺎنی دوسﺘی ﺑﻴﻦ فرهنﮓ هﺎ،اﻳﻦ نﺎﻣی اسﺖ ﻛه ﻣجمع ﻋموﻣی سﺎزﻣﺎن ﻣﻠل ﺑرای ﺑزرگ داشﺖ و ﺗروﻳج دوسﺘی و نزدﻳکی ﺑﻴﻦ فرهنﮓ هﺎی گونﺎگونی ﻛه در ﺟهﺎن وﺟود دارد، ﺑرای سﺎل ۲۱۱۱ ﻣﻴﻼدی در نظر

گرفﺘه اسﺖ.  

۱۹-ارﺗبﺎط ﺑﻴﻦ نژادی چه زﻣﺎنی رخ ﻣی دهﺪ؟  

ارﺗبﺎط ﺑﻴﻦ نژادی؛ ارﺗبﺎط ﺑﻴﻦ نژادی زﻣﺎنی رخ ﻣیدهﺪ ﻛه ﻣنبع و درﻳﺎفﺖﻛننﺪه از نژادهﺎی ﻣﺘفﺎوت ﺑوده و ﺑه ﺗبﺎدل پﻴﺎم ﺑپردازنﺪ.  

۲۱-ﻋﻠﻢ رواﺑط ﺑﻴﻦالمﻠﻠی ﺑه لحﺎظ نظری ﺑه چه ﻣوضوﻋی ﻣی پردازد؟  

ﻋﻠﻢ رواﺑط ﺑﻴﻦالمﻠﻠی ﺑهلحﺎظ نظری، ﺑه ﻣوضوع ارﺗبﺎطﺎت در ﺧﺎرج ﻣرزهﺎی ﻣﻠی و ﻣﻴﺎن ﻛشورهﺎ ﻣیپردازد؛  ۲۱-ﺗﻌرﻳﻒ ادراک؟  

ادراک؛ ادراک فراﻳنﺪی اسﺖ، ﻛه فرد ﺑهواسطه آن، ﻣحرّکهﺎ را از دنﻴﺎی ﺧﺎرﺟی انﺘﺨﺎب، ارزﻳﺎﺑی و سﺎزﻣﺎنﺪهی ﻣیﻛنﺪ، اﻳﻦ ﻣقوله ﻛه از ﻋنﺎصر ارﺗبﺎط ﺑﻴﻦ فرهنگی اسﺖ، در ادراﻛﺎت فرهنگی ﺑر ﻣبنﺎی سﻴﺴﺘﻢهﺎی اﻋﺘقﺎدی، ارزشی و نگرشی ﺑنﺎ شﺪه اسﺖ.  

۲۲- ﻋنﺎصر ارﺗبﺎط ﺑﻴﻦ فرهنگی را ﺗوضﻴح دهﻴﺪ؟  

 1. ادراک؛ ادراک فراﻳنﺪی اسﺖ، ﻛه فرد ﺑهواسطه آن، ﻣحرّکهﺎ را از دنﻴﺎی ﺧﺎرﺟی انﺘﺨﺎب، ارزﻳﺎﺑی و سﺎزﻣﺎنﺪهی

ﻣیﻛنﺪ، اﻳﻦ ﻣقوله ﻛه از ﻋنﺎصر ارﺗبﺎط ﺑﻴﻦ فرهنگی اسﺖ، در ادراﻛﺎت فرهنگی ﺑر ﻣبنﺎی سﻴﺴﺘﻢهﺎی اﻋﺘقﺎدی، ارزشی و نگرشی ﺑنﺎ شﺪه اسﺖ.  

 1. فراﻳنﺪهﺎ ﻛﻼﻣی؛ چگونگی فکر ﻛردن و حرف زدن ﺑﺎ ﻳکﺪﻳگر، از ﻋنﺎصر ارﺗبﺎط ﺑﻴﻦ فرهنگی ﺑهشمﺎر ﻣیرود.
 2. فراﻳنﺪهﺎی غﻴرﻛﻼﻣی؛ اﻳﻦ ﻋنصر شﺎﻣل اسﺘفﺎده از حرﻛﺎت ﺑرای ﺑرﻗراری ارﺗبﺎط اسﺖ. البﺘه ﻣﻌنﺎی اﻳﻦ حرﻛﺎت ازفرهنگی ﺑه فرهنﮓ دﻳگر ﺗغﻴﻴر ﻣیﻛنﺪ.  
 3. فرهنﮓ؛ اﻳﻦ ﻋنصر، ﻣوﻗﻌﻴّﺖ روﻳﺪاد ارﺗبﺎطی را ﺗحﺖ ﺗأثﻴر ﻗرار ﻣی دهﺪ

۲۳-۱٫ ادراک؛ ادراک فراﻳنﺪی اسﺖ، ﻛه فرد ﺑهواسطه آن، ﻣحرّکهﺎ را از دنﻴﺎی ﺧﺎرﺟی انﺘﺨﺎب، ارزﻳﺎﺑی و سﺎزﻣﺎنﺪهی ﻣیﻛنﺪ، اﻳﻦ ﻣقوله ﻛه از ﻋنﺎصر ارﺗبﺎط ﺑﻴﻦ فرهنگی اسﺖ، در ادراﻛﺎت فرهنگی ﺑر ﻣبنﺎی سﻴﺴﺘﻢهﺎی

اﻋﺘقﺎدی، ارزشی و نگرشی ﺑنﺎ شﺪه اسﺖ.  

 1. فراﻳنﺪهﺎ ﻛﻼﻣی؛ چگونگی فکر ﻛردن و حرف زدن ﺑﺎ ﻳکﺪﻳگر، از ﻋنﺎصر ارﺗبﺎط ﺑﻴﻦ فرهنگی ﺑهشمﺎر ﻣیرود.
 2. فراﻳنﺪهﺎی غﻴرﻛﻼﻣی؛ اﻳﻦ ﻋنصر شﺎﻣل اسﺘفﺎده از حرﻛﺎت ﺑرای ﺑرﻗراری ارﺗبﺎط اسﺖ. البﺘه ﻣﻌنﺎی اﻳﻦ حرﻛﺎت از فرهنگی ﺑه فرهنﮓ دﻳگر ﺗغﻴﻴر ﻣیﻛنﺪ.
 3. فرهنﮓ؛ اﻳﻦ ﻋنصر، ﻣوﻗﻌﻴّﺖ روﻳﺪاد ارﺗبﺎطی را ﺗحﺖ ﺗأثﻴر ﻗرار ﻣی دهﺪ

۲۳-ﺑزرگ ﺗرﻳﻦ نﻴﺎز ﺟﺎﻣﻌه ﺑشری و ﻋﺎﻣل اصﻠی پوﻳﺎﻳی، نشﺎط و ﺗﺪاوم حﻴﺎت در ﺟواﻣع ﻛﺪام ﻳﻚ از گزﻳنه هﺎی زﻳر ﻣی ﺑﺎشﺪ؟  

»فرهنﮓ ﺑزرگ ﺗرﻳﻦ نﻴﺎز ﺟﺎﻣﻌه ﺑشری اسﺖ و ﻋﺎﻣل اصﻠی پوﻳﺎﻳی، نشﺎط و ﺗﺪاوم حﻴﺎت ﺟواﻣع ﻣی ﺑﺎشﺪ.  ۲۴-رفﺘﺎر اﺟﺘمﺎﻋی ﺑه وسﻴﻠه چه شﺎﺧصی در اﺟﺘمﺎﻋﺎت شکل ﻣی گﻴرد؟  

رفﺘﺎر اﺟﺘمﺎﻋی ﺑه وسﻴﻠه انﺴﺎنهﺎ در اﺟﺘمﺎﻋﺎت شکل ﻣی گﻴرد  

۲۵-رفﺘﺎر اﺟﺘمﺎﻋی ﺗوأﻣﺎن همراه ﺑﺎ چه چﻴزی در سطح ﺟﺎﻣﻌه ﺗبﺪﻳل ﺑه ﻳﻚ فراﻳنﺪ ﻣی شود؟  

رفﺘﺎر اﺟﺘمﺎﻋی ﺗوأﻣﺎن ﺑﺎ فرهنﮓ در سطح ﺟﺎﻣﻌه ﺗبﺪﻳل ﺑه ﻳﻚ فراﻳنﺪ ﻣی شود  ۲۶-زﻳﺴﺖ ﺑوم ﺑه چه ﺟﺎﻳی گفﺘه ﻣی شود؟  

زﻳﺴﺖ ﺑوم ﺑه ﺟﺎﻳی گفﺘه ﻣی شود ﻛه ﻣردم در آنجﺎ زنﺪگی ﻣی ﻛننﺪ  

۲۷- وﻳژگﻴهﺎی ﺟواﻣع فرهنگی ؟  

وﻳژگﻴهﺎی فرهنگی ﺟواﻣع  :  

 • فرهنﮓ هﺎ و ﺟواﻣع در سطح ﺑﺴﻴﺎر وسﻴﻌی نﺎهمگون هﺴﺘنﺪ ؛
 • فرهنﮓ ﻋﺎﻣﻠی اسﺖ ﻛه ﺑﺎ زﺑﺎن، ﺟغرافﻴﺎ، ﺗﺎرﻳخ، ﻣذهب، طبقه اﺟﺘمﺎﻋی، نژاد، شهرنشﻴنی روسﺘﺎنشﻴنی، ﻣﻠﻴﺖ

و ﻣﻌقولات ﺑﺴﻴﺎر دﻳگری در هﻢ ﻣی آﻣﻴزد ؛  

 • فرهنﮓ هﺎ از طرﻳق ﻣﺴﺎفرت، ﺗجﺎرت، وسﺎﻳل ارﺗبﺎط ﺟمﻌی، گروههﺎی ﺗبﻠﻴغی و دﻳگر ﻣنﺎﺑع ﺗغﻴﻴر، ﺑر ﻳکﺪﻳگر اثر ﻣی گذارنﺪ (ﺗری ﻳﺎنﺪﻳس، ۱۳۸۳ : ۴۲ – ۴۱ ) ؛
 • فرهنﮓ ﻋﺎم ولی ﺧﺎص اسﺖ ؛
 • فرهنﮓ ﻣﺘغﻴر ولی ثﺎﺑﺖ اسﺖ ؛
 • پذﻳرش فرهنﮓ اﺟبﺎری ولی اﺧﺘﻴﺎری اسﺖ.

۲۸-در آثﺎر ﺗﺎرﻳخ دانﺎن و ﺟغرافﻴﺎ نوﻳﺴﺎن اسﻼﻣی زﺑﺎن رسمی و اداری اﻳران را چه زﺑﺎنی ﻣی داننﺪ؟  

در آثﺎر ﺗﺎرﻳخ دانﺎن و ﺟغرافﻴﺎ نوﻳﺴﺎن اسﻼﻣی ، فﺎرسی دری زﺑﺎن رسمی و اداری ﻛشور اﻳران ﺑوده اسﺖ  ۲۹-اﻳﻦ زﺑﺎن در نواحی ﺟنوﺑی و ﻣرﻛزی ﻛشور افغﺎنﺴﺘﺎن و ﺑﺨﺶ شمﺎل غرﺑی پﺎﻛﺴﺘﺎن ﻣﺘﺪاول اسﺖ؟  

پشﺘو : زﺑﺎن پشﺘو ﻛه افغﺎنی هﻢ ﺧوانﺪه ﻣی شود در نواحی ﺟنوﺑی و ﻣرﻛزی ﻛشور افغﺎنﺴﺘﺎن و ﺑﺨﺶ شمﺎل  غرﺑی پﺎﻛﺴﺘﺎن ﻣﺘﺪاول اسﺖ. گروهی از پشﺘو زﺑﺎنﺎن در ﺑﻠوچﺴﺘﺎن و انﺪﻛی در چﺘرال و ﻛشمﻴر و ﻛنﺎره ی

ﻣرزهﺎی اﻳران و افغﺎنﺴﺘﺎن سکونﺖ دارنﺪ  

۳۱-چه گوﻳشی ﺑﻴﺶ ﺗر ﺟنبه ی ادﺑی دارد ؟  

گوﻳشی ﻛه ﺑﻴﺶ ﺗر ﺟنبه ی ادﺑی دارد » اﻳرونی « اسﺖ  

۳۱-ﻳگﺎنه گوﻳﺶ اﻳرانی ﺑﺎﻗی ﻣﺎنﺪه در ﺟنوب ﺧﻠﻴج فﺎرس چه نﺎم دارد؟  

ﻛوﻣزاری : ﻳگﺎنه گوﻳﺶ اﻳرانی ﺑﺎﻗی ﻣﺎنﺪه در ﺟنوب ﺧﻠﻴج فﺎرس ﻳﻌنی در شمﺎلی ﺗرﻳﻦ ﻗﺴمﺖ شبه ﺟزﻳره ی ﻋمﺎن اسﺖ  

۳۲-اﻳﻦ گوﻳﺶ هﺎ وفس ، آشﺘﻴﺎن و ﺗفرش شﺎﻣل ﻛﺪام اسﺘﺎن ﻛشورﻣﺎن اسﺖ؟  گوﻳﺶ هﺎی حوزه ی اراک : شﺎﻣل گوﻳﺶ هﺎی وفس ، آشﺘﻴﺎن و ﺗفرش