# نام نام خانوادگی نام حرفه نمره نمره عملی نمره عملی 2 نمره نهایی تاریخ آزمون آنلاین
13 توحید محمدپور راهنماي طبيعت گردي (اكوتوريسم) -1 -1 -1 0 1402/06/29
41 علی جانفداشیخ سرمست راهنماي موزه -1 -1 -1 0 1402/06/21
47 فرشاد صمدی چوبتراش راهنماي موزه -1 -1 -1 0 1402/06/21
53 میلاد غفاری راهنماي موزه -1 -1 -1 0 1402/06/21
19 علی جانفداشیخ سرمست راهنماي عمومي گردشگري -1 -1 -1 0 1402/06/20
25 فرشاد صمدی چوبتراش راهنماي عمومي گردشگري -1 -1 -1 0 1402/06/20
30 میلاد غفاری راهنماي عمومي گردشگري -1 -1 -1 0 1402/06/20
65 امیررضا جنگی راهنماي گردشگري سلامت 52.5 -1 -1 0 1402/05/31
69 محمد رضائی بی صفر راهنماي گردشگري سلامت 37.5 -1 -1 0 1402/05/31
71 فرشاد صمدی چوبتراش راهنماي گردشگري سلامت 17.5 -1 -1 0 1402/05/31
74 میلاد علیزاده راهنماي گردشگري سلامت 47.5 -1 -1 0 1402/05/31
75 توحید محمدپور راهنماي گردشگري سلامت 62.5 -1 -1 0 1402/05/31
77 هادی معصومی راهنماي گردشگري سلامت 52.5 -1 -1 0 1402/05/31
78 رامتین مهرانی فر راهنماي گردشگري سلامت -1 -1 -1 0 1402/05/31
79 مهدی ناروئی راهنماي گردشگري سلامت 27.5 -1 -1 0 1402/05/31
80 امیرحسین نصری بالستانی راهنماي گردشگري سلامت 52.5 -1 -1 0 1402/05/31
81 یاسین ژاله فروزان راهنماي گردشگري سلامت 67.5 -1 -1 0 1402/05/31
84 مرتضی بایرامی اصل تکانلو راهنماي گردشگري فرهنگي 0 -1 -1 0 1402/05/30
88 امیررضا جنگی راهنماي گردشگري فرهنگي 42.5 -1 -1 0 1402/05/30
91 حامد خیاطی راهنماي گردشگري فرهنگي 62.5 -1 -1 0 1402/05/30
94 محمد رضائی بی صفر راهنماي گردشگري فرهنگي 42.5 -1 -1 0 1402/05/30
96 فرشاد صمدی چوبتراش راهنماي گردشگري فرهنگي 35 -1 -1 0 1402/05/30
98 حمید عباس زاده راهنماي گردشگري فرهنگي 47.5 -1 -1 0 1402/05/30
100 میلاد علیزاده راهنماي گردشگري فرهنگي 32.5 -1 -1 0 1402/05/30
101 توحید محمدپور راهنماي گردشگري فرهنگي 55 -1 -1 0 1402/05/30
103 امیرحسین نصری بالستانی راهنماي گردشگري فرهنگي 27.5 -1 -1 0 1402/05/30
104 یاسین ژاله فروزان راهنماي گردشگري فرهنگي 75 -1 -1 0 1402/05/30
9 فرشاد صمدی چوبتراش راهنماي طبيعت گردي (اكوتوريسم) 47.5 -1 -1 0 1402/05/24
42 امیررضا جنگی راهنماي موزه 45 -1 -1 0 1402/04/28
46 محمد رضائی بی صفر راهنماي موزه 50 -1 -1 0 1402/04/28
51 میلاد علیزاده راهنماي موزه 60 -1 -1 0 1402/04/28
52 شایان علیزاده صورمان آبادی راهنماي موزه 27.5 -1 -1 0 1402/04/28
55 توحید محمدپور راهنماي موزه 67.5 -1 -1 0 1402/04/28
57 رامتین مهرانی فر راهنماي موزه 45 -1 -1 0 1402/04/28
58 مهدی ناروئی راهنماي موزه 40 -1 -1 0 1402/04/28
59 امیرحسین نصری بالستانی راهنماي موزه 35 -1 -1 0 1402/04/28
60 یاسین ژاله فروزان راهنماي موزه 52.5 -1 -1 0 1402/04/28
92 گلزار دامنی راهنماي گردشگري فرهنگي 97.5 85 -1 88.125 1402/04/28
20 امیررضا جنگی راهنماي عمومي گردشگري 42.5 -1 -1 0 1402/04/27
24 محمد رضائی بی صفر راهنماي عمومي گردشگري 40 -1 -1 0 1402/04/27
28 میلاد علیزاده راهنماي عمومي گردشگري 50 -1 -1 0 1402/04/27
29 شایان علیزاده صورمان آبادی راهنماي عمومي گردشگري 35 -1 -1 0 1402/04/27
32 توحید محمدپور راهنماي عمومي گردشگري 70 -1 -1 0 1402/04/27
34 رامتین مهرانی فر راهنماي عمومي گردشگري 42.5 -1 -1 0 1402/04/27
35 مهدی ناروئی راهنماي عمومي گردشگري 42.5 -1 -1 0 1402/04/27
36 امیرحسین نصری بالستانی راهنماي عمومي گردشگري 40 -1 -1 0 1402/04/27
37 یاسین ژاله فروزان راهنماي عمومي گردشگري 72.5 -1 -1 0 1402/04/27
7 گلزار دامنی راهنماي طبيعت گردي (اكوتوريسم) 40 -1 -1 0 1402/04/14
67 گلزار دامنی راهنماي گردشگري سلامت 35 -1 -1 0 1402/04/14
62 رضا آخوندزاده راهنماي گردشگري سلامت 45 -1 -1 0 1402/04/12
63 مرتضی بایرامی اصل تکانلو راهنماي گردشگري سلامت 52.5 50 -1 50.625 1402/04/12
66 حامد خیاطی راهنماي گردشگري سلامت 52.5 -1 -1 0 1402/04/12
68 مهرداد رحیمی دوراندیش راهنماي گردشگري سلامت 25 -1 -1 0 1402/04/12
72 امیر طلعت ترکمانی راهنماي گردشگري سلامت 72.5 -1 -1 0 1402/04/12
73 حمید عباس زاده راهنماي گردشگري سلامت 57.5 -1 -1 0 1402/04/12
76 هادی معصومی راهنماي گردشگري سلامت -1 -1 -1 0 1402/04/12
83 رضا آخوندزاده راهنماي گردشگري فرهنگي 52.5 -1 -1 0 1402/04/07
85 مرتضی بایرامی اصل تکانلو راهنماي گردشگري فرهنگي 30 -1 -1 0 1402/04/07
90 حامد خیاطی راهنماي گردشگري فرهنگي 42.5 -1 -1 0 1402/04/07
93 مهرداد رحیمی دوراندیش راهنماي گردشگري فرهنگي 27.5 -1 -1 0 1402/04/07
97 امیر طلعت ترکمانی راهنماي گردشگري فرهنگي 52.5 -1 -1 0 1402/04/07
99 حمید عباس زاده راهنماي گردشگري فرهنگي 45 -1 -1 0 1402/04/07
102 هادی معصومی راهنماي گردشگري فرهنگي 27.5 -1 -1 0 1402/04/07
8 مهرداد رحیمی دوراندیش راهنماي طبيعت گردي (اكوتوريسم) 52.5 -1 -1 0 1402/03/31
199 گلزار دامنی راهنمای محلی * 80 80 -1 80 1402/03/31
224 ندا پاشازاده راهنمای محلی * 60 -1 -1 0 1402/03/31
44 گلزار دامنی راهنماي موزه 50 79 -1 71.75 1402/03/30
22 گلزار دامنی راهنماي عمومي گردشگري 70 85 -1 81.25 1402/03/29
106 آرتین کریمی راهنماي گردشگري فرهنگي 45 -1 -1 0 1402/03/09
82 آرتین کریمی راهنماي گردشگري سلامت 35 -1 -1 0 1402/02/25
105 آرتین کریمی راهنماي گردشگري فرهنگي 35 -1 -1 0 1402/02/25
201 مهرداد رحیمی دوراندیش راهنمای محلی * 57.5 -1 -1 0 1402/02/25
4 رضا آخوندزاده راهنماي طبيعت گردي (اكوتوريسم) 55 -1 -1 0 1402/02/19
5 مرتضی بایرامی اصل تکانلو راهنماي طبيعت گردي (اكوتوريسم) 52.5 47 -1 48.375 1402/02/19
6 حامد خیاطی راهنماي طبيعت گردي (اكوتوريسم) 55 -1 -1 0 1402/02/19
10 امیر طلعت ترکمانی راهنماي طبيعت گردي (اكوتوريسم) 65 -1 -1 0 1402/02/19
11 حمید عباس زاده راهنماي طبيعت گردي (اكوتوريسم) 60 -1 -1 0 1402/02/19
12 مهدی فرخی گمچی راهنماي طبيعت گردي (اكوتوريسم) 0 -1 -1 0 1402/02/19
14 هادی معصومی راهنماي طبيعت گردي (اكوتوريسم) 65 -1 -1 0 1402/02/19
16 آرتین کریمی راهنماي طبيعت گردي (اكوتوريسم) 57.5 80 -1 74.375 1402/02/19
39 رضا آخوندزاده راهنماي موزه 57.5 80 -1 74.375 1401/12/22
40 مرتضی بایرامی اصل تکانلو راهنماي موزه 50 80 -1 72.5 1401/12/22
43 حامد خیاطی راهنماي موزه 60 30 -1 37.5 1401/12/22
45 مهرداد رحیمی دوراندیش راهنماي موزه 40 -1 -1 0 1401/12/22
48 فرشاد صمدی چوبتراش راهنماي موزه -1 -1 -1 0 1401/12/22
49 امیر طلعت ترکمانی راهنماي موزه 57.5 30 85 78.125 1401/12/22
50 حمید عباس زاده راهنماي موزه 62.5 -1 -1 0 1401/12/22
54 مهدی فرخی گمچی راهنماي موزه 45 -1 -1 0 1401/12/22
56 هادی معصومی راهنماي موزه 45 -1 -1 0 1401/12/22
61 آرتین کریمی راهنماي موزه 67.5 79 -1 76.125 1401/12/22
182 رضا آخوندزاده راهنمای محلی * 80 -1 -1 0 1401/12/03
188 مرتضی بایرامی اصل تکانلو راهنمای محلی * 50 -1 -1 0 1401/12/03
198 حامد خیاطی راهنمای محلی * 82.5 -1 -1 0 1401/12/03
208 فرشاد صمدی چوبتراش راهنمای محلی * -1 -1 -1 0 1401/12/03
210 امیر طلعت ترکمانی راهنمای محلی * 85 97 -1 94 1401/12/03
211 حمید عباس زاده راهنمای محلی * 85 -1 -1 0 1401/12/03
213 مهدی فرخی گمچی راهنمای محلی * -1 -1 -1 0 1401/12/03
219 هادی معصومی راهنمای محلی * -1 -1 -1 0 1401/12/03
231 آرتین کریمی راهنمای محلی * 70 83 -1 79.75 1401/12/03
17 رضا آخوندزاده راهنماي عمومي گردشگري 65 35 75 72.5 1401/11/19
18 مرتضی بایرامی اصل تکانلو راهنماي عمومي گردشگري 55 77 -1 71.5 1401/11/19
21 حامد خیاطی راهنماي عمومي گردشگري 85 77 -1 79 1401/11/19
23 مهرداد رحیمی دوراندیش راهنماي عمومي گردشگري 25 -1 -1 0 1401/11/19
26 امیر طلعت ترکمانی راهنماي عمومي گردشگري 62.5 75 -1 71.875 1401/11/19
27 حمید عباس زاده راهنماي عمومي گردشگري 42.5 -1 -1 0 1401/11/19
31 مهدی فرخی گمچی راهنماي عمومي گردشگري 62.5 -1 -1 0 1401/11/19
33 هادی معصومی راهنماي عمومي گردشگري 65 80 -1 76.25 1401/11/19
38 آرتین کریمی راهنماي عمومي گردشگري 62.5 78 -1 74.125 1401/11/19