مهارتهای دیپلم تصویرسازی دیجیتالی

مهارتهای دیپلم تصویرسازی دیجیتالی

 

https://ariavash.ir/fa/%d8%af%db%8c%d9%be%d9%84%d9%85-%d8%aa%d8%b5%d9%88%db%8c%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%af%db%8c%d8%ac%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c/

مهارتهای دیپلم تولید و توسعه دهنده پایگاههای اینترنتی

مهارتهای دیپلم تولید و توسعه دهنده پایگاههای اینترنتی

https://ariavash.ir/fa/%d8%af%db%8c%d9%be%d9%84%d9%85-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af-%d9%88-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%d8%af%d9%87%d9%86%d8%af%d9%87-%d9%be%d8%a7%db%8c%da%af%d8%a7%d9%87%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%db%8c/

مهارتهای دیپلم تولید محتوا و انیمیشن

مهارتهای دیپلم تولید محتوا و انیمیشن

https://ariavash.ir/fa/%d8%af%db%8c%d9%be%d9%84%d9%85-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af-%d9%85%d8%ad%d8%aa%d9%88%d8%a7-%d9%88-%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%86/

مهارتهای دیپلم تولید کننده چند رسانه ای

مهارتهای دیپلم تولید کننده چند رسانه ای

https://ariavash.ir/fa/%d8%af%db%8c%d9%be%d9%84%d9%85-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af-%da%a9%d9%86%d9%86%d8%af%d9%87-%da%86%d9%86%d8%af-%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a7%db%8c/

مهارتهای دیپلم برنامه نویسی پایگاه داده

مهارتهای دیپلم کاردانش برنامه نویسی پایگاه

https://ariavash.ir/fa/programming-diplom/


مهارتهای دیپلم راهنمای گردشگری

https://bilgisayariran.ir/%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%db%8c%d9%be%d9%84%d9%85-%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c-2/

https://ariavash.ir/fa/%d8%af%db%8c%d9%be%d9%84%d9%85-%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c-2/