مهارتهای دیپلم تولید کننده چند رسانه ای

دیپلم تولید کننده چند رسانه ای

مهارتهای دیپلم تولید کننده چند رسانه ای

(کد رایانه ای دیپلم :۹۱۱۲۴)   (مجموعه نهم کاردانش)

عنوان مهارت تعداد واحد
کاربر رایانه ۹
کاربر اتوماسیون اداری ۷
استفاده از مهارت های شهروند الکترونیکی ٣
تولید کننده چند رسانه ای دو بعدی  ۱۶
تولید کننده چند رسانه ای سه بعدی  ۲۰

جمع واحد مهارتی : ۵۵

دیپلم تولید کننده چند رسانه ای
دیپلم تولید کننده چند رسانه ای

دیپلم های کاردانش